"kontynuować" - angielskie tłumaczenie

PL

"kontynuować" po angielsku

PL

kontynuować [kontynuuję|kontynuowałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
I dlatego bezwzględnie musimy kontynuować ekspansywną politykę finansową.
It is therefore important for us to continue with the expansive financial policy.
Po przeprowadzeniu czynności ratunkowych, należy kontynuować obserwację pacjenta.
After emergency treatment, continue to monitor the patient medically.
Oczywiście zgadzam się, że kraje kandydujące muszą kontynuować proces reform.
Of course, I agree that candidate countries must continue the process of reform.
W takim przypadku należy kontynuować dalsze leczenie według zaleconego schematu.
In that case, just carry on with the next dose as normal.
Nie można kontynuować odłogowania, które właśnie jest działaniem tego typu.
You cannot possibly carry on with set-aside which is exactly that.
W zamian musimy kontynuować prace w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia.
Instead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
Następnie należy kontynuować zalecony regularny schemat dawkowania.
Then go on with the regular schedule as prescribed.
Będziemy teraz kontynuować debatę i jej poświęcimy całą uwagę.
We will now go on with the debate and also devote our full attention to it.
Wydaje mi się jednak, że ustaliliśmy, iż będziemy kontynuować debatę.
However, I think that we have agreed that we will continue the debate and we will go on.
Ale jeśli będzie się to kontynuować, ukwiał zacznie produkować światło.
But if you keep poking it, it starts to produce light.
Uważam, że Parlament powinien kontynuować prace nad tą sprawą.
I believe that Parliament must keep up its good work.
Nie musimy kontynuować budowania mostów donikąd.
We don't have to keep growing these bridges to nowhere.
kontynuować (też: forsować)
(Mówczyni przerwała, a następnie kontynuowała wystąpienie po zachęcie ze strony przewodniczącej)
(The speaker stops and then resumes at the invitation of the President)
Jeśli upłynęło więcej niż 6 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki, a pacjent powinien kontynuować dawkowanie według dotychczasowego schematu.
If this was noticed later than 6 hours of the time it is usually taken, the missed dose should not be taken and the patient should resume the usual dosing schedule.
Jeśli upłynęło więcej niż 6 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki, a pacjent powinien kontynuować dawkowanie według dotychczasowego schematu.
If a patient misses a dose by more than 6 hours of the time it is usually taken, the patient should be told not to take the missed dose and simply resume the usual dosing schedule.
kontynuować
volume_up
to sustain [sustained|sustained] {czas.} (campaign, policy, war)
Kontynuowanie procesu reform i wypełnianie dotychczasowych zobowiązań posuną do przodu proces akcesji Turcji przede wszystkim dla dobra wszystkich obywateli tego kraju.
Sustaining the reform process and meeting existing obligations will move Turkey's accession process forward to the benefit, first and foremost, of all Turkish citizens.
Podobnie jak pan, jestem przekonany, że nasze wysiłki w celu wyeliminowania barier podatkowych na rynku wewnętrznym, powinny być kontynuowane.
Like you, I am persuaded that our efforts to dismantle tax barriers in the internal market are worthwhile sustaining.
Są oni zwyczajnymi, codziennymi bohaterami, którzy są godni podziwu, ale nie ma szans by mogli kontynuować taką działalność w obliczu systemu, który albo ich wykończy albo ich zdołuje.
So these are little ordinary, everyday heroes, and they're incredibly admirable, but there's no way that they can sustain this kind of activity in the face of a system that either
kontynuować (też: robić)
volume_up
to make with {czas.} [Amer.] [pot.]
przyjmować pominiętej dawki i kontynuować jak zwykle.
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.
Lekarz zadba o wykonanie badania krwi i zdecyduje, czy można kontynuować stosowanie leku Cubicin.
Your doctor will make sure you have a blood test and will advise whether or not to continue with Cubicin.
W kwestii reform strukturalnych w celu osiągnięcia postępów rządy powinny kontynuować dotychczasowe działania.
With regard to structural reforms, it is important that governments continue their efforts to make progress.
Realizując ten cel, Komisja będzie kontynuować wszechstronną i zrównoważoną strategię.
In doing so, it will pursue a comprehensive and balanced strategy.
Musimy bezwzględnie kontynuować działania związane z tą dyrektywą.
It is therefore absolutely vital that we pursue this directive.
Będziemy również kontynuować prace na szczeblu wewnętrznym.
We will pursue internal work as well.
2. "coś"
kontynuować
W takim przypadku należy kontynuować dalsze leczenie według zaleconego schematu.
In that case, just carry on with the next dose as normal.
Nie można kontynuować odłogowania, które właśnie jest działaniem tego typu.
You cannot possibly carry on with set-aside which is exactly that.
W zamian musimy kontynuować prace w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia.
Instead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.

