"mówić" - angielskie tłumaczenie

PL

"mówić" po angielsku

PL mówić
volume_up
[mówię|mówiłbym] {czasownik}

Mogą państwo się nie zgadzać, lecz trudno mówić, że strategia jest nieznana.
You may not be in agreement, but it is very difficult to say that it is not known.
Nie trzeba mówić, że Komisja będzie w dalszym ciągu rozważać te kierunki.
Needless to say, the Commission will continue to consider these orientations.
Nie wystarczy mówić, że pragniemy dalekowzrocznego przemysłu.
It is not enough to say that we want a forward-looking industry.
Dziś chcę mówić w imieniu tych, którzy sami nie mogą wyrazić swojej opinii.
I want this afternoon to speak for those who cannot speak for themselves.
Kwestią indywidualną jest natomiast moment, w którym samodzielnie zaczynają mówić.
When they start to speak themselves is an individual matter, however.
Oczywiście możemy mówić o praktykach dzikiego zachodu dominujących rynki finansowe.
Of course we can speak about Wild-West practices in the financial markets.
By mówić o sprawach globalnych, trzeba mówić po angielsku.
Now, when you talk global you have to talk English.
Mieliśmy jednak mówić o możliwych rozwiązaniach i pewnych dobrych wiadomościach.
But we're here to talk about possible solutions and some good news.
Nie możemy jedynie mówić o zmianach klimatycznych, musimy w tej kwestii działać.
We cannot just 'talk the talk' on climate change; we have to 'walk the walk' on climate change.
W związku z tym mamy, jako Europejczycy, prawo mówić innym, aby nie szli tą drogą.
We Europeans therefore have the right to tell others not to take that path.
I przykro mi to mówić, ale jesteś jak pokerzysta -- coś cię zdradza.
And I'm sorry to tell you, you're like a poker player, you have a tell.
Bo jak inaczej wytłumaczyć, że musi się mówić ludziom, że coś jest faktycznie gorące?
Because why would you have to tell people that something was actually hot?

Przykłady użycia - "mówić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChcemy wymiany dobrych doświadczeń, nie chcemy mówić, co powinno się zrobić.
We want to have an exchange of good practice, but we do not to be prescriptive.
PolishDługoż będą świegotać i hardzie mówić, chlubiąc się wszyscy, którzy czynią nieprawość?
They prate, they speak arrogantly: All the workers of iniquity boast themselves.
PolishI począł Piotr mówić do niego: Otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za tobą.
Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.
PolishMogą państwo się nie zgadzać, lecz trudno mówić, że strategia jest nieznana.
You may not be in agreement, but it is very difficult to say that it is not known.
PolishTylko w takim wypadku możemy mówić o oddaniu władzy przez kapitana Camarę.
Only then will we be able to talk about the handover of power by Captain Camara.
PolishNie możemy mówić o zarządzaniu programami wieloletnimi bez udziału Komisji.
We cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.
PolishDlatego też, ponieważ taki jest mój obowiązek, pozwoliłem panu mówić, zgodnie z art.
Therefore, as is my duty, I allowed you to speak, in accordance with Rule 145.
PolishCelem wywierania wpływu jest mówić głośno, za tych, którzy nie mają wpływu.
And so the purpose of influence is to speak up for those who have no influence.
PolishI rzekł Micheasz: Jako żyje Pan, że co mi kolwiek rozkaże Bóg mój, to mówić będę.
And Micaiah said, As Jehovah liveth, what my God saith, that will I speak.
PolishPostaram się mówić krótko.
on behalf of the PSE Group. - (DE) Mr President, I will keep this very brief.
PolishO tym właśnie powinniśmy mówić w Europie i to musi obowiązywać w całej Europie.
That is what we should be talking about in Europe and it must apply throughout Europe.
PolishWreszcie, jak podkreślało wielu moich kolegów posłów, musimy mówić jednym głosem.
Finally, as many of my fellow Members have already said, we must speak with one voice.
PolishPrzygotowałam się do tego, żeby mówić w języku angielskim, co tłumaczy zmianę języka.
I have prepared to speak in English which accounts for the change of language.
PolishChciałbym jednak mówić bardziej szczegółowo o kryzysie i młodych ludziach.
However, I should like to speak in more detail about the crisis and young people.
PolishW związku z tym mamy, jako Europejczycy, prawo mówić innym, aby nie szli tą drogą.
We Europeans therefore have the right to tell others not to take that path.
PolishTo mnie bardzo uderzyło, mówić tym ludziom, którzy byli tak doświadczeni.
That hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
PolishDziś nikt nie powinien mówić: "Qu'ils mangent de la brioche” ("Niech jedzą ciastka”).
Today nobody should say 'Qu'ils mangent de la brioche' ('Let them eat cake').
PolishProszę mi nie mówić, że Joaquín Almunia nie powiedział tego, co powiedział.
There is no point in telling me that Joaquín Almunia did not say what he did.
PolishMożemy mówić wiele o zarządzaniu, ale w rzeczywistości tam istnieją struktury mafijne.
Talk about management all you like; the fact is that mafia structures exist there.
PolishTo nie Unia Europejska powinna mówić, kto ma, a kto nie ma rządzić tymi krajami.
It is not for the European Union to say who must or who must not govern these countries.