"limit" - angielskie tłumaczenie

PL

"limit" po angielsku

EN

"limit" po polsku

volume_up
limit {rzecz.}

PL limit
volume_up
{męski}

1. ogólne

limit (też: granica)
volume_up
limit {rzecz.}
Dyrektywa ta narzuca jednakże limit maksymalnego możliwego czasu pracy.
However, this directive does impose a limit on the maximum possible working time.
Dlatego uważam, iż ten 48-godzinny limit jest opcją preferowaną.
I therefore think that this 48-hour limit is the preferable option.
Dyrektywa ta określa limit górny, którego nie można przekroczyć.
This directive sets an upper limit which cannot be exceeded.
volume_up
cut-off {rzecz.}
limit (też: granica)
volume_up
cutoff {rzecz.}
limit (też: granica)

2. "bagażu"

Prawdopodobnie nieprzypadkowo pewne kraje, np. Francja, będą odsprzedawały limity emisji CO2 innym.
It is probably no accident that some countries, such as for instance France, will sell their CO2 emission allowances to others.

Przykłady użycia - "limit" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChciałbym zaznaczyć, że wspomniany limit 25 miliardów euro wydaje się bardzo niski.
This EUR 25 billion ceiling, I would like to observe, seems very low.
PolishPróba zweryfikowania tego pliku nie powiodła się, ponieważ upłynął limit czasu serwera.
We were unable to verify your file because we received a server timeout.
PolishNiepozbawiony krytyki - mogłabym bowiem bardzo łatwo skrytykować ustanowiony limit środków.
Not without criticism, because I could very easily criticise the cap on money that has been set.
PolishInformuję, że skończył nam się limit czasu przeznaczonego na zadawanie pytań Panu Komisarzowi Špidli.
The time allocated for questions to Commissioner Špidla is over.
PolishInni posłowie również lekko przekroczyli limit czasowy, a jesteśmy zobowiązani do równego traktowania wszystkich.
Other members have also overrun slightly, and we must accord the same treatment to everyone.
PolishJednak w przypadku studentów studiujących poza granicami Danii limit wynosił 4 lata.
However, there was a four-year cap on the number of years a Danish student could receive this grant if the studies were outside Denmark.
PolishNie możemy wyjść poza limit 2 stopni Celsjusza.
We should not exceed the 2 degree Celsius mark.
PolishZnamy limit zasobów, którymi dysponujemy.
We know the limits of the resources we have.
PolishJuż dawno przekroczyłem limit czasu ale oto widzicie Michaela Wiglera, bardzo bystrego matematyka który ostatecznie został fizykiem.
I'm already out of time, but this is Michael Wigler, a very, very clever mathematician turned physicist.
PolishPrzekroczyliśmy już dość znacznie limit czasu.
PolishChciałbym, aby nasz limit został zaostrzony.
PolishW Szwajcarii roczny limit dotyczący liczby imigrantów jest częściowo określany przez rząd federalny, a częściowo przez kantony.
In Switzerland the annual quota for immigrants is partly decided by the Federal Government and partly by the cantons.
PolishPani posłanka Saks wspomniała, że państwa członkowskie nie chcą, aby z zewnątrz lub z góry narzucano im limit imigrantów.
Mrs Saks mentioned that the Member States do not want the immigrant quota to be forced on them from outside or from the top.
PolishChodzi o limit odmów udzielenia wizy, który stanowi podstawę dla tego, aby kraj był nadal wykluczony z systemu bezwizowego.
It refers to the threshold of visa rejections, which forms the basis for continuing to keep countries outside visa waiver.
PolishGłosowałam za przyjęciem wniosków wprowadzających wiążący górny limit emisji, choć nie odbyło się to bez pewnych obaw.
in writing. - (DE) I voted in favour of the proposals to introduce a binding average emissions ceiling, albeit with some concern.
PolishÓw limit 10% jest bardzo mały.
Polishprzekroczyć limit konta
PolishJeżeli przekroczymy ten limit, w nieodwracalny sposób zaszkodzimy naszej planecie, co oznacza, że wystąpią szkody, których nie będziemy potrafili naprawić.
If we go over this mark, we will have done irreparable damage to our planet and that means that it is damage that we will not be able to reverse.