"kierowanie" - angielskie tłumaczenie

PL

"kierowanie" po angielsku

PL

kierowanie {nijaki}

volume_up

Przykłady użycia - "kierowanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTakże w tym przypadku ważne będzie kierowanie się zasadą proporcjonalności.
Here as well, proportionality will be an important principle to follow.
PolishKierowanie różnicą zdań polega na uznawaniu wartości niezgody, dysonansu i odmienności.
Managing dissent is about recognizing the value of disagreement, discord and difference.
PolishOdwracanie uwagi i kierowanie jej na obszary rynku finansowego nie jest dobrym podejściem.
The diversionary tactics aimed at areas of the financial market represent the wrong approach.
PolishŚrodki bezpieczeństwa nie mogą być jedynym sposobem na kierowanie pluralistycznym społeczeństwem.
Security measures cannot be the only means to manage a pluralist society.
PolishWiem o tym aż nadto dobrze, jako że byłem odpowiedzialny za kierowanie pracami nad UCITS w 2001 roku.
I know this only too well, as I was responsible for steering through UCITS in 2001.
PolishWywieranie presji poprzez kierowanie petycji do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze?
Exerting pressure by petitioning the Criminal Court in The Hague?
PolishKierowanie się własnym sposobem pojmowania moralności może nie być takie proste.
(DE) Mr President, obeying your moral compass can be a tricky business.
PolishUzyskuję kliknięcia spoza regionu, na który prowadzę kierowanie.
I'm receiving clicks from outside my targeted region
PolishJednym ze sposobów kierowania reklam na witryny wydawców AdSense jest kierowanie na miejsca wyświetlania reklam.
One of the ways ads are targeted to AdSense publisher websites is through placement targeting.
PolishMożesz to zrobić, stosując kierowanie na określone miejscowości.
You can do this by targeting just specific cities.
PolishZarzuca mu kierowanie eksterminacją, morderstwami, wysiedleniami, tolerowanie tortur i gwałtów.
The court accuses him of authorising genocide, murder and displacements, as well as tolerating torture and rape.
PolishPierwsze ich odpowiedzi zawsze brzmiały: "zbyt szybka i niebezpieczna jazda” oraz "kierowanie samochodem po spożyciu alkoholu”.
The first answers were always 'too fast and dangerous speeds and drink-driving'.
PolishSądzę, że nie chodzi nam o kierowanie przekazu do tych ludzi ponieważ oni tylko to zignorują.
PolishSpecjalnie przystosowane wyposażenie, pomoce i liczne nowoczesne systemy elektroniczne umożliwiają kierowanie przestrzenią życiową.
Adapted equipment, aids and numerous modern electronic systems make it possible to manage living space.
PolishNie chodzi tu o dodatkowe źródła przychodów, lecz o bardziej zdecydowane kierowanie transportem za pomocą sygnałów cenowych.
For us, this is not about additional income streams but is, instead, about directing transport more strongly by means of price signals.
PolishKierowanie na miejsca wyświetlania reklam pozwala reklamodawcom wybrać poszczególne miejsca reklamowe, w których mają być wyświetlane reklamy.
Placement targeting allows AdWords advertisers to choose specific ad placements where they'd like their ads to appear.
PolishTo kierowanie uwagi na imigrantów, ilekroć coś się nie udaje w Europie, jest bardzo niebezpieczne dla spójności społecznej w naszych krajach.
This targeting of immigrants every time something goes wrong in Europe is very dangerous for social cohesion in our countries.
PolishKolejnym najbliższych priorytetem jest żywe kierowanie się ku włączeniu celów w zakresie energii i klimatu do polityki na rzecz wzrostu i zatrudnienia.
Another immediate priority is a vigorous drive to incorporate energy and climate goals into our growth and employment policy.
PolishCałkowicie uprawnione jest też kierowanie przez nie tych spraw do mężczyzn i kobiet w instytucjach przygotowujących i podejmujących decyzje.
It is also entirely legitimate for them to address these issues to the men and women in the institutions which prepare and take the decisions.
PolishAby najlepiej wykorzystać kierowanie lokalne i szeroki zasięg, zalecamy włączyć w reklamach zarówno rozszerzenia lokalizacji, jak i rozszerzenia połączeń.
For the best mix of local targeting and broad reach, we suggest enabling both location extensions and call extensions on your ads.