PL

manipulowanie {nijaki}

volume_up
manipulowanie (też: sterowanie, kierowanie, manewr, manewrowanie)
volume_up
maneuvering {rzecz.} [Amer.]
manipulowanie (też: sterowanie, kierowanie, manewr, manewrowanie)
volume_up
manoeuvring {rzecz.} [Bryt.]

Przykłady użycia - "manipulowanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTo nie będzie działać, ponieważ nauka nie pozwoli na manipulowanie sobą.
This will not work, because science does not allow itself to be manipulated.
PolishTendencyjność i manipulowanie procesem oraz oskarżoną stanowiły parodię jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości.
The bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.
PolishTaki manewr mający na celu manipulowanie wenezuelską opinią publiczną nie przystoi ministrowi do spraw Europy.
Such a manoeuvre to manipulate Venezuelan public opinion is undignified for a minister for Europe.
PolishMusimy jednak także spróbować powstrzymać dalszą radykalizację wspólnot muzułmańskich i manipulowanie nimi przez ekstremistów.
However, we must also try to prevent Muslim communities from being radicalised and manipulated by extremists.
PolishSystem ETS wytworzył złożoną sieć politycznie wpływowych żywotnych interesów i umożliwił lobbystom manipulowanie systemem dla własnych potrzeb.
The ETS has created a complex web of politically influential vested interests and rent seekers who have lobbied to manipulate the system for their own ends.
PolishPo raz kolejny rozgrywa się farsa między politycznymi przedstawicielami właścicieli kapitału a burżuazyjnymi rządami, której celem jest manipulowanie ludźmi.
Yet again, a farce is being played out between the political representatives of capital and the bourgeois governments in order to manipulate the people.
PolishJednakże manipulowanie tą sytuacją nie powiodło się Kaddafiemu w jego własnym kraju, czego dowodzi fakt, że to właśnie w Benghazi rozpoczęła się rewolucja.
However, Gaddafi's manipulation of this situation failed in his own country, which is proven by the fact that Benghazi was actually now where the revolution started.
PolishKolejnym powodem jest to, że próba zmniejszenia cen poprzez manipulowanie podatkiem VAT prowadzi do bardzo wysokich kursów realnych, podczas gdy Bank Centralny stara się je obniżać.
Another reason is that trying to reduce prices by playing around with VAT leads to very high real rates at a time when the Central Bank is trying to lower them.
PolishCzas ograniczyć manipulowanie cenami sprzedaży, "przekleństwo surowców naturalnych”, oraz rozszerzyć podstawę opodatkowania, zachęcając do większej koordynacji wśród podatników.
It is time to reduce the manipulation of trading prices, the 'curse of natural resources', and expand the tax base, encouraging greater coordination among taxpayers.