"nakłonić" - angielskie tłumaczenie

PL

"nakłonić" po angielsku

PL nakłonić
volume_up
{czasownik}

nakłonić (też: ponaglać, zalecić, namawiać, zapędzać)
volume_up
to urge {czas.}
Chciałabym jednak nakłonić komisarza, aby zadbał o to, by budżet Solvitu był rozsądnie wykorzystywany.
Nevertheless, I would urge the Commissioner to simply ensure that the budget for Solvit is used sensibly.
Jako sprawozdawca jednego z nich chciałbym nakłonić Radę do przyjęcia decyzji także w sprawie tej "brakującej dwójki”.
As rapporteur for one of the texts, I would urge the Council to adopt a decision on the two missing texts, too.
Chciałbym również nakłonić Komisję Europejską do opublikowania wytycznych w sprawie stosowania wspólnotowego prawodawstwa środowiskowego do 2008 r.
I should also like to urge the European Commission to publish guidelines on the application of Community environmental legislation by 2008.
volume_up
to dispose {czas.} (encourage)
nakłonić (też: nakłaniać, zmusić, zmuszać, pchać)

Przykłady użycia - "nakłonić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChciałabym nakłonić pana do opracowania zielonej księgi na temat hazardu.
Commissioner, I would like to encourage you to produce a green paper on gambling.
PolishNakłonić społeczność do dodawania wymiaru lokalnego — perspektywa globalna i lokalna wiedza.
Get the community to add local depth, global perspective, local knowledge.
PolishPokazaliśmy, że ich pobudzenie potrafi nakłonić do nauki.
Now we've shown that a brief activation of these is enough, indeed, to drive learning.
PolishOwszem, Turcję należy nakłonić do podjęcia działań zmierzających do zbliżenia do takiego rozwiązania.
Yes, Turkey must be made to make efforts to bring that solution closer.
PolishProszę nakłonić kolegów do przyjęcia perspektywy długoterminowej.
President-in-Office of the Council, please tell your colleagues to take a long-term view.
PolishWielu żartowało próbując nakłonić nas do przyniesienia klientom ciężkich TV.
A lot of them made jokes about trying to get us to go to the back to get heavy television sets for customers.
PolishNaciskamy z wszystkich stron, aby nakłonić te firmy do rozmów.
We're using whatever leverage we have to bring them to the table.
PolishReporter Washington Post Gene Weingarten zdecydował się go nakłonić do zuchwałego eksperymentu.
And the Washington Post reporter Gene Weingarten decided to enlist him for an audacious experiment.
PolishTrudno nakłonić konsumenta do podjęcia dobrej decyzji.
It does seem really hard to get consumers to do the right thing.
PolishJeśli chcemy wykorzystać ten potencjał, musimy nakłonić sektor prywatny i duże instytucje finansowe do współpracy.
If we want to tap that potential, we need the private sector and the major financial institutions to work hand in hand.
PolishTe wydarzenia muszą nakłonić nas do pracy na rzecz rozwoju alternatywnych, wydajnych i konkurencyjnych środków transportu.
This accident must prompt us to work towards developing alternative, efficient and competitive modes of transport.
PolishApel o odpowiedzialność skierowany do nich przez pana Barroso brzmi żałośnie: spróbuj nakłonić rekina, aby przestał lubić krew!
It is pathetic to hear Mr Barroso appeal to them for responsibility: ask a shark to give up its taste for blood!
PolishNaszym zadaniem jest, aby sygnatariusze z Annapolis przejrzeli na oczy, to znaczy abyśmy byli w stanie nakłonić ich do podjęcia negocjacji.
Our task is to make the Annapolis signatories see reason, in other words bring them to the negotiating table.
PolishNależy dokładać starań, aby nakłonić Iran do powrotu do rozmów na temat długoterminowych uzgodnień, które rozwiązałyby problem nuklearny.
Efforts should be aimed at encouraging Iran to return to talks concerning long-term arrangements resolving the nuclear issue.
PolishTak samo na konferencji należy koniecznie nakłonić wiele krajów do zapewnienia wkładu w pomoc krajom rozwijającym się.
Similarly, the commitments of many countries to meeting contributions towards helping developing nations has to be driven forward at the conference.
PolishMusimy teraz nakłonić Komisję i władze Rosji do wzmożenia swoich starań o to, aby znaleźć rozwiązanie tego bardzo poważnego problemu.
We now need the Commission and the Russian authorities to reinvigorate their efforts to find a solution to this very serious problem.
PolishSądzę, że tylko spójne i bezkompromisowe stanowisko zjednoczonej Europy jest w stanie nakłonić Kreml do podjęcia takiej decyzji.
I think that only the cohesive and uncompromising position of a united Europe will be able to persuade the Kremlin to make such a decision.
PolishChiny i Indie oficjalnie uznały dowody naukowe, więc teraz musimy nakłonić ich do akceptacji długo i krótkoterminowych założeń.
China and India have signed up to the scientific evidence. ~~~ And now we've got to move them to accept a long-term target, and then short-term targets.
PolishTu, w Parlamencie cieszy nas, że udało nam się nakłonić Komisję, by obiecała przeniesienie 700 milionów euro na rozwój obszarów wiejskich.
We in Parliament are delighted to have been able to persuade the Commission to promise a carry-over of EUR 700 million for rural development.
PolishCzy to w ogóle jest rynek, czy tylko dziwna psychologiczna sztuczka, by nakłonić małpy do czegoś pozornie mądrego, ale w rzeczywistości nie.
Is this a market at all, or did we just do a weird psychologist's trick by getting monkeys to do something, looking smart, but not really being smart.