"mobilizować" - angielskie tłumaczenie

PL

"mobilizować" po angielsku

PL mobilizować
volume_up
{czasownik niedokonany}

He keeps mobilizing.
Ale współczucie, wzbudzanie współczucia, w rzeczywistości mobilizuje naszą odporność.
But compassion, the generation of compassion, actually mobilizes our immunity.
Właśnie w tym duchu podejmuję dyskusję o jednym z najważniejszych tematów naszych czasów, a mianowicie, jak mobilizować różne formy kapitału na potrzeby budowania państwa.
It is in this spirit that I join into a discussion of one of the critical issues of our time, namely, how to mobilize different forms of capital for the project of state building.
mobilizować (też: dopingować, zdopingować, zmobilizować)
volume_up
to bring on {czas.} (child, player)
to bring oneself to do sth
volume_up
to prod {czas.} [przen.]
Tak więc nasze działania polegają na mobilizowaniu tych urzędników, zmuszaniu ich do działania, do negocjacji, wyznaczaniu dla nich odpowiednich punktów odniesienia.
What we are doing here is prodding the bureaucrats into action, forcing them to speak to each other, setting terms of reference for them.

Przykłady użycia - "mobilizować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo zrozumiałe w dobie kryzysu, lecz czyż nie powinniśmy mobilizować również innych instrumentów?
This is understandable in a time of crisis, but should we not be mobilising other instruments, as well?
PolishMusimy mobilizować, koordynować, podnosić świadomość w naszym otoczeniu, a także sami stać się dawcami.
We need to mobilise, coordinate, raise awareness among those around us and become donors ourselves.
PolishPowinno to mobilizować Unię Europejską do zwarcia szeregów i solidarności w sytuacjach kryzysowych.
This should have mobilised the European Union to close ranks and stand shoulder to shoulder in crisis situations.
PolishDo ostatniego pytania musiałam się mobilizować, bo nie jestem psychologiem.
And then, the very last question I would ask them -- I would always have to work myself up to this question, because I am not a psychologist.
PolishPrzez kilka miesięcy próbowaliśmy mobilizować wszystkie instytucje UE i zasoby w celu złagodzenia skutków narastającego kryzysu.
We have been trying to mobilise all the EU institutions and resources for several months in order to alleviate the effects of the growing crisis.
PolishNie przestawał mobilizować.
PolishPozwolić to może mobilizować także kapitały prywatne. Grupa socjalistów i demokratów od dłuższego czasu postulowała za takim rozwiązaniem.
The Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament has been calling for a similar solution for some time.
PolishMusimy szybciej i skuteczniej mobilizować zasoby materialne oraz kompetentny personel, którym dysponują państwa członkowskie.
We have to be able to mobilise more quickly and more effectively the material resources and the competent personnel that the Member States have at their disposal.
PolishNaszym wspólnym zadaniem jest właśnie przewidywanie katastrof, a nie oczekiwanie, aż się wydarzą, aby potem mobilizować zasoby do akcji ratunkowej po nich.
Our joint task is precisely to anticipate disasters, not to simply wait for them to occur and then muster the resources to deal with them.
PolishTo prawda, że dzisiaj zamierzamy spróbować wykorzystać wszystkie środki, jakie mamy do dyspozycji, aby naprawdę mobilizować do integracji społeczności romskiej.
It is true that, today, we are going to try to use all the means at our disposal to really spur on the integration of the Roma community.
PolishW określonych warunkach mogą one mobilizować obywateli do działania i dążyć do podejmowania decyzji, które będą służyły ludziom, a nie potęgom finansowym.
Under certain conditions, they may help to galvanise the citizens into action and seek decisions for the benefit of the people, not the financial strong.
PolishTo bolesne, przykre i frustrujące, ale jednocześnie powinno mobilizować kraje rozwinięte i bogate do bardziej intensywnej i bardziej efektywnej pomocy.
This fact is painful, regrettable and frustrating, but it should also motivate developed and wealthy countries to provide more intensive and more effective aid.
PolishGłówny nurt debaty wykazał, że istnieje potrzeba większego udziału Europy w polityce zagranicznej i musimy sprawniej mobilizować europejski kapitał polityczny i materialny.
The dominant debate has shown that there is hunger for more Europe in foreign policy and that more pooling of European political and material capital is needed.
PolishSzanowni państwo, jako Parlament Europejski - poza swoją rolą współustawodawczą - możecie bardzo skutecznie mobilizować obywateli oraz - dlaczego nie?
You, the European Parliament - apart from your role as a co-legislator - can also very effectively mobilise citizens and also - why not? - the national parliaments.
PolishBudżet Unii Europejskiej powinien zapewniać jak największą europejską wartość dodaną, podlegać należytemu zarządzaniu i mobilizować jak największe środki publiczne i prywatne.
The European Union budget should provide the highest degree of European added value, be managed soundly, and leverage as many public and private resources as possible.
Polish. - Odpowiedź mogłaby być bardzo długa, w skrócie: staramy się współpracować oraz mobilizować zasoby i polityki, aby wspierać zapewnianie lepszych warunków młodym ludziom.
Member of the Commission. - This could be a long answer but, in short, we try to cooperate, pool resources and policies in order to promote better conditions for young people.
PolishBudżet UE powinien zapewniać jak największą europejską wartość dodaną, podlegać należytemu zarządzaniu i mobilizować jak największe środki publiczne i prywatne.
The EU budget should provide the highest level of European added value (EAV), should demonstrate robust management, and should serve to stimulate public and private resources as much as possible.
PolishTen fundusz, a potencjalnie także i inne, zależnie od okoliczności w konkretnym przypadku, trzeba mobilizować szybciej, by zapewnić skuteczną i sprawną reakcję na sytuacje kryzysowe.
This fund, and potentially others, depending on the circumstances of each case, need to be mobilised more rapidly in order to hasten an effective and swift response to emergency situations.