"klęska" - angielskie tłumaczenie

PL

"klęska" po angielsku

PL klęska
volume_up
{żeński}

klęska (też: katastrofa, kataklizm)
(SV) Okropna jest ta klęska, która nawiedziła Węgry, i żywię dużo współczucia dla dotkniętych nią osób.
(SV) This is a terrible catastrophe to have hit Hungary and I have a great deal of sympathy for the people who have been affected.
Rządzący generałowie są odpowiedzialni za to, że klęska żywiołowa przerodziła się w kataklizm na wielką skalę.
The generals in charge are to blame for having given their blessing to this natural disaster developing into a catastrophe of such proportions.
komisarz. - Panie przewodniczący! Wszyscy byliśmy zszokowani skalą tej klęski żywiołowej i ludzkiej tragedii.
. - Mr President, we were all shocked by the scale of the natural and human catastrophe.
klęska (też: porażka, przegrana)
volume_up
defeat {rzecz.}
W przypadku, gdy się to nie udaje, klęska jest obopólna.
If it goes wrong, it is a case of mutual defeat.
Dopóki nie zostanie ostatecznie odrzucony, imperializm nigdy nie przyzna się do klęski ani się nie podda.
Until it is finally overthrown, imperialism will never admit defeat or give up.
Wojna domowa w Sri Lance trwała 25 lat i zakończyła się klęską Tamilskich Tygrysów.
Mr President, the civil war in Sri Lanka lasted 25 years and ended with the defeat of the Tamil Tigers.
To klęska dla Iraku, dziś i na przyszłość.
It is a calamity for Iraq, today and in the future.
żadnych świadczeń wymaganych w stanach nadzwyczajnych lub klęsk zagrażających życiu lub dobru społeczeństwa,
any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;
W wyniku zmian klimatycznych klęska żywiołowa, która dotknęła Tajwan może stać się bardziej powszechnym zjawiskiem, zarówno na Tajwanie, jak i na całym świecie.
The calamity that has affected Taiwan may well become more commonplace, both in Taiwan and around the world, as a result of climate change.
To prawdziwa klęska humanitarna spowodowana ludobójczą polityką prezydenta Al-Baszira.
This is a humanitarian disaster brought about by the genocidal policy of Mr al-Bashir.
To, co się tam dzieje graniczy z klęską humanitarną i wymaga natychmiastowych działań.
It is bordering on a humanitarian disaster and it requires immediate action.
Uważam, że klęska żywiołowa, która dotknęła Rumunię, nie może zostać zlekceważona.
I believe that the environmental disaster that struck Romania cannot go unheeded.
Ale to raczej zakończy się klęską, więc musimy się bardziej skoncentrować.
But that's probably going to end in failure, so we need to be a bit more focused.
Klęska euro nie ma nic wspólnego ze spekulacją.
The failure of the euro is nothing to do with speculation.
Czy nie rozumieją, że unia polityczna budowana bez poparcia ludności raczej zakończy się klęską?
Do they not understand that a political union built without popular support is likely to end in failure?
klęska (też: porażka, zmieszanie)

Przykłady użycia - "klęska" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJednak państwa członkowskie mogą bezpośrednio zaoferować pomoc regionom dotkniętym klęską.
But the Member States themselves can offer such aid directly to the stricken region.
PolishJak mawiał filozof Walter Benjamin, trwanie w dotychczasowym to klęska.
To carry on as before is disastrous, said the philosopher, Walter Benjamin.
PolishOstatnia klęska żywiołowa na Maderze pozostawiła wyspę w stanie chaosu.
The recent natural tragedy that occurred on Madeira has left the island in a state of chaos.
PolishSam zostałem dotknięty klęska powodzi dziesięć lat temu, więc wiem, co to znaczy.
I was myself affected by a disastrous flood 10 years ago, so I am very well aware of what is involved.
PolishPółnocno-wschodnia część Rumunii została poważnie dotknięta tą klęską żywiołową.
The north-eastern part of Romania was severely affected.
PolishProces lizboński zakończył się porażką, a i Unia dla Śródziemnomorza okazała się sromotną klęską.
The Lisbon Process has failed and the Union for the Mediterranean has failed miserably.
PolishKolejnym przykładem jest ostatnia klęska ekologiczna na Węgrzech.
Another example is the recent large-scale environmental accident which occurred in Hungary.
PolishRok lub dwa lata wcześniej podobna klęska zabiła więcej niż milion ludzi.
One two years earlier had killed more than a million people.
PolishŻadne państwo członkowskie nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tak ogromną klęską żywiołową.
No Member State is able to cope on its own with natural disasters of great magnitude.
PolishGdyby polityka ta została wprowadzona w tym roku, mielibyśmy do czynienia z całkowitą klęską nieurodzaju.
Had this policy been enforced this year, it would have resulted in total crop failures.
PolishMusimy przyznać, że pierwszy okres handlu uprawnieniami do emisji w latach 2005-2007 był kompletną klęską.
We have to admit that the first trading period 2005-2007 has been nothing other than disastrous.
PolishRok 2010 był naznaczony klęską powodzi w wielu państwach Europy, w tym w Polsce - dwukrotnie.
The year 2010 was marked by disastrous flooding in many countries of Europe, with Poland suffering two floods.
PolishKomisja i Rada muszą ułatwić szybkie uruchomienie tego funduszu na rzecz regionów dotkniętych klęską.
The Commission and the Council must facilitate the swift release of this fund for the affected regions.
PolishNajwyraźniej klęska głodu była tak wielka, że król Lidii uznał, że muszą zrobić coś szalonego.
Apparently, there was such a severe famine that the king of Lydia decided that they had to do something crazy.
PolishMusimy udzielić pomocy ofiarom oraz utorować drogę do szybkiej odbudowy na obszarach dotkniętych klęską.
We need to provide help to the victims and pave the way so that the affected areas can recover quickly.
PolishW tej chwili jednak traktatowi grozi klęska.
However, at this point the Treaty is at risk of collapsing.
PolishPo pierwsze, nie ma żadnych dowodów, że na ułatwieniu handlu skorzystają osoby dotknięte klęską powodzi.
The first is that there is absolutely no proof that trade facilitation will benefit the people affected by the floods.
PolishZauważamy, że międzynarodowe organizacje pozarządowe są w trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o obszary dotknięte klęską.
We recognise that the international NGOs are in a more difficult situation, as regards access to the stricken areas.
PolishTo była kolejna klęska głodu w Etiopii.
And this was yet another famine in Ethiopia.
PolishMusimy szybko znaleźć fundusze, z których możemy udostępnić środki, udzielając niezwłocznie pomocy dotkniętym tą klęską.
We need to quickly find the funds from which to make the resources available and get help to those affected without delay.