"modernizować" - angielskie tłumaczenie

PL

"modernizować" po angielsku

PL modernizować
volume_up
{czasownik niedokonany}

modernizować (też: zmodernizować, unowocześnić)
modernizować (też: doposażyć, doinstalować, wyposażyć w)
Trzeba modernizować także korytarze komunikacyjne.
We need to also retrofit the corridors themselves.
modernizować (też: zmienić, przerobić, odnawiać, zreorganizować)
Chodzi tutaj o ratowanie i modernizowanie "pięknego, modrego Dunaju” i całego regionu.
It is to save and upgrade die schöne blaue Donau and its wider region.
Unia nie może ograniczać się do zapewnienia trwałości żeglugi europejskiej, ale musi stale ją modernizować, aby mogła ona konkurować na poziomie międzynarodowym.
The Union must not only ensure the sustainability of European shipping, but constantly upgrade it so that it can compete internationally.

Przykłady użycia - "modernizować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZawsze robimy, co w naszej mocy, aby modernizować nasze wewnętrzne systemy informatyczne.
We are always doing our utmost to modernise our internal IT systems.
PolishUE pomaga modernizować systemy edukacyjne we wszystkich krajach UE, tak aby rozwijały właśnie te umiejętności.
The EU is helping to modernise education systems in all EU countries to ensure that these skills are taught.
PolishMusimy też modernizować rynki pracy, upowszechniać model flexicurity, zwiększać aktywność zawodową europejskich społeczeństw.
We must also modernise the labour market, generalise the flexicurity model and increase the professional activity of European societies.
PolishW tym celu musi przede wszystkim nadal modernizować swoje metody pracy, na przykład w kwestii organizacji debat, o czym pan wspomniał.
To do so, it must continue, in particular, to modernise its working methods, for example in the organisation of our debates - you alluded to this.
PolishNie możemy chować głowy w piasek; musimy modernizować nasz model społeczny po to, aby go usprawnić, uczynić sprawiedliwszym i trwalszym.
We cannot bury our heads in the sand; we need to modernise our social model, precisely in order to improve it and make it fairer and more sustainable.
PolishBez tego bardzo trudno jest modernizować gospodarstwa, trudno będzie też utrzymać pozytywny wpływ rolnictwa na środowisko naturalne i kulturalne.
Without this it is very difficult to modernise farms, and it will be difficult to maintain the beneficial influence of agriculture on the natural and cultural environment.
PolishOsobiście chciałbym, aby większe środki zostały skierowane do indywidualnych rolników-inwestorów, którzy mogliby skuteczniej modernizować gospodarstwa i rozwijać produkcję.
Personally, I would like greater resources to be directed to individual agricultural investors, who could more effectively modernise farms and expand production.
PolishPotrzebujemy znacznych inwestycji, aby stopniowo zmniejszać uzależnienie od paliw kopalnych oraz modernizować i zwiększać wydajność istniejących elektrowni.
Substantial investments are required in order to gradually reduce dependence on fossil fuels, as well as modernise and make more efficient existing energy production facilities.
PolishJeśli UE chce, by polityka ta oraz programy te były efektywne, musi nadal modernizować swoją zewnętrzną pomoc i włączyć EFR do budżetu wspólnotowego od roku 2009.
If the EU wants these policies and programmes to be efficient, then it must continue modernising its external aid and include the EDF within the Community budget from 2009.
PolishWschodnia część Unii Europejskiej wymaga poważnych inwestycji w transport kolejowy, aby mogła utrzymywać i modernizować istniejącą infrastrukturę, a także ją rozwijać.
The eastern part of the European Union requires substantial investment in railway transport to be able to maintain and modernise the existing infrastructure and develop it.
PolishPoza tym, jeśli mamy być w stanie lepiej i skuteczniej zarządzać skutkami starzenia się, musimy również modernizować systemy opieki społecznej, a w szczególności systemy emerytalne.
Besides, if we are to be able to manage the effects of ageing in a better and more effective way, we must also support the updating of social protection systems and pension schemes in particular.