"miejscowy" - angielskie tłumaczenie

PL

"miejscowy" po angielsku

volume_up
miejscowy {przym. m.}

PL miejscowy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

miejscowy (też: lokalny, tamtejszy, osiedlowy, lokalne)
volume_up
local {przym.}
W rzadkich przypadkach może pojawić się ból i miejscowy silny wzrost temperatury ciała.
Pain and local hyperthermia (increase in body temperature) can occur in rare cases.
Być może niewielka część społeczności naukowej wie, ale nie każdy miejscowy lekarz.
Perhaps a small part of the scientific community knows about it, but not every local doctor.
Po zakończeniu leczenia należy regularnie kontrolować stan miejscowy aż do całkowitego ustąpienia objawów.
Local examination should be performed on regular basis after treatment until resolution.
miejscowy (też: krajowy, ojczysty, rodzimy, tubylczy)
volume_up
native {przym.}
Muszę także podkreślić wagę zagwarantowania dodatkowych płatności dla producentów rzadkich miejscowych, tradycyjnych i regionalnych ras owiec i kóz.
I must also stress the importance of guaranteeing an additional payment for producers of rare native, traditional and regional breeds of sheep and goats.
miejscowy (też: autochtoniczny, lokalny, tubylczy)
Na przykład, nałożone niedawno przez Parlament ograniczenia dotyczące polowań na foki rozwścieczyły miejscową ludność.
For example, Parliament's recent restrictions on seal hunting infuriated the indigenous population.
Dzieci takich imigrantów są rzekomo tak europejskie, jak ludność miejscowa, a tak nie jest.
The children of such immigrants are allegedly as European as the indigenous population; they are not.
Oprócz praw człowieka istniej nasze prawa, prawa ludności miejscowej.
In addition to human rights, we must consider our rights, the rights of indigenous peoples.

2. Sport

miejscowy
volume_up
home {przym.}
W tym celu i aby uczynić pomoc bardziej skuteczną, musi ona być nadzorowana na szczeblu lokalnym, być jak najbliżej ludzi i być dostosowana do potrzeb miejscowej ludności.
To that end, and to render the aid more effective, it must be more locally owned, as close to home as possible and to the needs of the local population.

3. Medycyna

miejscowy
volume_up
topical {przym.}
Układowe narażenie ograniczone jest poprzez miejscowe podawanie pimekrolimusu.
Systemic exposure is limited with the topical use of pimecrolimus.
U tych pacjentów miejscowe NLPZ powinny być stosowane z zachowaniem ostrożności.
Topical NSAIDs should be used with caution in these patients.
Nie oceniano wpływu równoczesnego stosowania innych środków stosowanych miejscowo.
Concomitant use of other topical preparations has not been assessed.

Przykłady użycia - "miejscowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW tym czasie, był to lipiec 2007 roku, miejscowy przemysł rybny był w całkiem kiepskim stanie.
At that time, in July 2007, fishermen were in a fairly bad state as regards the whole industry.
PolishZapalenie błon śluzowych Rumień w miejscu podania Miejscowy obrzęk Obrzęk w miejscu infuzji Złe samopoczucie
Mucosal inflammation Infusion site erythema Localised oedema Infusion site oedema Malaise
Polishobrzęk miejscowy, obrzęki kończyn (rąk i nóg)
PolishPo wstrzyknięciu bezpośrednio do mięśnia NeuroBloc powoduje miejscowy paraliż, który stopniowo ustępuje wraz z upływem czasu.
When injected directly into a muscle, NeuroBloc causes a localised paralysis that gradually reverses over time.
PolishDG: To miejscowy krab.
DG: You can see, here's a crab that lives down there.
PolishObrzęk miejscowy i obrzęk obwodowy
Polishmiejscowy obrzęk
PolishZaburzenia mięśniowo- szkieletowe, tkanki łącznej i kości Miejscowy ból mięśni (mięśnioból): często u dorosłych Ból i zaburzenie czynnności stawu (artralgia): bardzo często u dorosłych
Musculoskeletal and connective tissue disorders Localised muscle pain (myalgia): common in adults Joint pain and disorder (arthralgia): very common in adults
PolishNależy jak najszybciej powiadomić lekarza w przypadku wystąpienia objawów niewydolności serca, takich jak nietypowe skrócenie oddechu lub nagłe zwiększenie masy ciała, lub miejscowy obrzęk.
Inform your doctor as soon as possible if you experience signs of heart failure such as unusual shortness of breath or rapid increase in weight or localised swelling (oedema).