"jest" - angielskie tłumaczenie

PL

"jest" po angielsku

volume_up
jest {czas.}
volume_up
jest [przykład]
EN
volume_up
być {czas. ndk}
EN

"jest" po polsku

volume_up
jest {rzecz.}

PL jest
volume_up
{czasownik}

jest
volume_up
is {czas.}
Zwykła dawką jest do 25 mg dwa razy w tygodniu lub 50 mg raz w tygodniu.
The usual dose is25 mg twice a week or 50 mg once a week.
Zwykłą dawką jest 25 mg dwa razy w tygodniu lub 50 mg raz w tygodniu.
The usual dose is25 mg twice a week or 50 mg once a week.
Możliwość wprowadzenia zupełnie różnych przepisów - obejmujących przepisy dostosowane do uwarunkowań w poszczególnych krajach - jest mądrym rozwiązaniem.
The fact that completely different provisions can be made - including tailored to particular national circumstances -is a clever solution.
jest

Przykłady użycia - "jest" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNajwiększym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
So the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
PolishW dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.
East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
PolishRekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
The recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
PolishMykofenolan mofetylu jest 2- morfolinoetylowym estrem kwasu mykofenolowego (MPA).
Mycophenolate mofetil is the 2-morpholinoethyl ester of mycophenolic acid (MPA).
PolishChorwacja jest położona na jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
Croatia is situated on one of the main trafficking routes for drugs into the EU.
PolishJest jednak prawdą, że, jak państwo podkreślili, trzeba także uspokoić obywateli.
However, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.
PolishPlan działań Komisji jest konsekwentnym ucieleśnieniem programu sztokholmskiego.
The Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
PolishKolejnym znaczącym osiągnięciem prezydencji belgijskiej jest kwestia eurowiniety.
The Eurovignette is a further significant achievement of the Belgian Presidency.
PolishZdecydowanie nie jest to niezależny urząd prezydenta mającego władzę wykonawczą.
It is certainly not a President and not with executive powers in its own right.
Polish(RO) To prawda, że transport lotniczy jest najbezpieczniejszą formą transportu.
(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.
PolishKombinacja wysokich cen żywności i ubóstwa jest najgorszą z możliwych kombinacji.
A combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.
PolishJest to wyraźnym sygnałem rosyjskich przygotowań do militarnej agresji na Gruzję.
This is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
PolishUdział przedstawicieli przemysłu w przygotowaniu tego sprawozdania jest pożądany.
The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
PolishZ tego względu Rada nie jest instytucją właściwą, aby odpowiedzieć na to pytania.
For this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
PolishCiąża i karmienie piersią Działanie leku ECALTA u kobiet w ciąży nie jest znane.
Pregnancy and breast-feeding The effect of ECALTA in pregnant women is not known.
PolishGłosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.
in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.
PolishSINGULAIR 4 mg w postaci granulatu nie jest wskazany w wieku poniżej 6 miesięcy.
The SINGULAIR 4 mg granules formulation is not recommended below 6 months of age.
PolishSubstancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).
It contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).
PolishPrzetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
So Michal let David down through the window: and he went, and fled, and escaped.
PolishMedialne przetwarzanie rzeczywistości jest osią pracy inscenizacyjnej Vontobela.
Realities distorted by the media stand at the centre of Vontobel's directing work.