"na prawdziwe" - angielskie tłumaczenie

PL

"na prawdziwe" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "na prawdziwe" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "na prawdziwe"

na przyimek
na zaimek
English
prawdziwy przymiotnik

Przykłady użycia - "na prawdziwe" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTechnologia gier wideo dopiero niedawno pozwoliła na prawdziwe przenikanie bodźców.
Only in recent years has the technology behind video games allowed for a true overlap in stimuli.
PolishPrawa popytu i podaży są tu tak samo prawdziwe jak na innych rynkach.
The laws of supply and demand apply there as they do to other markets.
PolishKupując taką kartkę, można albo trafić na prawdziwe dzieło sztuki, albo nie.
And you buy one, and maybe you get a real piece, and maybe not.
PolishJeśli po słowie "dyskryminacja” następowało słowo "ze względu na”, to oznaczało prawdziwe zło.
The word 'discrimination', when followed by the word 'against', became the ultimate evil.
PolishNakłonienie 27 państw członkowskich do zgodzenia się na wiążące przepisy stanowiło prawdziwe wyzwanie.
To bring 27 Member States around a table to agree on binding rules was a real challenge.
PolishTeraz musimy rzucić prawdziwe światło na te wszystkie odpowiedzi.
There is now a need to throw real light on all these replies.
PolishTo oczywiste, że rosnąca rola Brazylii zasługuje nie tylko na szacunek, ale prawdziwe gratulacje.
It is obvious that the growing role of Brazil deserves not only respect, but real congratulations.
PolishTo nie były, wiecie, jakieś dziwne, obrzydliwe plakaty czy coś w podobnym stylu; wyglądały na prawdziwe.
It wasn't some, you know, weird grunge type or something; it looked like they might be real.
PolishMamy coraz większe wsparcie obywateli dla polityki zagranicznej, które jest na pewno prawdziwe i silne.
We have high and growing citizen support for foreign policy, for one which is genuine and robust.
PolishTo ekonomia przenoszenia tych ciężkich, powolnych atomów na duże odległości sprawia prawdziwe trudności.
It's the economy of moving these heavy, slow atoms over long distances that's very difficult to do.
PolishAle na tym właśnie polega prawdziwe wyzwanie, ponieważ w 2008 roku Haiti spustoszyły dwa niszczycielskie huragany.
But that is where the real challenge is, because in 2008, Haiti was hit by two devastating hurricanes.
PolishPo takim wstępnym sukcesie zdecydowaliśmy się pójść dalej i zrobić prawdziwy samochód na prawdziwe drogi.
So with this success, we decided to take the next big step, to develop a real car that can be driven on real roads.
PolishTo jest prawdziwe wyzwanie na nadchodzące lata.
This is truly the challenge for the years ahead.
PolishNasze prawdziwe bogactwo na przyszłość leży w tradycyjnej europejskiej mentalności, w której ceni się pracę.
Well, ladies and gentlemen, our true resource for the future lies in the traditional European mentality, which values work.
PolishNa tym polegają prawdziwe trudności gospodarcze.
PolishPotrzebna jest rozsądna odpowiedź na prawdziwe obawy elektoratu irlandzkiego, ale nie możemy zaspokajać ekstremistów.
A measured response to the genuine concerns of the Irish electorate is called for, but we must not appease the extremists.
PolishTo prawdziwe wyzwanie na przyszłość.
PolishTeraz naprawdę nadarza się okazja, by UE reagowała na prawdziwe potrzeby swoich obywateli, ale do tego potrzebujemy większych inwestycji.
This is a real opportunity for the EU to be responsive to the real needs of its citizens, but we need greater investment.
PolishPomimo tego, że moje poczucie wolnej woli w wirtualnych światach może wciąż być ograniczone, to czego się tam uczę wpływa na moje prawdziwe życie.
And while my sense of free will in these virtual worlds may still be limited, what I do learn applies to my real life.
PolishOczywiście nie wiemy na ile są one prawdziwe, ale w każdym razie mity dotyczące brukselskiej biurokracji mają charakter trwały.
Of course we do not know how true any of these stories are, but in any case the myths surrounding the Brussels bureaucracy have proved persistent.

Pozostałe hasła

Polish
  • na prawdziwe

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.