"konsekwencje" - angielskie tłumaczenie

PL

"konsekwencje" po angielsku

volume_up
konsekwencje {niemęskoos.}

PL konsekwencje
volume_up
{niemęskoosobowy}

konsekwencje
Muszą być konsekwencje i konsekwencje te muszą być odczuwalne.
There must be consequences, and they must be consequences that make themselves felt.
Niestety, konsekwencje tego rodzaju przestępstw są wyniszczające i długotrwałe.
Sadly, the consequences of these crimes are devastating and long-lasting.
Taka sytuacja ma szczególnie tragiczne konsekwencje humanitarne.
This situation is having particularly disastrous humanitarian consequences.
konsekwencje (też: implikacje)
Istnieją naprawdę poważne konsekwencje dla produkcji żywności w UE.
There are really serious implications for food production in the EU.
W chwili obecnej konsekwencje kliniczne wpływu na aktywność reninową osocza nie są znane.
The clinical implications of the effects on PRA are not known at the present time.
Ochrona prawna dorosłych: konsekwencje transgraniczne (
Cross-border implications of the legal protection of adults (
konsekwencje (też: następstwa)

Przykłady użycia - "konsekwencje" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWycina się namorzyny, co nasila konsekwencje zjawisk takich, jak tsunami.
The mangroves are being cut down; the effects of things like the tsunami get worse.
PolishPoniższa tabela przedstawia możliwe konsekwencje przedstawionych sytuacji.
The table below plots the different scenarios that could happen as a result.
PolishWszystkie państwa członkowskie odczuwają boleśnie konsekwencje kryzysu finansowego.
All Member States are feeling the full magnitude of the financial crisis.
PolishMartwią się raczej o to, jakie to będzie miało konsekwencje dla Europy.
What they are concerned about is how this is going to play out across Europe.
PolishMożliwe są interakcje leku Kaletra z niektórymi innymi lekami, co może mieć konsekwencje
− Kaletra may interact with certain other medications with possible clinical effects.
PolishJak moglibyśmy uzasadnić wynikające z tego konsekwencje dla zatrudnienia w czasach kryzysu?
How could we justify the consequent impact on employment growth in a time of crisis?
PolishJego pomysłowość -- o ile można to tak nazwać -- ma o wiele dalsze konsekwencje.
And the ingenuity, if you could call it that, goes even further.
PolishChowamy konsekwencje za społeczną aprobatą dla szerszych talii.
We are hiding that cost behind the social acceptance of expanding waistlines.
PolishObecny kryzys ma bardzo dotkliwe konsekwencje dla milionów ludzi.
The present crisis is having a very severe impact on millions of people.
PolishJednakże inne poprawki mogą spowodować niepożądane konsekwencje.
Other amendments, however, are liable to bring about undesired results.
PolishZastanówcie się przynajmniej, jakie konsekwencje może mieć niepowodzenie tej zmiany.
Just think what would happen if this revision were to fail.
PolishNależy uczynić wszystko, aby winni zbrodni ponieśli konsekwencje.
Everything should be done to bring those guilty of crimes to justice.
PolishMnie jednak szczególnie niepokoją konsekwencje dla naturalnej demokracji w tych państwach.
But what is particularly of concern to me is the effect on natural democracy in these countries.
PolishDzieci z alkoholowym zespołem płodowym będą te konsekwencje odczuwać przez całe życie.
Children with foetal alcohol syndrome are damaged for life.
PolishRozszerzenie UE w 2004 i 2007 roku ma dalekosiężne konsekwencje.
The EU enlargements in 2004 and 2007 are having far-reaching effects.
PolishDo tego czasu natomiast nasza polityka będzie miała druzgocące konsekwencje dla gospodarki.
Meantime our policies will have a devastating economic effect.
PolishOznacza to, że ludzie młodzi najbardziej dotkliwie odczuwają konsekwencje dostosowania.
This means that young people bear the brunt of adjustment.
PolishAle ogólnie jest to skuteczne i ma nawet pewne konsekwencje zdrowotne.
But it works, and it even has some health repercussions.
PolishNie można dopuścić do tego, żeby konsekwencje awarii jądrowej pozbawiały rolników środków do życia.
The effects of nuclear accidents must not be allowed to put the livelihoods of farmers at risk.
PolishWymieńmy i zawstydźmy te państwa członkowskie, które zawiodły i wyciągnijmy z tego konsekwencje.
Let us name and shame those Member States that are failing, and let us take action against them now.