"kolejne" - angielskie tłumaczenie


Wyniki dla "kolejny". Hasło "kolejne" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
PL

"kolejne" po angielsku

volume_up
kolejny {przym. m.}
EN

PL kolejny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
next {przym.}
Kolejny punkt porządku dziennego to tura pytań do Przewodniczącego Komisji.
The next item is the Question Hour with the President of the Commission.
Powiedzieliśmy jednak, że kolejny etap będzie obwarowany ostrymi kryteriami.
But we have said that there will be tough criteria for the next step.
Kolejny etap to nadanie gospodarce europejskiej wymiaru nowoczesnego i konkurencyjnego.
The next stage is to give the European economy a modern and competitive dimension.
kolejny
Leczenie może być kontynuowane maksymalnie przez okres dwóch kolejnych dni.
Treatment may be repeated for a maximum of two consecutive days.
Preparat Pirsue podaje się do każdego zakażonego strzyku wymienia przez 8 kolejnych dni.
Pirsue is given into each infected teat of the udder for 8 consecutive days.
Cykl leczenia nie powinien przekroczyć 7 kolejnych dawek (6, 5 miesiąca).
A treatment cycle should not exceed 7 consecutive doses (6.5 months).
kolejny (też: zmienny, naprzemienny)
W celu uniknięcia dyskomfortu w miejscu wstrzyknięcia zaleca się zmianę miejsca kolejnych iniekcji.
Alternating the injection site is recommended to avoid discomfort at the site of injection.
kolejny (też: dalszy)
Częstość występowania hipokalcemii była znacznie mniejsza po wykonaniu kolejnych infuzji.
The frequency of hypocalcaemia was much lower following subsequent infusions.
Odsetek pacjentów, u których one występowały, zmniejszał się wraz z liczbą kolejnych infuzji.
The proportion of affected patients decreases with subsequent infusions.
Kolejne dawki należy podawać co miesiąc przez cały sezon występowania zakażeń RSV.
Subsequent doses should be administered monthly throughout the RSV season.
Walka o utrzymanie resztek lasów pierwotnych jest de facto walką o przyszłość dla kolejnych pokoleń.
The battle to maintain what is left of our primary forests is de facto a battle for the future for succeeding generations.
Kolejnym punktem obrad jest przedstawienie orzeczeń Rady i Komisji w sprawie interesu Europy: osiąganie sukcesu w dobie globalizacji.
The next item is the presentation of statements by the Council and the Commission on the European interest: succeeding in the age of globalisation.
kolejny (też: sukcesywny)
Jest to temat, który winien być priorytetem każdej kolejnej prezydencji.
This is something which should be a priority of each successive Presidency.
To wolność, a nie kolejne strategie, jest właściwą odpowiedzią na kryzys.
It is freedom, and not successive strategies, which is the correct response to the crisis.
Utrudniają je kolejne rozbieżności, które czasem stają się źródłem znacznych napięć.
It is hampered by successive divergences, which are sometimes a source of considerable tension.
kolejny (też: następny, dalszy, dalsze, dalsza)
volume_up
further {st. wyż.}
Schengen to kolejny krok w kierunku tworzenia superpaństwa, twierdzy Europa.
Schengen is a further step towards the creation of a superstate, Fortress Europe.
Rolnictwo i rozwój wsi stanowią kolejny obszar priorytetowy z punktu widzenia Europy.
Agriculture and rural development are a further priority area for Europe.
Stanowi to kolejny krok w kierunku centralizacji.
This represents a further step in the direction of centralisation.
kolejny
volume_up
sequent {przym.} [form.]

Synonimy (polski) dla "kolejny":

kolejny

Przykłady użycia - "kolejne" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNa mocy porozumienia dwa bloki zamknięto w 2002 roku, a dwa kolejne w 2006 roku.
Under the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.
PolishMam dwa pytania uzupełniające do tego pytania, lecz kolejne pytanie będzie ostatnim.
I have two supplementaries to this question, but this will be the last question.
PolishIntegracja w Unii Europejskiej przechodzi kolejne etapy.
- (PL) Mr President, EU integration is passing through a series of phases.
PolishProces przystępowania do UE postępuje: w połowie czerwca otwarto dwa kolejne rozdziały.
The EU accession process is advancing: two more chapters were opened in mid-June.
PolishBędą kolejne teksty o Europolu, a Parlament będzie rzecz jasna ich kolegistalorem.
There will be other texts on Europol, and Parliament will, of course, be colegislator.
PolishMusimy jednak dopuścić, że kolejne prezydencje będą chciały zaznaczyć swoje priorytety.
We do, however, have to allow future presidencies to decide their own priorities.
PolishJednocześnie program ten zawiera szereg innych inicjatyw na rok 2010 i kolejne lata.
At the same time, the programme includes many other initiatives for 2010 and beyond.
PolishKolejne 70000 środków chemicznych, których używamy, byłoby objętych tym prawodawstwem.
The other 70 000 chemicals we use would be dealt with under this legislation.
PolishChciałbym zadać panu Verheugenowi kolejne pytanie.
(DE) Mr President, I wanted to direct a further question to Mr Verheugen.
PolishOsiągnęliśmy etap, na którym nie możemy sobie już pozwolić na kolejne pakiety ratunkowe.
We have reached a stage where we can no longer afford further rescue packages.
PolishW ciągu ostatniego roku w Polsce kolejne 114 tysięcy mężczyzn straciło pracę.
Over the last year in Poland a further 114 000 men have lost their jobs.
PolishTen incydent spowodował kolejne wydarzenia, które w ostatnich dniach wstrząsnęły Grecją.
This incident was the cause of the events which have rocked Greece over recent days.
PolishZaleca się wówczas podawanie klofarabiny w dawce zmniejszonej o kolejne 25 %.
It is then recommended that clofarabine be administered at a further 25 % dose reduction.
PolishBędzie się przemieszczać, płynąć przez kolejne otwory, rozprzestrzeniać się.
It distributes itself, flows through further holes, distributes itself.
PolishOstatnio zatrzymano kolejne osoby na terenie klasztoru redemptorystów w Thai Ha.
Recently, there were further arrests in the grounds of the Redemptorist monastery in Thai Ha.
PolishW międzyczasie rządy przegrywały kolejne sprawy przeciwko swoim obywatelom.
In the meantime governments have lost further cases with their citizens.
PolishChciałbym zadać panu komisarzowi Verheugenowi kolejne pytanie.
(DE) Madam President, I have a further question for Commissioner Verheugen.
PolishJest wspaniale, ponieważ teraz mamy teksturę, do której można dodawać kolejne liczby.
So now it's great because now we have this texture, and we can add numbers to it as well.
PolishNasza prezydencja jest zdania, że uda jej się otworzyć kolejne dwa rozdziały.
Our presidency believes it will be able to open two further chapters.
PolishStanowi to kolejne uzasadnienie harmonizacji przepisów poszczególnych państw członkowskich.
That is further justification for harmonising the rules in the Member States.