"kosztuję" - angielskie tłumaczenie


Bezokolicznik czasownika kosztuję: kosztować
PL

"kosztuję" po angielsku

volume_up
kosztować {czas. ndk}

PL kosztować
volume_up
[kosztuję|kosztowałbym] {czasownik niedokonany}

kosztować
Teraz jednak wszyscy wiemy, że będzie dużo kosztować europejskich podatników.
Now, however, we all know that it will cost European taxpayers a great deal.
Obsługa oprocentowania tego zadłużenia będzie kosztować więcej, niż edukacja dziecka.
Servicing the interest on that debt is going to cost more than educating the child.
Szwajcar mógłby zadziałać, ale wtedy wiadomo, że wizyta będzie kosztować.
Now, "Swiss" works, but you know it's going to cost a lot of money.

Przykłady użycia - "kosztuję" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKosztuje to również państwa członkowskie kilka milionów euro, o których była mowa.
That costs various Member States several million euros, which we have talked about.
PolishWyprodukowanie tego, co nazywam "jedzeniem dla ludzkości", kosztuje nas 17 centów.
It costs 17 cents for us to produce this as, what I call, food for humanity.
PolishMówiąc inaczej, jedno stanowisko działa kosztuje tyle, ile trzy auta Riley Roadster.
To put it another way, one gun emplacement costs the same as three Riley Roadsters.
PolishZ drugiej jednak strony musimy być świadomi, że bezpieczeństwo finansowe również kosztuje.
On the other hand, however, we must be aware that financial security also costs.
PolishPamiętajmy, że spóźniona interwencja jest dużo mniej skuteczna i więcej kosztuje.
Let us not forget that belated intervention is far less effective, and ends up costing more.
PolishProblem polega na tym, że to kosztuje Europę miliardy; burzy zaufanie konsumentów i...
The problem is that it costs Europe billions; it takes away consumer confidence and ...
PolishW tym okresie zeszłego roku baryłka ropy kosztowała 48 USD; dziś kosztuje 140 USD.
This time last year a barrel of oil cost USD 48; today it is USD 140.
PolishNadwaga kosztuje was Amerykanów 10 procent waszych rachunków związanych ze zdrowiem.
Obesity costs you Americans 10 percent of your healthcare bills, 150 billion dollars a year.
PolishTaka wiza, która kosztuje 60 euro, jest zbyt kosztowną przyjemnością dla wielu Białorusinów.
The Schengen visa, which costs EUR 60, is too expensive a treat for many Belarusians.
PolishNa przykład nie jest zrozumiałe dlaczego litr mleka kosztuje mniej niż litr wody.
For instance, it is not comprehensible that a litre of milk now costs less than a litre of water.
PolishOczywiście, że tworzenie możliwości godzenia życia rodzinnego z pracą kosztuje.
Of course, making family life compatible with work costs money.
PolishNa przykład w moim kraju przynależność do tego klubu kosztuje 50 milionów funtów dziennie.
In my country, for example, it costs us GBP 50 million a day to be members of this club.
PolishIle kosztuje wyłączenie elektrowni pierwszej i drugiej generacji?
How much does it cost to close first- and second-generation power stations?
PolishJedna zasada kosztuje około dolara -- bardzo powolny sposób działania.
It costs about a dollar for each base -- a very slow way of doing it.
PolishGniazdo akumulatora kosztuje tyle, co bak, jakieś 100 dolarów.
We have a battery bay. ~~~ It costs the same hundred dollars as the gas tank.
PolishInwestorzy są niecierpliwi, gdyż budowa od podstaw trwa wiele lat i wiele kosztuje.
The investors are impatient, because new-build construction takes many years and is very expensive.
PolishOczywiście bezpieczeństwo kosztuje, ale musimy inwestować w infrastrukturę i bezpieczeństwo.
Safety costs money, of course, but we need investment in the infrastructure and in safety.
PolishWiemy, że sporo kosztuje, żeby coś się zaczęło dziać, i wiemy w jakim kierunku zmierza świat.
We know it takes a lot to make it happen, and we know the direction the world is going in.
PolishA jeśli laptop kosztuje zero dolarów, możemy iść z nim do krajów, które w ogóle na niego nie stać.
And by being a zero-dollar laptop, we can go to countries that can't afford it at all.
PolishWspieranie rolnictwa kosztuje już prawie 40 % całego budżetu UE.
Agricultural aid already accounts for nearly 40% of the total EU budget.