"manewr" - angielskie tłumaczenie

PL

"manewr" po angielsku

PL

manewr {męski}

volume_up
manewr (też: ruch, gambit)
manewr
volume_up
maneuver {rzecz.} [Amer.]
Tutaj widać tego pasożyta w akcji, to jak manewr akrobatyczny.
And here you can see this parasite in action, like in an acrobatic maneuver.
manewr
volume_up
manoeuver {rzecz.} [Bryt.]
manewr
volume_up
manoeuvre {rzecz.} [Bryt.]
Manewr ten umożliwił przywrócenie do życia sprawozdania, które w rzeczywistości było już martwe.
This manoeuvre made it possible to keep alive a report that was in fact dead.
Taki manewr mający na celu manipulowanie wenezuelską opinią publiczną nie przystoi ministrowi do spraw Europy.
Such a manoeuvre to manipulate Venezuelan public opinion is undignified for a minister for Europe.
Uzależnienie od Rosji ogranicza pole europejskiego manewru już dziś.
Europe's room for manoeuvre is already limited because of its dependence on Russia.
Na szczęście te manewry doprowadzą do rozmów pokojowych.
Hopefully, these manoeuvrings will lead to peace talks.
Jednocześnie zapewniają one pole manewru w ramach polityki budżetowej, w szczególności ze względu na znaczenie inwestycji publicznych.
At the same time, it also leaves room for budgetary manoeuvring, taking account above all of the importance of public investments.
Jeżeli się to nie uda, partnerstwo wschodnie postrzegane będzie wyłącznie jako element manewrów geopolitycznych i pozostanie jedynie pusto brzmiącym pomysłem.
Failing this, the Eastern Partnership will be regarded simply as a piece of geopolitical manoeuvring and it will remain just an empty idea.

Przykłady użycia - "manewr" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishManewr ten umożliwił przywrócenie do życia sprawozdania, które w rzeczywistości było już martwe.
This manoeuvre made it possible to keep alive a report that was in fact dead.
PolishPoruszamy się wzdłuż ściany, jest to tzw. manewr zbliżeniowy, szukając zmian w kolorze.
We move along the wall, in what's called proximity operations, looking for changes in color.
PolishTutaj widać tego pasożyta w akcji, to jak manewr akrobatyczny.
And here you can see this parasite in action, like in an acrobatic maneuver.
PolishTo manewr z gry wideo "Star Fox." "Star Fox 20?" (Asystent: "Star Fox 64.")
It's a video game move from "Star Fox." "Star Fox 20"? (Assistant: "Star Fox 64.") Tom Green: Yeah.
PolishTaki manewr mający na celu manipulowanie wenezuelską opinią publiczną nie przystoi ministrowi do spraw Europy.
Such a manoeuvre to manipulate Venezuelan public opinion is undignified for a minister for Europe.
PolishWięc jeśli ostatni manewr nie jest zachwycający, to zwyczajnie przesuwamy pionki po szachownicy, jeśli nie wiemy, że bijemy króla.
So if you don't have an endgame of something delightful, then you're just moving chess pieces around, if you don't know you're taking the king.
PolishZasadniczo jest to zwyczajnie jeszcze jeden manewr będący próbą wskrzeszenia odrzuconego i dwukrotnie pogrzebanego traktatu, który został zaproponowany.
In essence this is simply another manoeuvre to try and once again resuscitate the rejected and doubly defunct proposed Treaty.
Polish. - (EL) Odrzucenie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy stanowi manewr sił "europejskiej ulicy jednokierunkowej” w przededniu wyborów europejskich.
in writing. - (EL) The rejection of the Commission proposal for a directive is a manoeuvre by the forces of the 'European one-way street' in the run-up to the European elections.

Synonimy (polski) dla "manewr":

manewr