"minąć" - angielskie tłumaczenie

PL

"minąć" po angielsku

volume_up
minąć {czas. dk}

PL minąć
volume_up
{czasownik}

Od tamtej pory minęło ponad sześć dekad.
More than six decades have elapsed since then.
Jeśli minęło powyżej 45 minut, należy odpowiednio usunąć przygotowaną zawiesinę i przygotować nową dawkę.
If elapsed time is greater than 45 minutes, the reconstituted suspension should be discarded appropriately and a new dose prepared.
Była mowa o domach wydajnych energetycznie: minęły dwa lata, a Węgry nie wdrożyły dyrektywy dotyczącej certyfikacji energetycznej budynków.
You spoke of energy-efficient homes: two years have elapsed and Hungary has not introduced the Directive on the energy certification of buildings.
Na szczęście, te czasy już minęły, więc przejdę do mojego pytania.
Thankfully, that day is now over so I will go on to my question.
Mubarak musi odejść już dzisiaj. Jego czas minął.
It is already time for Mubarak to go; his time has passed.
A on zazwyczaj odpowiadał "A, to minie" (śmiech).
And he would say, "Aw, that'll go away." ~~~ (Laughter)
Od momentu rozpoczęcia kryzysu minął dopiero miesiąc, a wydarzenia szybko posuwają się naprzód.
It is now still only a month since this crisis began, and events move quickly.
minąć (też: zmaleć, maleć, spaść, oddalać się)
minąć (też: uciekać, mijać, umykać)
minąć (też: mijać, zdać, przekazać, podać)
volume_up
to pass {czas.}
How much more time will have to pass?
Kryzys gospodarczy minie, ale zmiany klimatu pozostaną.
The economic crisis will pass, but climate change will remain.
Nie minęły dwa miesiące, a zdarzyła się kolejna tragedia.
Less than two months later, another tragedy has come to pass.

Synonimy (polski) dla "minąć":

minąć

Przykłady użycia - "minąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusiało minąć dobrych kilka lat, żeby nasz program osiągnął obecny stan.
It took quite many years for the program to become what it is now.
PolishPięć dni, które musiały minąć do przeprowadzenia próbnych lotów i zebrania danych rzeczywistych, to po prostu za dużo.
Five days before a test flight took place and real data was collected is simply too long.
PolishPrawdopodobnie musi minąć kilka pokoleń, zanim mniejszość ta przyjmie pewne zasady współżycia społecznego.
Several generation changes will probably be required for this minority to assume certain rules of social coexistence.
PolishNależy pamiętać, że po dodaniu tego metatagu do stron może minąć nieco czasu, zanim zmiany we fragmentach zostaną odzwierciedlone w indeksie.
Note that once you add this meta tag to your pages, it may take some time for changes to your snippets to appear in the index.
PolishGdy udostępniasz nowe lub zmieniasz istniejące treści, może minąć nawet cały dzień, zanim te aktualizacje będą dostępne w wyszukiwarce społecznościowej.
When you share new content or change existing content, it may take up to a day or so for Social Search to discover and reflect these updates.
PolishMoje pytanie brzmi: czy Komisja byłaby w stanie minąć się o 50 % z celami zalecanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy jako bezwzględne minimum?
My question is: would the Commission ever be able to deviate by 50% from objectives recommended by the International Monetary Fund as absolute minima?
PolishKomunikat z Czech na dzień dzisiejszy brzmi: niezawisły sąd wyda orzeczenie być może za tydzień, choć mogą minąć i dwa tygodnie, nim dowiemy się, jak postąpią.
That is the message from the Czech Republic today: an independent court taking a decision in maybe a week's time, or it may be two weeks before we know how they will proceed.
PolishAlbowiem Paweł umyślił był minąć Efez, aby mu nie przyszło czasu trawić w Azyi, bo się kwapił, jeźliby mu można, aby na dzień świąteczny był w Jeruzalemie.
For Paul had determined to sail past Ephesus, that he might not have to spend time in Asia; for he was hastening, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.