"kondycja" - angielskie tłumaczenie

PL

"kondycja" po angielsku

PL kondycja
volume_up
{żeński}

kondycja (też: forma, warunek, przesłanka, stan)
volume_up
condition {rzecz.}
Niezbyt częste działania niepożądane: zmniejszenie masy ciała/ pogorszenie kondycji, rozszerzenie
Uncommon adverse events: weight loss/ loss of condition; mydriasis.
Sport stanowi sposób na doskonalenie kondycji fizycznej, ale też ma wpływ na ludzką psyche.
Sport is a means of improving physical condition, but obviously it also influences the human psyche.
Były w doskonałej kondycji, zdrowe, dobrze odżywione, bez blizn - takie, jak powinny wyglądać.
They were in perfect condition, very fat and healthy, robust, no entanglement scars, the way they're supposed to look.
kondycja (też: wymaganie, warunek, potrzeba, wymóg)
Oprócz wymagań dotyczących kondycji finansowej rozporządzenie to stawia wymóg kładzenia większego nacisku na spełnianie norm bezpieczeństwa, także, jeżeli chodzi o leasing.
In addition to financial fitness requirements, the Regulation calls for more emphasis on the importance of complying with safety standards, with regard to leasing too.
kondycja (też: organizm)
volume_up
constitution {rzecz.} (of person)

Synonimy (polski) dla "kondycja":

kondycja

Przykłady użycia - "kondycja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPo trzecie, kondycja gospodarcza UE nie jest prostą sumą sytuacji poszczególnych krajów.
Third, the EU's economic health is not a simple sum of national situations.
Polish"Profesorze Seligman, jaka jest kondycja współczesnej psychologii?
Doctor Seligman, what is the state of psychology today?" "Not good."
PolishZ tego względu ich kondycja ekonomiczna jest niezwykle ważna.
That is why their economic situation is exceptionally important.
PolishCo więcej, dzięki logistyce poprawia się kondycja środowiska.
Furthermore, logistics improve environmental efficiency.
PolishAlert Kondycja witryny mogą wyzwolić następujące zdarzenia:.
The following events can trigger a Site Health alert:
Polish"Profesorze Seligman, jaka jest kondycja współczesnej psychologii?"
This time you can have three words. ~~~ Professor Seligman, what is the state of psychology today?" "Not good enough."
PolishKamery poszły w ruch, dziennikarka powiedziała "Profesorze Seligman," "jaka jest kondycja współczesnej psychologii?
And cameras rolled, and she said, "Professor Seligman, what is the state of psychology today?" "Good."
PolishKondycja naszego przemysłu jest solidna, a nasz okręt flagowy, euro, przewiózł nas oczywiście przez groźne cieśniny.
The state of our industry is robust, and our flagship, the euro, has indeed steered us through the straits.
PolishNie możemy jednak pozwolić na to, by kondycja europejskich gospodarek doprowadziła do wyeliminowania klimatu z planu naszych działań.
We cannot allow the state of Europe's economies, nevertheless, to push climate change off the agenda.
PolishMiarą sukcesu jest tu zdrowie i kondycja drapieżników. ~~~ Nie tylko hodowla ryb, ale również siedlisko ptaków.
Okay, so let's review: a farm that doesn't feed its animals, and a farm that measures its success on the health of its predators.
PolishTe potencjalne efekty należy uwzględnić w indywidualnych przypadkach, aby kondycja gospodarcza Unii jako całości poprawiła się.
These potential effects should be accounted for in individual treatments so that the economic health of the Union as a whole improves.
PolishDobra kondycja zdrowotna zwierząt i dobra gospodarka hodowlana są ważne nie tylko pod kątem dobrostanu zwierząt, ale także dla zdrowia publicznego w ogóle.
Good animal health and good livestock farming are important not only for animal welfare, but also for public health as a whole.
PolishA co z kondycją?
PolishEBC był i jest wiarygodnym sojusznikiem w poszukiwaniu równowagi pomiędzy dobrą kondycją finansów publicznych, a konieczną redukcją zadłużenia państw członkowskich.
The ECB was, and is, a reliable ally in finding a balance between sound public finances and the necessary reduction of debt in the Member States.
PolishWreszcie, jak już wspomniałem, dzięki wzrostowi wydajności w poprzednich latach, kondycja finansowa branży europejskiej jest w chwili obecnej wciąż stosunkowo solidna.
Finally, as I pointed out, given the productivity gains in previous years, the financial situation of the European industry is, at present, still relatively healthy.
PolishZdolność kredytowa dłużnika: dłużnicy muszą mieć dobrą kondycją finansową, która będzie oceniana zgodnie z ramowymi zasadami oceny kredytowej w Eurosystemie ECAF (zob. punkt 1.3).
Creditworthiness of the debtor: Debtors must be financially sound to be eligible. Financial soundness will be assessed through the ECAF (see section 1.3 below).