"nad" - angielskie tłumaczenie

PL

"nad" po angielsku

volume_up
nad {przyim.}
EN
EN
PL

nad {przyimek}

volume_up
Pan jest nad wszystkie narody wywyższony; chwała jego nad niebiosa.
Jehovah is high above all nations, And his glory above the heavens.
Dlatego umiłowałem rozkazania twoje nad złoto, a nad złoto najwyborniejsze.
Therefore I love thy commandments Above gold, yea, above fine gold.
Nie jestci uczeń nad mistrza, ani sługa nad Pana swego;
A disciple is not above his teacher, nor a servant above his lord.
nad (też: ponad, więcej niż)
Cały czas zwycięża prymat ekonomii nad wartościami, nad prawami człowieka.
The primacy of economics continues to be victorious over values and human rights.
Ahisar zaś był przełożony nad domem, a Adoniram, syn Abdy, nad wybranym ludem.
and Ahishar was over the household; and Adoniram the son of Abda was over the men subject to taskwork.
Parlamentarny etap prac nad tym sprawozdaniem nie jest więc zakończony.
The parliamentary passage of this report is not over, therefore.

Przykłady użycia - "nad" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;
Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.
PolishKontrolę nad zarządzaniem budżetem przez Komisję sprawuje Trybunał Obrachunkowy.
The Commission’s management of the budget is scrutinised by the Court of Auditors.
PolishRównowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.
This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
PolishPo czym odesłał ich do domu, aby popracowali nad problemami, które przynieśli.
And then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.
PolishNad ródłem splątają się korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozkłada się.
His roots are wrapped about the [stone] -heap, He beholdeth the place of stones.
PolishPotrzebujemy dialogu i uczciwej dyskusji nad naszą polityką integracyjną i wizową.
We need a dialogue and an honest discussion on our integration and visa policy.
PolishObecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.
This is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.
PolishNie mogliśmy zatem głosować nad ustępem 47, ponieważ zajmowaliśmy się poprawką 27.
We could not therefore vote on paragraph 47, as we have voted on Amendment 27.
PolishUwzględniono w nim także - i zgadzam się z panem komisarzem - nadzór nad grupą.
It also does - and I agree with the Commissioner - contain group supervision.
Polish. - Tak, popracuję nad tymi państwami członkowskimi.
Vice-Chairman of the S&D Group. - I will indeed work on those Member States.
Polish- Mechanizm monitorowania i nadzoru nad agencjami ratingowymi jest potrzebny.
A mechanism for monitoring and supervising credit rating agencies is necessary.
PolishPodczas prac nad traktatem mieliśmy do czynienia z dwoma przełomowymi momentami.
Throughout the whole process of this Treaty there were two decisive moments.
PolishGłosowane nad tym punktem odbędzie się w środę, 16 stycznia 2008 r., o godz. 12:00.
The vote on this item will take place on Wednesday, 16 January 2008 at 12 noon.
PolishJest to mechanizm konieczny do ukończenia prac nad konstruowaniem ram traktatowych.
This is a mechanism which is necessary to complete the framework of the Treaty.
PolishKontrola nad mediami oraz nad odmiennymi poglądami cechuje reżimy totalitarne.
Control of the media and of different opinions is typical for totalitarian regimes.
PolishJedyne możliwe rozwiązanie musi być kompleksowe, i dokładnie nad tym pracujemy.
The only possible answer is a comprehensive one, which is exactly what we are doing.
PolishW końcu, jak dotychczas trzy grupy w tej Izbie pracowały wyłącznie nad tym tematem.
So far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.
PolishOkrywają go drzewa cieniste cieniem swoim, a ogarniają go wierzby nad potokami.
He moveth his tail like a cedar: The sinews of his thighs are knit together.
PolishA to kolejny projekt, nad którym pracowałem z Sensible Cities Lab i CurrentCity.org.
This is another project I worked on with Sensible Cities Lab and CurrentCity.org.
PolishNad tym projektem ciągle pracujemy. ~~~ Nazywa się "Wypełniacz przestrzeni".
So this is the last work, and a work in progress, and it's called "Space Filler."

Synonimy (polski) dla "nad":

nad