"na" - angielskie tłumaczenie

PL

"na" po angielsku

volume_up
na {przyim.}
volume_up
na {zaim.}
EN

PL na
volume_up
{przyimek}

1. ogólne

na (też: dla, za, podczas)
volume_up
for {przyim.}
Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.
Why look ye askance, ye high mountains, At the mountain which God hath desired for his abode?
Cztery na klapkę na muchy a reszta na pomieszczenie operacyjne i nikt nie stoi na warcie.
Four for the fly swat and the rest for the ops room and no-one stands guard.
Dwudziesty i czwarty na Romantyjesera, na synów jego i na braci jego dwanaście.
for the four and twentieth to Romamtiezer, his sons and his brethren, twelve.
na (też: w, o, na temat)
volume_up
on {przyim.}
W badaniach na zwierzętach rybawiryna ma przemijający wpływ na spermatogenezę
In animal studies, ribavirin produced reversible effects on spermatogenesis (see
Tym razem przychód na osobę dałem na tej osi, biedni tu na dole, bogaci tam na górze.
I will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
Jeśli spojrzymy na posłanie - ci śpią na chodniku na podłodze.
If we look at the bed here, we can see that they sleep on a rug on the floor.
na (też: w, przy, do, po)
volume_up
at {przyim.}
Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.
Why look ye askance, ye high mountains, At the mountain which God hath desired for his abode?
Jeśli spojrzymy na posłanie - ci śpią na chodniku na podłodze.
If we look at the bed here, we can see that they sleep on a rug on the floor.
Większe opakowania na początku miesiąca, mniejsze opakowania na końcu miesiąca.
Larger packs at the beginning of the month, smaller packaging at the end of the month.
na (też: po, przeciw, naprzeciw, o)
volume_up
upon {przyim.}
Bo sąd przyszedł na ziemię tej równiny, na Holon, i na Jassa, i na Mefaat,
And judgment is come upon the plain country, upon Holon, and upon Jahzah, and upon Mephaath,
To tedy błogosławieństwo tylko na obrzezkę przychodzi, czy też na nieobrzezkę?
Is this blessing then pronounced upon the circumcision, or upon the uncircumcision also?
I na Karyjot, i na Bocrę, i na wszystkie miasta ziemi Moabskiej, dalekie i bliskie.
and upon Kerioth, and upon Bozrah, and upon all the cities of the land of Moab, far or near.
na
volume_up
onto {przyim.}
Takie podejście przenosi odpowiedzialność za ochronę na osoby indywidualne.
This is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.
Dlatego też należy umieścić produkt za pomocą strzykawki na porcji karmy.
Therefore, administer the product with the syringe onto a portion of the food.
Została wprowadzona na rynek bez wystarczającego wyjaśnienia związanego z nią ryzyka.
It was brought onto the market without sufficient explanation of the risks.
na

2. "czymś"

na
volume_up
on top of {przyim.} (cupboard, fridge, layer)
Destabilizuje to nasz kraj, nakładając się na kryzys gospodarczy i finansowy.
This is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.
Oczywiście każda organizacja chciałaby znaleźć się na szczycie takiej listy.
Of course, every organization would love to be on the top of such a list.
Prawie w ogóle nie ma kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych.
There are hardly any women right at the top in management positions.
na
volume_up
atop {przyim.} [wzn.]
Również minister Berlusconi wie o tym, jako że siedzi na szczycie wielkiego imperium medialnego i telewizyjnego, i tak dalej, i tak dalej.
Berlusconi knows it, as he sits atop this huge empire of media and television and so on and so forth.

Przykłady użycia - "na" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
PolishAle cywile birmańscy okazali niepohamowaną odwagę, przychodząc na manifestację.
But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
PolishPokarm nie wpływa na biodostępność preparatu Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.
Food does not affect the bioavailability of Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.
PolishStwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Known hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.
Polishna Przejrzysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub lekko żółtawy płyn. nia ole
ge Clear to slightly opalescent, colourless to slightly yellowish liquid. lon 4.
Polishdo Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients Lactation.
PolishW wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.
PolishSprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
The report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
PolishAlternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.
Alternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.
PolishZapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości
Prevention of Skeletal Events in Patients with Breast Cancer and Bone Metastases
PolishNa koniec poruszę sprawę stabilności finansowej, o której wspomniał pan Sarkozy.
Lastly, there is the matter of financial stability, to which Mr Sarkozy referred.
Polishna piśmie. - (LT)? Przejrzystość stanowi fundamentalną zasadę Unii Europejskiej.
in writing. - (LT) Transparency is a fundamental principle of the European Union.
PolishNie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
PolishUprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
PolishW badaniach klinicznych obejmujących 721 pacjentów, DuoTrav podawano raz na dobę.
In clinical studies involving 721 patients, DuoTrav was administered once-daily.
PolishCzęste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:
Common side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
PolishPrzetoż rzekł do Jozafata: Pociągnieszże ze mną na wojnę przeciwko Ramot Galaad?
And he said unto Jehoshaphat, Wilt thou go with me to battle to Ramoth-gilead?
PolishRząd obiecuje również ziemie i prawa do polowania na terenie sąsiednich stanów.
The government also promises land and hunting rights in the surrounding states.
Polishswobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich,
the right to move and reside freely within the territory of the Member States;
PolishW dłuższej perspektywie może to zaważyć na powodzeniu tej obiecującej inicjatywy.
This could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.