"na miejscu" - angielskie tłumaczenie

PL

"na miejscu" po angielsku

PL na miejscu
volume_up
{przysłówek}

na miejscu (też: natychmiast, momentalnie)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "na miejscu"

na przyimek
na zaimek
English
miejsce rzeczownik

Przykłady użycia - "na miejscu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNad ródłem splątają się korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozkłada się.
His roots are wrapped about the [stone] -heap, He beholdeth the place of stones.
Polish(NL) Jakakolwiek euforia z powodu drugiego referendum jest zupełnie nie na miejscu.
(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.
PolishWykowałeś sobie na wysokiem miejscu grób swój, a wystawiłeś na skale przybytek swój?!
hewing him out a sepulchre on high, graving a habitation for himself in the rock!
PolishW prawdzie mieliśmy swoje drabiny, jednak na miejscu okazało się, że są za krótkie.
So we arrived with just our ladders and we realized that they were not high enough.
PolishAle współczucie jest tak samo na miejscu w otoczeniu świeckim jak i religijnym.
But compassion is also equally at home in the secular as in the religious.
PolishI piosenka sprzed ponad 1,5 roku znalazła się na 4 miejscu listy przebojów iTunes.
And the song, 18 months old, went back to number four on the iTunes charts.
PolishW takim odniesieniu zasady te są nie na miejscu - i to należy wyraźnie zaznaczyć.
These rules are out of place there, and this should be clearly recognised.
PolishByłem na miejscu po tym, jak tsunami nawiedziło Sri Lankę, a później Indonezję.
I was present at the tsunami which hit Sri Lanka and then later Indonesia.
PolishRównież ochrona danych nie zawsze podlegała ocenom przeprowadzanym na miejscu”.
Data protection has also not always been subject to on-site evaluations.'
PolishKonieczne jest oczywiście uwzględnienie rzeczywistej sytuacji na miejscu..
It is necessary to take account of the reality on the ground. Of course it is.
PolishWszystko miało być już na swoim miejscu przed objęciem prezydencji przez Szwecję.
This was supposed to already be in place before the Swedish Presidency.
PolishA gdy wyszedł król i wszystek lud pieszo, stanęli na jednem miejscu z daleka.
And the king went forth, and all the people after him; and they tarried in Beth-merhak.
PolishMusimy zmienić naszą politykę rozwoju, postawić żywność i rolnictwo na pierwszym miejscu.
We need to change our development policy, making food agriculture a priority.
PolishAby dodać tabulator, kliknij w dowolnym miejscu na linijce i wybierz rodzaj tabulatora.
To add a tab stop, just click anywhere in the ruler and select a tab stop.
PolishJeden z punktów w programie Komisji to obywatele na pierwszym miejscu.
One of the points in the Commission's programme is to put the citizens first.
PolishZ tego powodu musimy zwalczać dyskryminację ze względu na wiek w miejscu pracy.
For this reason, we must combat age discrimination in the workplace.
PolishGdy inspektorzy ONZ zbadali stan zniszczeń, tylko szkoła i meczet stały na swoim miejscu.
When the UN inspected the damage, only the school and the mosque were still standing.
PolishJednakże niepowodzenie naszego dotychczasowego jest zapisane krwią przelaną na miejscu.
However, the failure of our approach to date is written in spilled blood on the ground.
PolishAle w każdym miejscu na świecie wprowadzają się oni w trans w inny sposób.
And the shaman -- I did a whole series on shamanism, which is an interesting phenomenon.
Polish" Uważam, że mylimy się całkowicie stawiając dochody na pierwszym miejscu.
And I think we have it all wrong when we think that income is the link.