"koniec" - angielskie tłumaczenie

PL

"koniec" po angielsku

PL koniec
volume_up
{męski}

1. ogólne

volume_up
end {rzecz.}
Koniec przychodzi, przychodzi koniec, ocknął się przeciwko tobie, oto przychodzi.
An end is come, the end is come; it awaketh against thee; behold, it cometh.
Jest to dramatyczny koniec, koniec nagły i szokujący.
It is a dramatic end, it is a sudden end, and it is a shocking end.
Po wygaśnięciu gwarancji produktu produkt osiąga koniec okresu eksploatacji (EOL).
After end of product warranty, the product reaches End of Life (EOL).
koniec (też: tył)
volume_up
back {rzecz.}
Pozwolę sobie krótko powrócić do tego tematu pod koniec mojej wypowiedzi.
I will come back to this briefly at the end of my speech.
Pod koniec tych dwóch tygodni, wróciliśmy do pokoju TEMPT'a.
So at the end of the two weeks, we went back to TEMPT's room.
Przekręcić butelkę z powrotem do pozycji pionowej, przytrzymując koniec strzykawki w dozowniku.
Turn the bottle back upright with the oral syringe still in place.
koniec (też: zamknięcie)
volume_up
close {rzecz.}
Na koniec chciałbym pogratulować Vladimirowi Maňce przygotowania doskonałego sprawozdania.
To close, I should like to congratulate Vladimir Maňka on his excellent report.
Śledziłam z bliska niepokoje w Kosowie pod koniec lat osiemdziesiątych.
I followed the troubles in Kosovo at close quarters at the end of the 1980s.
Na koniec chciałabym zacytować dziennikarkę z Bukaresztu, Sabinę Fati.
To close, I would like to quote the Bucharest-based journalist, Sabina Fati.
koniec (też: końcówka)
volume_up
ending {rzecz.}
And actually, ending the career of a lot of people at CBS.
Myśl na koniec: zakończenie wojen domowych to proces pełen niebezpieczeństw, frustracji i niepowodzeń.
A final thought: Ending civil wars is a process that is fraught with dangers, frustrations and setbacks.
Koniec z małymi, twórczymi projektami, trafiającymi do eurosceptycznej prasy w charakterze obiektów drwin!
No more small, creative projects ending up being ridiculed in the Euro-sceptic press!
koniec (też: wykończenie, finisz)
volume_up
finish {rzecz.}
Na koniec chciałabym odnieść się do pytania o długoterminową stabilność.
Let me finish with the question of long-term sustainability.
Na koniec pragnę odnieść się do absolutorium dla innych instytucji.
I should like to finish off by mentioning the discharge for the other institutions.
Na koniec chcę powiedzieć, że właśnie tę kwestię musimy podkreślić.
To finish, that is exactly the point which we have to underline.
koniec (też: końcówka)
volume_up
back-end {rzecz.}
koniec (też: zgon, upadek, zejście)
volume_up
demise {rzecz.}
Mam nadzieję, że kiedy następnym razem będę wypowiadał się na temat Zimbabwe, to po to, aby obwieścić koniec Mugabe i jego odejście z urzędu.
I hope, the next time I speak on Zimbabwe, it will be to hail Mugabe's demise and departure from office.
volume_up
expiry {rzecz.}
W takim przypadku termin ważności produktu wygasa wraz z końcem trzeciego miesiąca; nowy termin ważności musi zostać wpisany na opakowaniu zewnętrznym.
In this case, the product expires at the end of this 3-month period; the new expiry date must be noted on the outer carton.
W takim przypadku termin ważności produktu wygasa wraz z końcem trzeciego miesiąca; nowy termin ważności musi zostać wpisany na oznakowaniu opakowania zewnętrznego.
In this case, the product expires at the end of this 3-month period; the new expiry date must be noted on the top of the outer carton.
Nie ulega wątpliwości, że w rezultacie wygaśnięcia umowy o dwustronnym nadzorze, co nastąpiło z końcem 2008 r., konieczne są niezwłoczne działania na rzecz przedłużenia tego mechanizmu.
There can be no doubt that, as a result of the expiry of the agreement on bilateral monitoring at the end of 2008, immediate action is necessary to extend this system.
koniec (też: kraniec, biegun)
volume_up
extremity {rzecz.} (furthest point)
koniec (też: czubek, ryj, dziób, koniuszek)
volume_up
neb {rzecz.}
koniec
volume_up
napoo {rzecz.} [Bryt.] [pot.]