Przykłady użycia - "kontynuować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW czasie leczenia produktem Trudexa należy kontynuować podawanie metotreksatu. z
ge administered every other week as a single dose via subcutaneous injection.
PolishLekarz prowadzący zdecyduje czy należy kontynuować leczenie stosując inne leki.
He will decide if your treatment should be continued with an alternative medication.
Polishw szczególnych przypadkach (np. ropnie) leczenie można kontynuować powyżej 21 dni
continued for longer than 21 days in some specific circumstances (such as abscesses)
PolishJestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.
I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.
PolishTerapię należy kontynuować jedynie u pacjentów, którzy reagują na leczenie.
Therapy should only be continued in patients who have responded to treatment.
PolishNa tej podstawie powinniśmy być później w stanie kontynuować dalszą działalność.
On this basis we shall then be able to proceed with further activities.
PolishNiestety nie mamy więcej czasu, żeby kontynuować ten punkt porządku dziennego.
Unfortunately, we cannot devote any more time to this item on the agenda.
PolishLeczenie należy kontynuować u pacjentów z ujemnym wynikiem oznaczenia HCV- RNA.
Treatment should be continued in patients who exhibit negative HCV-RNA.
PolishO ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do czterech miesięcy.
Treatment may be maintained for up to four months, if considered necessary.
PolishJeżeli zmiany utrzymują się, leczenie należy kontynuować przez dalsze cztery tygodnie.
If any lesions persist, treatment should be repeated for another four weeks.
PolishW przypadku pominięcia dawki, leczenie należy kontynuować podając następną planową dawkę.
If a dose is missed, treatment should be continued with the next dose as planned.
PolishTrudno jest powiedzieć, jak długo powinniśmy kontynuować obecną politykę.
It is too early to ascertain how long the current policy should be continued.
PolishStosowanie leku Zarzio należy kontynuować aż do ostatniego pobrania komórek macierzystych.
Treatment with Zarzio should be maintained until the last stem cell collection.
PolishDlatego więc ważne jest, by rygorystycznie kontynuować niezbędne przygotowania.
It is therefore important that the necessary preparations are being continued with rigour.
PolishDlatego właśnie jestem przekonana, że należy kontynuować debaty i kampanie informacyjne.
That is why I believe that the debates and information campaigns must be continued.
PolishAby go kontynuować miesiąc temu zorganizowałam konferencję w sprawie deklaracji.
In order to give a timely follow-up to this, I organised a pledging conference a month ago.
PolishJeżeli wyniki leczenia są niewystarczające, można kontynuować leczenie, monitorując EKG.
If the effects are inadequate, the treatment can be continued, with ECG monitoring.
PolishZanim będziemy kontynuować debatę muszę poinformować państwa o nowych procedurach.
Before continuing the debate, I must advise you on the new procedures.
PolishAby kontynuować proces resetowania hasła, musisz zaprzestać prób logowania się.
In order to proceed with resetting your password, you'll need to stop making login attempts.
PolishA zatem udzielamy temu pełnego poparcia i obecnie próbujemy kontynuować tę strategię.
Therefore, we are in full support of this and are now trying to follow up this strategy.