"na razie" - angielskie tłumaczenie

PL

"na razie" po angielsku

volume_up
na razie {przysł.}

PL na razie
volume_up
{przysłówek}

Jak Twoje dzieci poradzą sobie z nauką języka, którego na razie nie znają?
How will your children cope with learning in a language they don’t (yet) speak?
Doceniam wysiłki SETI, ale na razie nic nie usłyszeliśmy.
I really applaud the SETI efforts, but we have not heard anything yet.
Oznacza to, że choć na razie państwa te nie
not yet adopting the euro, they will be committed to striving
na razie (też: póki co)
Na razie jego popularność ustępuje popularności międzynarodowego standardu ISO 14001.
For the time being its popularity lags behind the international ISO 14001 Standard.
Jak na razie w Radzie istnieją podziały w tej sprawie.
There is a real divide in the Council on this issue for the time being.
My, posłowie do PE, nie będziemy na razie wywierać presji na pana komisarza.
We in Parliament are not going to put pressure on him for the time being.
na razie (też: tym razem)
volume_up
nonce {rzecz.}
na razie (też: na teraz, jak na teraz)
volume_up
for now {przysł.}
Teraz myślę, że wiele z tych nadziei pozostanie na razie niespełnionych.
I now think that a lot of those hopes have gone for the time being.
For now, the Commission is not withdrawing the proposal.
Na szczęście, wydaje się, że świat wyciągnął wnioski z tego doświadczenia, przynajmniej na razie.
Fortunately it seems that the world has learned from its experience, at least for now.
Up to the present day, the Internet does not forget.
Na razie wiadomo jedynie, że chce zapobiec wprowadzeniu reform, ale nie przedkłada żadnych pozytywnych wniosków.
At present, all that is known is that he wants to prevent the reform but is putting forward no positive proposals.
Na razie mniej niż połowa państw przedkłada je, stosując bardzo zróżnicowaną metodologię.
At present, fewer than half of the Member States submit these reports, and the reports which are submitted are prepared using very different methodologies.
na razie (też: póki co)
volume_up
as of yet {przysł.}
Jak Twoje dzieci poradzą sobie z nauką języka, którego na razie nie znają?
How will your children cope with learning in a language they don’t (yet) speak?
Doceniam wysiłki SETI, ale na razie nic nie usłyszeliśmy.
I really applaud the SETI efforts, but we have not heard anything yet.
Oznacza to, że choć na razie państwa te nie
not yet adopting the euro, they will be committed to striving

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "na razie"

na przyimek
na zaimek
English
raz rzeczownik
raz przysłówek
English

Przykłady użycia - "na razie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJak Twoje dzieci poradzą sobie z nauką języka, którego na razie nie znają?
How will your children cope with learning in a language they don’t (yet) speak?
PolishNa razie jego popularność ustępuje popularności międzynarodowego standardu ISO 14001.
For the time being its popularity lags behind the international ISO 14001 Standard.
PolishAle nie kryję zadowolenia z tego faktu, że na razie są one takie, jakie są.
I would not, however, like to hide my satisfaction at what we have achieved.
PolishZauważcie, że wszystkie dane są w książce, więc na razie je wymazujemy.
And then notice that all the information written on there is stuff you'll need.
PolishPrzyczyna i długoterminowy wpływ tego zjawiska nie zostały na razie poznane.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
PolishMy, posłowie do PE, nie będziemy na razie wywierać presji na pana komisarza.
We in Parliament are not going to put pressure on him for the time being.
PolishTo samo dotyczy traktatu lizbońskiego i dlatego na razie musimy czekać.
Neither has the Treaty of Lisbon and we therefore have to wait for the time being.
PolishNa razie największym obszarem stosowania będzie leczenie innych ludzi.
By far the largest area of application will be the treatment of other people.
PolishNiestety wspólna waluta jak na razie nie przyczyniła się do wyrównania sytuacji gospodarczej.
Unfortunately, the single currency has not resulted in economic alignment so far.
PolishTo odpowiadałoby ścieżce zielonej, co na razie mało dla was oznacza.
Now, that would be, if you will, the top green track, which doesn't mean too much.
PolishZostawimy to na razie, ten nasz rodzaj rekursywnego systemu obserwacji.
Let's leave that. ~~~ So that's this kind of recursive observation system.
PolishNa razie zajmiemy się tym, co pan powiedział na temat zasad pomocy państwa.
We will, for the time being, take on board what you said about matters of State aid rules.
PolishA zatem na razie wstrzymujemy się ze stanowiskiem w odniesieniu do ogółu aspektów.
For the moment, therefore, we reserve our position on all aspects.
PolishPani Komisarz, powiedziała Pani, że węgierski rząd na razie przygotował cztery poprawki.
You, Mrs Kroes, have said that the Hungarian Government has so far made four amendments.
PolishCieszę się, że państwa członkowskie UE zapobiegły na razie tendencjom protekcjonistycznym.
I am delighted that EU Member States have headed off protectionist tendencies for now.
PolishSA: Na razie panuje chaos, ale dużo ludzi coś robi, więc to dobrze.
SA: So far it's chaos, but a lot of people are doing stuff, so that's good.
PolishNa razie wydaje się, że umacniają się wpływy jądrowych grup interesu.
For the time being, the nuclear power lobby appears to be gaining ground.
PolishDania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo zdecydowały się na razie nie przyjmować wspólnej waluty.
Denmark, Sweden and the United Kingdom decide to stay out for the time being.
PolishNa razie tylko sprawia wrażenie, że coś zamienia się w coś innego.
This is the first day -- it just gives the appearance that one is becoming the other.
PolishNa razie to tylko eksperyment, ale pokażę wam możliwe przyszłe zastosowania. ~~~ Wystawy, parki.
For now, it's an experiment, but let me show you some possible future applications.