"nad morzem" - angielskie tłumaczenie

PL

"nad morzem" po angielsku

PL nad morzem
volume_up
{przysłówek}

nad morzem

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nad morzem"

nad przyimek
English
nad-
English
morze rzeczownik

Przykłady użycia - "nad morzem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPonadto nasza branża turystyczna działająca nad morzem ma ogromny potencjał wzrostu.
Furthermore, our coastal tourism sector also has great growth potential.
PolishPołożona nad Morzem Bałtyckim Litwa dzieli się z odwiedzającymi swoją bogatą przyrodą.
Situated by the Baltic Sea, Lithuania has rich natural treasures to share with its visitors.
PolishPrzedmiotowe sprawozdanie jest satysfakcjonujące dla osób, które żyją nad morzem.
(BG) Commissioner, this report is satisfactory for the people who live by the sea.
PolishPragnę odnieść się do tego, co powiedziała pani komisarz, że "nad Morzem Śródziemnym wieje wiatr”.
I would like to take up something she said: 'There is a wind blowing over the Mediterranean'.
PolishWejżałeś zaiste na utrapienie ojców naszych w Egipcie, a wołanie ich wysłuchałeś nad morzem Czerwonem.
And thou sawest the affliction of our fathers in Egypt, and heardest their cry by the Red Sea,
PolishA ruszywszy się z Elim, położyli się obozem nad morzem czerwonem.
And they journeyed from Elim, and encamped by the Red Sea.
PolishTen ma gospodę u niektórego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem; ten ci powie, co byś miał czynić.
he lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side.
PolishA dnia onego wyszedłszy Jezus z domu, usiadł nad morzem:
On that day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.
PolishRumunia posiada znaczący region przybrzeżny nad Morzem Czarnym, podobnie jak Bułgaria, Ukraina i Turcja.
Romania has a significant coastal region on the Black Sea, as do Bulgaria, Ukraine and Turkey also.
PolishA opuściwszy Nazaret, przyszedł, i mieszkał w Kapernaum, które jest nad morzem w granicach Zabulonowych i Neftalimowych;
and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the borders of Zebulun and Naphtali:
PolishCóż prostszego, niż użycie lotu mewy srebrzystej krążącej i pikującej nad morzem jako modelu?
So what would be better [than] to use the Herring Gull, in its freedom, circling and swooping over the sea, and [to] use this as a role model?
PolishNaprawdę jest raczej trudno zrozumieć, dlaczego jakiś kraj nad Morzem Egejskim potrzebuje polityki UE w sprawie Arktyki.
It is really rather hard to understand why a country on the Aegean Sea needs there to be an EU policy on the Arctic.
PolishA gdy się zasię Jezus przeprawił w łodzi na drugą stronę, zebrał się do niego wielki lud; a on był nad morzem.
And when Jesus had crossed over again in the boat unto the other side, a great multitude was gathered unto him; and he was by the sea.
PolishCzy prosimy w tym miejscu o wykupywanie ziemi na dużą skalę, które ma miejsce na niektórych obszarach nad Morzem Śródziemnym?
Are we seeking here, too, to encourage the large-scale buy-outs which are occurring in some parts of the Mediterranean?
PolishRyzyko wystąpienia suszy zwiększa się w nieprawdopodobnym tempie, zwłaszcza w regionach europejskich znajdujących się nad Morzem Śródziemnym.
The risk of desertification then increases hand over fist, particularly in Europe's Mediterranean regions.
PolishMożemy jednak oczekiwać, że będzie to jeden z głównych tematów naszego zintensyfikowanego dialogu z krajami położonymi nad Morzem Śródziemnym.
However, we can expect this to be one of the major topics in our intensified dialogue with countries around the Mediterranean.
PolishRybołówstwo jest kluczowym obszarem działalności gospodarczej dla europejskich krajów, a w szczególności dla krajów leżących nad morzem, takich jak mój.
Fishing is an essential economic activity for the countries of Europe, particularly for maritime countries like mine.
PolishTo zdecydowanie obniży dochodowość takich regionów jak Varna - z której pochodzę - oraz innych obszarów położonych nad Morzem Czarnym.
This will definitely impair the economic interests of regions like the one I come from, i.e. the City of Varna, and the other Black Sea regions.
PolishAmalek mieszka w ziemi na południe, a Hetejczyk, i Jebuzejczyk, i Amorejczyk mieszka na górach; Chananejczyk zaś mieszka nad morzem, i nad brzegiem Jordanu.
And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once, and possess it; for we are well able to overcome it.
PolishZ kolei Niemcy muszą najpierw dostrzec, iż projekt dotyka wszystkich państw członkowskich UE położonych nad Morzem Bałtyckim i jest wspólną sprawą UE.
Germany, for its part, must first recognise that the project affects all the EU's Member States around the Baltic Sea and is a common EU matter.