"na tle" - angielskie tłumaczenie

PL

"na tle" po angielsku

volume_up
na tle {przysł.}

PL na tle
volume_up
{przysłówek}

na tle
Chciałbym je zaprezentować na tle tych uwarunkowań.
I would like to present the report against this background.
Oba te problemy trudno dostrzec na tle ogólnych sukcesów polityki spójności.
They are both difficult to see against the background of the global successes of the cohesion policies.
Na tle globalnego kryzysu gospodarczego UE doświadcza kryzysu demokracji i solidarności.
Against the background of the global economic crisis, the EU is experiencing a crisis of democracy and solidarity.

Synonimy (polski) dla "na tle":

na tle

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "na tle"

na przyimek
na zaimek
English
tło rzeczownik
ciocia rzeczownik

Przykłady użycia - "na tle" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWszystko to dzieje się na tle poważnego kryzysu gospodarczego i wysokiego bezrobocia.
All this against a backdrop of a severe economic crisis and high unemployment.
PolishOdnotowuje się wysoki poziom zabójstw, aktów przemocy i ataków na tle seksualnym.
There are high levels of murder, acts of violence and sexual attacks.
PolishCo istotne, jeden z obserwatorów mówił o systematycznym szykanowaniu na tle religijnym.
Significantly, one observer has spoken of systematic religious persecution.
PolishMożna się również dowiedzieć, jak wyglądają własne wyniki na tle grupy wiekowej.
So, it also then tells you how you do compared to your age group.
PolishBanki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.
Banks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.
PolishNależy postępować ostrożnie, tak abyśmy zachowali konkurencyjność na tle innych krajów.
We must proceed carefully so that we remain competitive in comparison to other countries.
PolishPonadto nadal często zdarzają się prześladowania na tle politycznym lub teologicznym.
In addition, persecutions on political and/or theological grounds continue to occur frequently.
PolishLeczenie infekcji układu moczowego na tle Escherichia coli i/ lub Proteus spp.
For the treatment of urinary tract infections associated with Escherichia coli and/ or Proteus spp.
PolishLeczenie infekcji układu moczowego na tle Escherichia coli.
For the treatment of urinary tract infections associated with Escherichia coli.
PolishPrzyglądając się temu zdjęciu dojrzycie dużo czerni a na jej tle trochę jasnych obiektów.
If you look at this picture, what you will see is a lot of dark with some light objects in it.
PolishI teraz ten na ciemnym tle wygląda jaśniej, niż ten na jasnym.
And now the one on the dark surround looks lighter than the one on the light surround.
PolishNie należy stawiać przemysłu europejskiego w niekorzystnej pozycji na tle konkurencji międzynarodowej.
Nor should European industry be put at a disadvantage in international competition.
PolishWydaje się także, „że pewną rolę odgrywają również wyrzuty sumienia na tle ochrony młodzieży [...]“.
Also, peoples’ “bad conscience regarding youth protection [...] seems to play a role.”
PolishPolscy pracownicy stają się ofiarami napaści na tle narodowościowym.
Polish workers are becoming victims of racially motivated attacks.
PolishOmawia się tu głównie konflikty na tle etnicznym - i słusznie.
It is generally the ethnic conflicts that are discussed, and rightly so.
PolishNa tym tle myślę więc o Darfurze, o ludobójstwie, które w Afryce jest na porządku dziennym.
This makes me think of Darfur, of certain situations where genocide goes on every day in Africa.
PolishPo drugie, jak agencje te wywiązują się ze swoich zadań na tle wspomnianych kryteriów?
Secondly, how do the agencies perform against the criteria?
PolishPrzemoc na tle religijnym jest zakorzeniona w dogmatyzmie, który jest nieodzownym elementem wszystkich wyznań.
Religious violence is rooted in the dogmatism that is inherent in all religions.
PolishJest wyjątkowa, ale myślę, że...jakby to ująć... nie jest wyjątkowa, na tle wszystkich dzieci.
And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood.
PolishCzy możemy z czystym sumieniem deportować ludzi, którzy padli ofiarą prześladowań na tle rasowym?
Can we, with a clear conscience, deport people who have been the victims of racial persecution?