"kupować" - angielskie tłumaczenie

PL

"kupować" po angielsku

volume_up
kupować {czas. ndk}

PL kupować
volume_up
[kupuję|kupowałbym] {czasownik niedokonany}

A kiedy będziecie kupować lekarstwa, nie będziecie kupować leku "dla każdego".
And when you buy medicine, you won't be buying a drug that's used for everybody.
Ostatecznie to konsumenci zadecydują, czy zechcą kupować produkty z fok.
Ultimately consumers will decide if they want to buy seal products.
Dowodzi to, iż ludzie nie chcą kupować tego co robisz; ludzie kupują to, dlaczego to robisz.
What it proves to us is that people don't buy what you do; people buy why you do it.
kupować (też: robić zakupy)
To są sklepy, w których kupuję -- oni muszą o tym wiedzieć.
So these are the stores that I shop in -- some of them -- because they need to know.
to shop 'til you drop
to shop 'til you drop

Przykłady użycia - "kupować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPołączyły się one, ponieważ ludzie z branży filmowej zaczęli kupować kluby.
And they came together because people in the movies now started owning clubs.
PolishDzięki liberalizacji niektórzy konsumenci mogą kupować te towary taniej.
Liberalisation does allow some consumers to purchase these goods more cheaply.
PolishByć może powinniśmy nauczyć ludzi, jak kupować wysokiej jakości żywność po słusznej cenie.
Perhaps what we need to do is to educate people about buying quality food at a fair price.
PolishLudzie muszą kupować i inwestować, a pożyczki nie są dostępne.
We need people to spend and to invest and there just are no credit lines available.
PolishZa pomocą usługi Google Checkout możesz szybko, łatwo i bezpiecznie kupować cyfrowe i wirtualne towary.
Buying digital and virtual goods is fast, easy, and secure with Google Checkout.
PolishNie chcemy kupować ropy natowej, chcemy robić coś ekologicznego.
We don't want to be buying oil; we want to be doing something green.
PolishLeki, które nie wymagają recepty, można kupować swobodnie w całej UE i nie są tutaj omówione.
Medicines that don't require a prescription can be bought freely throughout the EU, and are not covered here.
PolishI nadal będzie kupować, bo fundusz kryzysowy nie może działać na rynku wtórnym.
I can tell you that it will continue to do that, because the emergency fund is not allowed to go on the secondary markets.
PolishZamiast kupować bilety do klasy biznesowej, możemy kupować bilety do klasy ekonomicznej, co zwiększy oszczędności.
Instead of using business class tickets, we can use economy class in order to make savings.
PolishNIE - Twój mąż nie musi kupować wizy, ponieważ członkowie rodzin obywateli UE powinni otrzymać wizę wjazdową bezpłatnie.
NO - He does not, family members of EU nationals can get their entry visas free of charge.
PolishCo zrobić z faktem, że przemysł motoryzacyjny opracował Smarta, Lupo i A2, a nikt nie chciał ich kupować?
What about when the automotive industry developed the Smart car, the Lupo, the A2, and no one bought them?
PolishZaczniemy od sprawdzenia, czy możemy kupować je w regionie, zamiast przewozić nasze nadwyżki na Haiti.
We will begin by seeing whether we can purchase them in the region rather than transport our surpluses to Haiti.
PolishLudzie zaczęli kupować zakąski i sałatki, ponieważ wiedzieli, że nie najedzą się samym daniem głównym.
People started buying appetizers and salads, because they knew they weren't going to fill up on the entrees alone.
PolishDodatkowo niektórzy klienci mogą kupować aplikacje w Google Play, rozliczając się bezpośrednio z operatorem.
Additionally, some customers may be able to purchase applications from Google Play using direct carrier billing.
PolishTym sposobem osiągniemy trwałe obniżki emisji, a nie takie, które trzeba znowu kupować w każdym kolejnym roku.
This way we will achieve lasting emission cuts and not the sort that have to be bought again every year from abroad.
PolishW szczególności występowaliśmy przeciwko temu, żeby państwom członkowskim wolno było kupować zbyt wiele obniżek CO2 poza Europą.
In particular, we fought against allowing the Member States to purchase too many CO2 reductions outside Europe.
PolishOtóż przemysł stoczniowy jest jednym z przemysłów globalnych - statki można łatwo kupować w Azji, niekoniecznie w Europie.
Shipbuilding is a global industry. Ships can easily be bought in Asia and do not necessarily have to be bought in Europe.
PolishMyślę także, że źle jest kupować rosyjskie weto w Radzie Bezpieczeństwa za pomocą korzystnych wyprzedaży kluczowych firm firmom rosyjskim.
I also think it is wrong to purchase a Russian veto in the Security Council with generous sell-offs of key companies to Russian firms.
PolishCi tedy weszli w dom jego, jakoby kupować zboża; tamże go przebili pod piąte żebro Rechab i Baana, brat jego, i uciekli.
And they came thither into the midst of the house, as though they would have fetched wheat; and they smote him in the body: and Rechab and Baanah his brother escaped.
PolishWreszcie, uwzględnienie aptek internetowych stanowi istotny postęp w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów skłonnych kupować leki przez Internet.
Finally, the inclusion of online pharmacies marks significant progress for the safety of patients who tend to purchase medicines via the Internet.