"katastrofa" - angielskie tłumaczenie

PL

"katastrofa" po angielsku

PL katastrofa
volume_up
{żeński}

katastrofa (też: wypadek, przypadek)
volume_up
accident {rzecz.}
Obecna katastrofa również mieści się w tej kategorii.
This type of accident also comes under this category.
Musimy podjąć działania już teraz, zanim katastrofa podobna do tej z Zatoki Meksykańskiej zdarzy się u nas.
We need to act at once, before an accident waiting to happen like that in the Gulf of Mexico comes knocking at our door.
Nie ma oczywiście wątpliwości, że zdarzenie w Fukushimie było katastrofą, która nie powinna była się wydarzyć.
There is no doubt, of course, that the accident at Fukushima was a catastrophe.
katastrofa (też: klęska, kataklizm, nieszczęście)
volume_up
disaster {rzecz.}
Członkostwo Turcji będzie katastrofą dla Turków i katastrofą dla Wielkiej Brytanii.
Turkish accession will be a disaster for the Turks and a disaster for Britain.
Brak ten boleśnie unaoczniła nam poważna katastrofa ekologiczna.
This deficiency was made painfully evident by a serious environmental disaster.
Programy radiowej nawigacji satelitarnej UE są prawdziwą katastrofą.
The EU satellite radio navigation programmes are an unmitigated disaster.
katastrofa
volume_up
bad crash {rzecz.}
katastrofa (też: klęska, kataklizm, nieszczęście, plaga)
volume_up
calamity {rzecz.}
W konsekwencji mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, do której doszło w przypadku zasobów na Morzu Północnym.
Hence, the ecological calamity which has befallen stocks in the North Sea.
Tak więc katastrofy miały swoje plusy, korzyści zarówno dla nauki, jak i nauk stosowanych oraz medycyny.
So there were benefits in calamities -- benefits to pure science, as well as to applied science and medicine.
Mówimy o ochronie, lecz wspólna polityka rybołówstwa przyczyniła się do katastrofy ekologicznej, pozbawiając nas tego, co powinno być naszym wspaniałym odnawialnym zasobem.
We preach conservation, yet the common fisheries policy has created an ecological calamity, wiping out what ought to have been a great, renewable resource.
katastrofa (też: klęska, kataklizm)
To już trzecia taka katastrofa w Europie tylko w ciągu ostatnich 12 lat.
This is already the third such catastrophe in Europe alone in the last 12 years.
Obecna katastrofa ma skutki większe niż tsunami, które miało miejsce w Azji w 2004 roku.
This makes the catastrophe even bigger than the 2004 Asian tsunami.
Restrukturyzacja zadłużenia byłaby, jak się zdaje, katastrofą - dla inwestorów prywatnych.
Debt restructuring would, it appear, be a catastrophe - for private investors.
katastrofa (też: wypadek, kraksa, łoskot, łomot)
volume_up
crash {rzecz.}
Nie pozwolę, by ta katastrofa...... była najważniejszą rzeczą w moim życiu.
I will not let this plane crash... be the most important thing in my life!
Po pierwsze - Wciąż nie znają przyczyny katastrofy.
That means, one... they still don't have a clue what caused the crash.
Przyjaciółka Okoloma zmarła w katastrofie samolotu ponieważ nasze wozy strażackie nie miały wody.
One of my closest friends, Okoloma, died in a plane crash because our fire trucks did not have water.

Przykłady użycia - "katastrofa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKatastrofa dotknęła też grunty uprawne, w tym 75% brytyjskich upraw grochu.
Agricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.
Polishna piśmie - Dla grupy Zielonych wyniki tego głosowania były katastrofą.
in writing. - This has been a disastrous vote for the Greens.
Polish. ~~~ Wyciek ropy to katastrofa.
If it's not, it's certainly affecting their eggs and larvae, I would certainly think.
PolishNatychmiast wysłano go na tydzień na tereny dotknięte katastrofa.
It was deployed immediately for a week in the affected area.
PolishDla pracowników i rodzin w całej Europie rezultaty tego wszystkiego graniczą z katastrofą.
The fall-out of all of this for workers and families across Europe has been nothing short of catastrophic.
PolishWymuszanie teraz tych przestarzałych polityk to byłaby katastrofa, ponieważ zaostrzyłyby one kryzys.
To force through those outdated policies now would be disastrous, for it would make the crisis worse.
PolishZamknięcie elektrowni jądrowej skazało wielu Litwinów na bezrobocie i było katastrofą dla naszej gospodarki.
The closure of the nuclear power plant made many Lithuanians redundant and damaged our economy.
PolishŁącznie katastrofa zagroziła 400 gatunkom - wielorybom, delfinom, manatom, czaplom, czaplom białym itp.
In total, more than 400 species - whales, dolphins, manatees, herons, egrets, etc. - were endangered.
PolishPowtarzam, to będzie katastrofa, jeśli zagłosujemy przeciwko.
I repeat, it would be disastrous to vote against it.
PolishKatastrofa statku New Flame i jej skutki dla Zatoki Algeciras (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (motions for resolutions tabled): see Minutes
PolishW okresie niespotykanego wzrostu populacji i rosnącego zapotrzebowania na żywność, to może być katastrofa.
In a period of unprecedented population growth and increased food demands, this could prove disastrous.
PolishMyślę, że katastrofa w Fukushimie zmieniła świat również pod względem emisji CO2.
(DE) Madam President, I believe that Fukushima has also changed the world with regard to CO2 emissions.
PolishKatastrofa jądrowa w Japonii dowiodła jednego: przyroda jest silniejsza i potężniejsza od człowieka.
Nature is stronger and more powerful than mankind.
PolishW dniu 8 sierpnia ogromna katastrofa wstrząsnęła całą Republiką Tajwanu.
Mr President, ladies and gentlemen, the Republic of Taiwan was shaken to its foundations on 8 August.
PolishCzarnobyl, katastrofa w Bhopalu, katastrofa promu Challenger, lek Vioxx, broń masowego rażenia karty do głosowania na Florydzie.
Chernobyl, Bhopal, the Challenger, Vioxx, weapons of mass destruction, hanging chads.
PolishPo pierwsze, chciałbym powiedzieć, że traktat lizboński nie jest katastrofą, a takie stwierdzenia są bezsensowne.
Firstly, let me say that the Lisbon Treaty is not a train wreck and it is nonsense to be saying that.
PolishZaledwie rok temu straszliwa katastrofa dotknęła Haiti i Haitańczyków, szerząc spustoszenie i śmierć.
Everywhere, there was devastation and death.
PolishKatastrofa dotyka gospodarki całego państwa.
The economic effects go at least nationally in many ways.
PolishPo drugie, że katastrofa New Flame nie miała nic wspólnego z załadunkiem ropy, ponieważ statek przewoził złom metalowy.
Second, that the New Flame incident had nothing to do with the bunkering of oil, as the ship was carrying scrap metal.
PolishTo nie katastrofa, to rytm.
What we're learning now, it's almost like a symphony.