"ma znaczenie" - angielskie tłumaczenie

PL

"ma znaczenie" po angielsku

ma znaczenie
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ma znaczenie"

ma czasownik
English
mieć czasownik
znaczenie rzeczownik
znaczyć czasownik

Przykłady użycia - "ma znaczenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishElektryczność ma pierwszorzędne znaczenie i powinna być dostępna dla wszystkich.
Electricity is of the utmost importance and should be accessible to everyone.
PolishMa to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.
This is particularly important for the European Union's poorer Member States.
PolishJakość środowiska szkolnego i nauczania ma podstawowe znaczenie dla skuteczności.
The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
PolishPokazało nam to, że słowo "solidarność” wciąż ma znaczenie w polityce europejskiej.
This showed us that the word 'solidarity' still had meaning in European policies.
PolishZ tego względu ma bezwzględnie kluczowe znaczenie dla mobilności obywateli w Unii.
Therefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.
PolishRegion Morza Czarnego ma zasadnicze znaczenie strategiczne dla Unii Europejskiej.
The Black Sea region is of major strategic importance for the European Union.
PolishJednak jeszcze większe znaczenie ma kontynuowanie reformy procesu bolońskiego.
However, continuing the reform of the Bologna Process is even more important.
PolishUważam również, że rezolucja w sprawie aktu urzędowego ma szczególne znaczenie.
I also believe that this Authentic Act resolution is particularly important.
PolishKluczowe znaczenie ma skuteczna edukacja domowa i szkolna już od szkoły podstawowej.
Effective education in the home and in school from primary school up is paramount.
PolishMa to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy mamy uznawać inne systemy na świecie.
It is particularly important when we come to recognise regimes elsewhere in the world.
PolishKwestia, czy służą one do celów zawodowych czy prywatnych, ma znaczenie drugorzędne.
Whether they are used for business or private purposes is of secondary importance.
PolishSzczególne znaczenie ma projekt Desertec, ponieważ wybiega on w przyszłość.
The Desertec project is especially significant in that it points to the future.
PolishPonadto kluczowe znaczenie ma odbudowa zaufania między władzami a rolnikami.
In addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.
PolishOto dlaczego spotkanie, które rozpocznie się jutro, ma tak zasadnicze znaczenie.
That is why the meeting which will begin tomorrow is so vitally important.
PolishTa kwestia ma kluczowe znaczenie i stanowi podstawę dalszych rozmów z Serbią.
That is a fundamental element and also the basis of further discussions with Serbia.
PolishIntegracja ta ma zatem zasadnicze znaczenie i musi do niej dojść jak najszybciej.
This integration is therefore crucial and must happen as soon as possible.
PolishZasadnicze znaczenie ma faktyczna realizacja celów, jakie ustaliliśmy na szczeblu UE.
It is important that the targets we have agreed at EU level are actually achieved.
PolishMoim zdaniem największe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, co może parlamentarzysta.
As I see it, what is most important is the question of what MEPs are allowed to do.
PolishMa on niezwykle ważne znaczenie dla przejrzystości i funkcjonowania rynku.
The energy package is hugely important for transparency and a functioning market.
PolishMożecie państwo myśleć, że to nic wielkiego, ale tam, skąd pochodzę, ma to znaczenie.
Now, you may think that these things are little things, but not where I come from.