2. Matematyka

koniec
volume_up
endpoint {rzecz.}
Główny punkt końcowy zdefiniowano jako procentowe zmniejszenie indeksu mEASI od wartości wyjściowej do końca leczenia.
The primary endpoint was defined as the percentage decrease in mEASI from the baseline to end of du
Główny punkt końcowy zdefiniowano jako procentowe zmniejszenie indeksu mEASI od wartości wyjściowej do końca leczenia.
The primary endpoint was defined as the percentage decrease in mEASI from the baseline to end of treatment.
Głównym punktem końcowym była zmiana indeksu masy ciała (ang. body mass index, BMI) na końcu badania w stosunku do wartości początkowych.
The primary endpoint was the change in body mass index (BMI) from baseline to the end of the study.

Przykłady użycia - "koniec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNa koniec poruszę sprawę stabilności finansowej, o której wspomniał pan Sarkozy.
Lastly, there is the matter of financial stability, to which Mr Sarkozy referred.
PolishI na koniec, pani przewodnicząca, pani komisarz wspomniała o rzetelnym dochodzeniu.
Finally, Madam President, the Commissioner referred to a credible investigation.
PolishNa koniec zajmę się oznaczeniem CE i zniesieniem krajowych systemów znakowania.
Finally, I will deal with CE-marking and the abolition of national labelling.
PolishNa koniec chciałam pogratulować obu autorkom znakomicie przygotowanego dokumentu.
Finally, I would like to congratulate both authors on a superbly prepared document.
PolishI na koniec nowe uprawnienia Unii stworzą nowe wymogi dotyczące finansowania.
Finally, the Union's new responsibilities will create new funding requirements.
PolishNa koniec chciałabym poruszyć bardziej szczegółowo jeden z aspektów sprawozdania.
In conclusion, I would like to touch more deeply on one aspect of the report.
PolishW tym kontekście na koniec chciałabym przyjrzeć się sprawozdaniu pana posła Jadota.
Against this background, I would like to look last of all at Mr Jadot's report.
PolishA na koniec, pod hasłem "Harmonia", przedstawiono XIII-wieczną mandalę z Tybetu.
And, lastly, under "Harmony," they had this 13th-century mandala from Tibet.
PolishNa koniec chciałbym wspomnieć o umowach w sprawie rybołówstwa z państwami trzecimi.
Finally, I would like to mention the fisheries agreement with third countries.
PolishNa koniec dwie konkluzje: Na koniec dwie konkluzje: zmartwienie i wspaniała historia.
I want to conclude with a worry -- I have a worry -- and with a wonderful story.
PolishNa koniec zapytam o przewidywane konsekwencje wykrycia błędów i słabych punktów.
Finally, what will the consequences be if you find errors and weak points?
PolishNa koniec chciałbym zaznaczyć, że wiele z tej inspiracji czerpałem z teatru.
And finally I want to point out that a lot of this inspiration comes from theater.
PolishNa koniec, projekt dotyczy zarówno transportu międzynarodowego, jaki krajowego.
Finally, the proposal relates to both international and national transport.
PolishNa koniec chciałam pogratulować pani Klaß bardzo dobrze przygotowanego sprawozdania.
Finally, I would like to congratulate Mrs Klaß on a very well-compiled report.
PolishNa koniec chciałabym pogratulować pani sprawozdawczyni Matias dobrego sprawozdania.
Finally, I would like to congratulate the rapporteur, Mrs Matias, on a good report.
PolishTo nie koniec - często dokonują analogii z teorią względności i kosmologii.
And not only that, they make the analogy to relativity theory and cosmology often.
PolishNa koniec pragnę powiedzieć, że nie należy zapominać o bezpieczeństwie konsumenta.
Finally, Mr President, Commissioner, consumer safety must not be forgotten.
PolishNa koniec, zabieramy się za likwidację złych, protekcjonistycznych tendencji.
Finally, we are taking care to get rid of a number of bad, protectionist tendencies.
PolishBlisko pięciu operatorów świadczyło globalne usługi satelitarne pod koniec lat 90.
About five operators launched global satellite services in the late 1990s.
PolishNa koniec chcę serdecznie podziękować sprawozdawczyni za wspaniałe sprawozdanie.
Finally, I should like to offer the rapporteur sincere thanks for this excellent report.