"mozna oczekiwac" - angielskie tłumaczenie

PL

"mozna oczekiwac" po angielsku

mozna oczekiwac
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "mozna oczekiwac"

można
oczekiwać czasownik

Przykłady użycia - "mozna oczekiwac" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJak znacznej przejrzystości można oczekiwać od pragnących wziąć udział zainteresowanych stron?
How much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
PolishWiększego wpływu można oczekiwać, gdy propionian flutykazonu stosowany jest w inhalacji.
Greater effects may be expected when fluticasone propionate is inhaled.
PolishIstnieją limity dotyczące tego, czego można oczekiwać od Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
There are limits to what can be expected from the European Investment Bank.
PolishNie jest to zadanie łatwe i nie można oczekiwać natychmiastowych rezultatów.
This is not an easy task and one cannot expect immediate results.
PolishNie można oczekiwać, że w przeciągu kilku miesięcy powstanie nowy pomysł.
You cannot expect them to conjure up something within a few months.
PolishTo jest faktyczna odpowiedź, gdyż nie można oczekiwać, że sytuacja na rynku stanie się łatwiejsza.
This is the real answer, because we cannot expect the market to become easier.
PolishŻyczeniowo można by oczekiwać, że z czasem konflikt się rozładuje.
(PL) Mr President, hopefully we might expect that with time the conflict will sort itself out.
PolishNie można oczekiwać, że te same pracowite kraje będą zawsze płacić za błędy innych.
It is unreasonable to expect the same hard-working countries always to pay for the mistakes of others.
PolishWasza reakcja była znacznie odległa od tego, czego można by oczekiwać od strażnika traktatów.
Your reaction has been far removed from what one would expect of a guardian of the Treaties.
PolishOd silnych i dużych można i powinno się oczekiwać więcej, a nie mniej.
From the great and powerful one should expect more, not less.
PolishPrzecież nie można oczekiwać, że obywatele wykonają to zadanie za państwo.
It is, after all, absolutely impossible to expect citizens to carry out this work instead of the state.
PolishPo przedawkowaniu światła można oczekiwać nasilenia objawów i uszkodzenia prawidłowych tkanek.
Increased symptoms and damage to normal tissue might be expected following an overdose of light.
PolishPo drugie, efektów tych ograniczeń można oczekiwać dopiero pod koniec wieku.
Secondly, the effects of these limitations of CO2 emissions can be expected only at the end of the century.
PolishNastępna Komisja zbierze owoce, których bez omawianego planu działania nie można byłoby oczekiwać.
The next Commission will reap the benefits, which without the Action Plan could not be expected.
PolishBardziej nasilonych działań można oczekiwać kiedy propionian flutykazonu stosowany jest w postaci wziewnej.
Greater effects may be expected when fluticasone propionate is inhaled.
PolishTego, prawdę mówiąc, można było oczekiwać, ponieważ zawsze dobrze nam się współpracuje z panią i z pani gabinetem.
That is actually to be expected, as we always work well with you and your cabinet.
PolishNie da się po prostu spisywać umów, jeśli nie można oczekiwać wzajemności z drugiej strony.
We cannot just forge agreements when we are not sure that they will be equally matched by the other side.
PolishNie można oczekiwać, że Stany Zjednoczone udźwigną ten ciężar przy coraz mniejszym wkładzie z naszej strony.
The USA cannot be expected to carry this burden with less and less contribution from us.
PolishCzego można oczekiwać od banku inwestycyjnego w czasie kryzysu?
What can be expected from an investment bank during a crisis?
PolishJak można zatem oczekiwać, że uda im się osiągnąć 20% udziału do 2020 r.?
So how can we expect them to achieve 20% by 2020?