"likwidować" - angielskie tłumaczenie

PL

"likwidować" po angielsku

PL likwidować
volume_up
[likwiduję|likwidowałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

likwidować (też: znosić, zlikwidować, znieść, burzyć)
volume_up
to do away with {czas.} (sth)
Jest to program, który leczy skutki, ale nie likwiduje przyczyn.
It is a programme which treats the effects but does not eliminate the causes.
Wreszcie jak likwidować nieprawidłowości podatkowe czy niezgodne z prawem transfery zysków z biednych krajów przez różne firmy?
How can we eliminate tax irregularities and the illegal transfer of profits out of poor countries by various firms?
Wraz z wprowadzeniem systemu Schengen likwidujemy pozostałości żelaznej kurtyny.
With the introduction of the Schengen system, we are eliminating the last remnants of it.
A ja czerpię radość ze swojej pracy do czasu aż Warner po prostu likwiduje całą imprezę.
And I had a happy brush with convergence until, kind of, Warner basically has to liquidate the whole thing.
Dziś winnym kryzysu Unia daje pomoc z kieszeni obywateli, a ofiary likwiduje.
Today the Union is giving aid to those responsible for the crisis from the pockets of its citizens, while the victims are liquidated.
likwidować (też: zlikwidować)
volume_up
to terminate [terminated|terminated] {czas.} [Amer.] [pot.] (kill)
Pliki osób wielokrotnie naruszających te prawa są usuwane, a ich konta likwidowane.
Repeat infringers' files are removed and their accounts are terminated.
Proszę zrozumieć jedno: nie ma możliwości, aby Parlament zgodził się na kompromis, który nie likwiduje opt-outu.
Understand one thing: there is no way that Parliament will agree to a compromise which does not abolish the opt-out.
Od początku jego wartość jest mniejsza, kiedy zaakceptuje się, że ten środek również będzie stopniowo likwidowany w okresie pięciu lat.
It is weakened from the start when it is accepted that this measure, too, will be gradually abolished over a five-year period.
Dlatego apeluję, aby nie likwidować zupełnie takich środków, jak interwencje czy dopłaty eksportowe, lecz raczej uwzględnić je w budżecie z wartością zerową.
Therefore, I am calling for measures such as interventions or export subsidies not to be abolished altogether but to be included in the budget with a figure of zero.

2. Wojskowość

Od 2007 roku likwiduje się trzy elektrownie jądrowe na Litwie i Słowacji oraz w Bułgarii, przy znacznym wsparciu finansowym udzielanym przez UE.
Since 2007, three nuclear power plants in Lithuania, Slovakia and Bulgaria have been decommissioned with substantial financial support from the EU.

Przykłady użycia - "likwidować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW wyniku takiego działania w Polsce zamiast tworzyć miejsca pracy będziemy musieli je likwidować.
As a result of such measures in Poland, instead of creating jobs we would have to close them.
PolishNie mogę poprzeć Komisji, w której duńska komisarz chce likwidować kopalnie także w moim kraju.
I cannot endorse a Commission in which the Danish Commissioner wants to close coal mines, including mines in my country.
PolishProblem należy likwidować u źródła (a nie od razu za pośrednictwem Google) z następujących powodów:.
You should try to fix the problem at the source (rather than immediately contacting Google), for the following reasons:
PolishTo w takich przypadkach możemy likwidować przepisy.
PolishPotrzebne jest nam podejście systemowe, które pozwoli zajmować się przyczynami problemów i likwidować je w zarodku.
We need a systemic approach that addresses and resolves the causes of the problems, nipping incipient problems in the bud.
PolishSprawny jednolity rynek powinien zachęcać do przedsiębiorczości i likwidować bariery powstrzymujące powstawanie nowych MŚP.
A successful Single Market should encourage entrepreneurship and remove obstacles hindering the establishment of new SMEs.
PolishJednakże w zamian za przyznanie pomocy państwa linie lotnicze muszą złożyć wiążące zobowiązanie, że nie będą likwidować miejsc prac i redukować wynagrodzeń.
However, in return for the provision of State aid, the airlines must give a binding undertaking not to make staff cuts or salary cuts.
PolishJak na organizację, która stara się likwidować różnice między państwami i narodami, UE przywiązuje wielką wagę do nacjonalizmu językowego.
For an organization that seeks to erode the differences between nations and peoples, the EU attaches a great deal of importance to linguistic nationalism.
PolishJednocześnie należy stopniowo likwidować wszystkie bariery w handlu dla produktów rolnych i rybołówstwa, umożliwiając tym samym swobodny handel żywnością.
During the same period, all trade barriers in respect of agricultural produce and fish should be phased out, thereby allowing free trade in food.
PolishPod numerem 10 na Downing Street David Cameron stara się ocenić, czy likwidować kolejne miejsca pracy w sektorze publicznym, by odeprzeć drugą falę recesji.
At Number 10 Downing Street, David Cameron is trying to work out whether to cut more public sector jobs in order to stave off a double-dip recession.
PolishDlatego apeluję, aby nie likwidować zupełnie takich środków, jak interwencje czy dopłaty eksportowe, lecz raczej uwzględnić je w budżecie z wartością zerową.
Therefore, I am calling for measures such as interventions or export subsidies not to be abolished altogether but to be included in the budget with a figure of zero.
PolishPracodawcy muszą natomiast propagować zdrową atmosferę w miejscu pracy, zwracać uwagę na stres związany z pracą oraz przyczyny zaburzeń psychicznych w miejscu pracy i likwidować je.
Employers also need to promote a healthy working climate, paying attention to work-related stress and the underlying causes of mental disorder at the workplace, and tackling those causes.