"jakieś" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o jakiś
PL

"jakieś" po angielsku

volume_up
jakieś {przysł.}
volume_up
jakieś {przyim.}
EN

PL jakieś
volume_up
{przysłówek}

1. potoczny

Jakieś 15 lat temu, wartość produktu rolnego stanowiła około 50% ostatecznej wartości gotowego wyrobu, a dziś nie przekracza 20%.
About 15 years ago, agricultural produce accounted for approximately 50% of the final value of the product; today it does not exceed 20%.
Opisując sytuację innymi słowami Swaptree rozwiązuje palący problem wielu firm, który ekonomiści nazywają "zbieżnością potrzeb" w jakieś 60 sekund.
So in other words, what's happening here is that Swaptree solves my carrying company's sugar rush problem, a problem the economists call "the coincidence of wants," in approximately 60 seconds.
volume_up
around {przysł.}
Around 60, 000 for the entire treatment.
Zawsze znajdą się jakieś furtki, obejścia.
It will always be possible to find a loophole in the provisions or a way around them.
Ale jest wokół nas, prawdopodobnie, jeśli jakieś inne zjawisko go nie wygasiło. jeśli jakieś inne zjawisko go nie wygasiło.
But it's around us everywhere, presumably, if it hasn't been wiped out by some other process in the universe.

Przykłady użycia - "jakieś" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.
We had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
PolishMa na myśli Mozarta, który -- (Śmiech) -- siedzi jakieś trzy miejsca od środka.
He means Mozart, which is -- (Laughter) -- like a third seat from the center.
PolishDlatego potrzebne są jakieś dodatkowe, wielopłaszczyznowe instrumenty pomocowe.
For this reason some kind of extra, multi-level aid instruments are needed.
PolishCzy Komisja planuje podjąć jakieś działania, by zapobiec takiemu wzrostowi cen?
Does the Commission plan to take any action to counteract this price hike?
PolishDobrze by było uzyskać w tym zakresie jakieś zapewnienie ze strony Komisji.
It would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
PolishMam nadzieję, że podczas dzisiejszej debaty usłyszę od państwa jakieś propozycje.
Today I am looking forward to hearing your proposals during this debate.
PolishCzy mamy jakieś przykłady pomyślnej zmiany typu myślenia na szczeblu lokalnym?
Do we have any examples of success on this mind shift being applied at the local level?
PolishNa konferencji ONZ w Stambule trzeba będzie wyciągnąć z tego jakieś wnioski.
The UN conference in Istanbul will have to draw some conclusions from this.
PolishI oczywiście, nasze termometry mogą zabrać nas tylko jakieś 50 lat w przeszłość.
And of course, our thermometers only take us back 50 years or so here.
PolishWszystko, czemu odpowiadają jakieś pojęcia, ma teraz nazwę zaczynającą się od http.
All kinds of conceptual things, they have names now that start with HTTP.
PolishTo niestety wyglądało jak jakieś spotkanie klasowe pracującej młodzieży.
But unfortunately that looked like a school reunion of professional teenagers.
PolishJest jakieś światełko na końcu tunelu, ale nie wolno nam lekceważyć problemów.
There is some light at the end of the tunnel, but we must not underestimate the problems.
PolishWiedziałem już że miała udar, i że miało to miejsce jakieś 10 lat wcześniej.
I had known that she had had a stroke, and that was some 10 years before.
PolishNie chciałbym, aby powstało tu jakieś nieporozumienie.
(NL) I do no want there to be any misunderstanding here, Mr President.
PolishChcemy wiedzieć, ile miejsc pracy powstanie i czy jakieś miejsca pracy zostaną zlikwidowane.
We want to know how many jobs will be created and whether any jobs will be lost.
PolishCzy ktoś z nas w tym Parlamencie ma w ogóle jakieś naukowe doświadczenie?
Have none of us, or very few of us, scientific backgrounds in this Parliament at all?
PolishKiedy wypowiadacie jakieś słowo, chcecie, żeby było ono prawidłowo odebrane.
When you say a word, what you care is that word was perceived correctly.
PolishDobrze jeśli masz już jakieś doświadczenie. i już coś takiego robiłeś.
It's helpful that you've had experience and you've done this kind of thing before.
PolishJakieś rozwiązania mogą także zostać osiągnięte dzięki oszczędności CO2 w rybołówstwie.
There may also be options through the CO2 savings in the fishing industry.
Polishbo to nie są jakieś przebłyski, musisz dokładnie przemyśleć te rzeczy.
Because they're not just "bing" ideas; you have to really dig deep in these things.