"kilka" - angielskie tłumaczenie

PL

"kilka" po angielsku

PL kilka
volume_up
{zaimek}

kilka (też: parę, dwie)
Sądzę, że jest kilka - jest wiele powodów - ale kilka, na których pokrótce się skupimy.
I think there are a couple -- there are many reasons -- but a couple just to focus on briefly.
Pragnę poczynić kilka istotnych i zasadniczych uwag.
. - Madam President, I want to make a couple of important and essential points.
Przez następne kilka lat razem ze studentami pracowaliśmy nad technologią.
So over the next couple of years, students and I worked to develop a process.
kilka (też: kilkoro, jacyś, parę)
volume_up
a few {zaim.}
Czy chodzi tutaj o zmianę o kilka setnych, kilka dziesiątych czy o kilka punktów?
Does this mean by a few hundredths, a few tenths or a few points?
Odpowiem na kilka pytań i pokrótce wyjaśnię kilka spraw.
I would like to answer a few questions and clarify a few things very quickly.
To nie było kilka czarnych owiec, oszukujących na dużą skalę.
Now, it wasn't as if there was a few bad apples -- a few people cheated a lot.
kilka (też: dowolny, który, ktoś, kilkoro)
volume_up
any {zaim.}
Niczego nie uszkadza, ale podnosi temperaturę o kilka stopni.
It doesn't do any damage, but it elevates the temperature by a few degrees.
Komórki mają kilka białek, które pomagają usunąć skręcenia w DNA.
Cells have several proteins, which help to remove any twists in the DNA.
Zaczynam od szkieletu, dodam kilka organów wewnętrznych.
Just like this, students can isolate anybody and dissect any way you want to.
kilka (też: niewiele, mało)
volume_up
few {przysł.}
Do konferencji w Kopenhadze pozostało półtora miesiąca, zaledwie kilka tygodni.
We are a month and a half away from Copenhagen, just a few weeks away.
Czy chodzi tutaj o zmianę o kilka setnych, kilka dziesiątych czy o kilka punktów?
Does this mean by a few hundredths, a few tenths or a few points?
Jeden z atutów - dość niskie koszty pracy - będzie trwał tylko kilka lat.
One of these advantages, relatively cheaper labour, will only last only a few years.
kilka (też: kilkoro, kilku)
volume_up
several {zaim.}
Było ich kilka -- kilka tych przedmiotów okazało się rozczarowaniem.
There were several -- several of these items were disappointments.
Dlatego właśnie mamy demokrację i głosujemy po kilka razy.
This is why we have democracy and why we vote several times.
Teraz przedstawię Izbie kilka odpowiedzi na kilka pytań.
I will give the Parliament several answers to several questions.
kilka (też: kilkoro, niektórzy, jakiś, jacyś)
volume_up
some {zaim.}
Czy nie można było zrobić tego kilka miesięcy wcześniej?
I wonder if it would not have been possible to approve it some months ago.
Mamy już kilka budynków i kilka lokalizacji poza Dzielnicą Europejską.
We already have some buildings and some sites outside the European quarter.
Z pełną świadomością i bez hipokryzji powinniśmy chyba zadać sobie kilka pytań.
In all conscience, and without hypocrisy, perhaps we should ask ourselves some questions.

Synonimy (polski) dla "kilka":

kilka

Przykłady użycia - "kilka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW chwili, gdy się zatrzymałem, kilka innych osób nagle otoczyło tego faceta.
The moment I stopped, half a dozen other people immediately ringed the same guy.
PolishJeżeli chodzi o treść omawianego sprawozdania, usłyszeliśmy tu kilka przesłań.
Thinking about what is in this report, a number of messages have come through.
PolishPreparat Advate podaje się dożylnie przez kilka minut w tempie 10 ml na minutę.
Advate is given by injection into a vein at a rate of up to 10 ml per minute.
PolishZadał pan kilka pytań dotyczących instrumentów ochrony handlu.
Mr Wurtz, you asked a number of questions about trade protection instruments.
PolishKocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.
I love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.
PolishProszę pozwolić tylko, że wyjaśnię kilka punktów, które były przyczyną polemiki.
Just let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
PolishKilka lat temu wróciła do nas jedna z matek-mentorek i opowiedziałą mi historię.
So, a couple years ago, one of the mentor mothers came back, and she told me a story.
PolishOdnotowali państwo zatem kilka kwestii, co do których całkowicie się zgadzamy.
So, you have noted a certain number of issues on which we are entirely in agreement.
PolishChciałabym podać jeszcze kilka powodów, dlaczego prowadzimy dyskusję na ich temat.
I would like to add a number of other reasons why they are being discussed.
PolishWydaje się, że jest kilka kroków, które trzeba podjąć.
Finally, Madam President, there seem to be a number of steps that we need to take.
PolishAtaki astmy wywołują nagłe problemy z oddychaniem, które mogą trwać nawet kilka godzin.
Asthma attacks cause sudden breathing difficulties that can even last for hours.
PolishKilka lat temu mówiono nam, że nasze dzieci nie będą wiedziały, co to śnieg.
A couple of years ago, we were told that our children would not know what snow was.
PolishMoże być konieczne odstawienie leku Janumet na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
need to stop taking Janumet for a couple of days before and after the procedure
PolishMoże być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
need to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure
PolishMoże być konieczne odstawienie leku Efficib na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
need to stop taking Efficib for a couple of days before and after the procedure
PolishI pierwszy projekt to ten, który wykonaliśmy kilka lat temu w Saragossie w Hiszpanii.
And the first project is something we did a couple of years ago in Zaragoza, Spain.
PolishAby oderwać końcówkę należy kilka razy odgiąć ja na przemian w górę i w dół.
This is done by bending the cap up and down until the perforation is broken.
PolishChciałbym poruszyć kilka spraw z mojego sprawozdania o monitorowaniu ruchu statków.
I should like to say a couple of things about my report on vessel traffic monitoring.
PolishKilku moich kolegów konserwatystów z grupy EPP wyraziło w tej sprawie kilka uwag.
A couple of my Conservative EPP colleagues have made comments about this.
PolishPrzez następne kilka lat razem ze studentami pracowaliśmy nad technologią.
So over the next couple of years, students and I worked to develop a process.