"kraje" - angielskie tłumaczenie

PL

"kraje" po angielsku

volume_up
kraje {niemęskoos.}

PL kraje
volume_up
{niemęskoosobowy}

kraje (też: regiony, krainy)
Można je podzielić na kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące .
These countries can be divided into candidate countries and potential candidate countries.
Niektóre kraje wschodzące, zwłaszcza kraje eksportujące ropę naftową, posiadają duże nadwyżki finansowe.
Certain emerging countries, notably oil-exporting countries, have large surpluses.
Kraje rozwijające się są najbardziej narażone na zmiany klimatyczne.
Developing countries are the most vulnerable countries to climate change.

Przykłady użycia - "kraje" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDoskonale wiemy, że Francja i kraje skandynawskie podjęły pozytywne działania.
We know full well that France and Scandinavia have taken positive measures.
PolishTe kraje to Polska, Słowacja, Republika Czeska, Węgry, Chorwacja i Rumunia.
These are Poland, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Croatia and Romania.
PolishKraje rozwijające się nie są sprawcami obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego.
The developing world is not the author of the current financial and economic crisis.
PolishKraje muszą czuć się odpowiedzialne za ten proces i musimy przyjrzeć się zarządzaniu.
We need to have national ownership of the process and we need to look at governance.
PolishOznacza to nie tylko Europę, ale również Stany Zjednoczone, jak również inne kraje.
This means not just Europe, but also the United States, as well as others.
PolishKraje Maghrebu przechodzą trudny okres.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the Maghreb is going through difficult times.
PolishEuropejskie kraje osiągają doskonałe wyniki w zakresie projektów badawczych.
European states clearly operate at a very high level in research projects.
PolishLiczne kraje Unii Europejskiej jeszcze nie podjęły w tej sprawie żadnych decyzji.
Many EU Member States have not yet taken any decision on this question.
PolishTa walutowa żelazna kurtyna oddziela kraje strefy euro od krajów spoza niej.
This monetary iron curtain separates those outside the euro area from those within it.
PolishNiektóre kraje budują nowe elektrownie jądrowe, a niektóre je rozbierają.
Some are building new nuclear power plants and some are decommissioning them.
PolishTą właśnie sprawą powinien zająć się Parlament i kraje Unii Europejskiej.
This is the issue that the European Parliament and the Member States should address.
PolishTa choroba może kosztować rokrocznie nawet 1 PKB kraje dotknięte tą chorobą.
It might even cost up towards a percentage point of GDP every year for affected nations.
PolishRomowie byli obecni w Europie w czasie, gdy powstawały kraje europejskie.
Roma were already present in Europe when the European nation states were established.
PolishW przyszłym roku kraje te znów będą w tyle, i znów otrzymają wsparcie.
Next year they will again be behind and they will receive support once again.
PolishRosja uważa, że sąsiadujące z nią kraje należą do jej strefy interesów.
Russia looks to that neighbourhood as being its reserved sphere of interest.
PolishKraje te mają pełne prawo do rozwoju, ale nie muszą powtarzać naszych błędów.
They are fully entitled to their development, but they do not need to repeat our mistakes.
PolishMimo to Stany Zjednoczone i kraje wschodzące również muszą sięgnąć do kieszeni.
Yet the United States and the emerging economies, too, must put their hands in their pockets.
PolishZ drugiej strony inne kraje, np. Hiszpania, zdecydowanie zobowiązały się, że tego nie zrobią.
Others like Spain, on the other hand, have made a firm commitment not to do so.
PolishDlatego też oba kraje muszą uzgodnić rozwiązanie przy pierwszej nadarzającej się okazji.
For this reason, a solution must be agreed by both states at the earliest opportunity.
PolishKraje członkowskie Rady Europy przyjęły termin "nawoływanie” jako kompromisowy.
The member states of the Council of Europe decided on the term 'provocation' as a compromise.