"jaki" - angielskie tłumaczenie

PL

"jaki" po angielsku

volume_up
jaki {zaim.}

PL jaki
volume_up
{zaimek}

jaki (też: który, co, czym)
volume_up
what {zaim.}
(EL) Jaki żal, jakie cierpienie, jaki ból niesie ze sobą terroryzm!
(EL) What grief, what suffering, what pain, what hate terrorism involves!
Jaki to rodzaj środowiska, gdzie znajduje się przestrzeń kreatywności?
What's the kind of environmental -- what is the space of creativity?
O tym jaki jest regulamin rezerwatu i regulamin parków.
What's the regulation of the reserve and what is the regulation of the parks?
jaki (też: który, która, które, kto)
volume_up
which {zaim.}
Jest to sposób, w jaki oświeceni ludzie komunikują się ze sobą i w jaki się wyrażają.
It is the way in which enlightened people communicate with one another and articulate themselves.
Jaki jest najprostszy i najszybszy sposób rozwiązania problemów klimatycznych?
Which is the easiest and quickest way to solve climate problems?
Ani pacjent, ani lekarz nie wiedzieli, jaki lek otrzymywał pacjent.
Neither the patient nor the doctor knew which medicine the patient was receiving.
A kiedy patrzę na drugie, pytam, co to za osoba, jaki to rodzaj człowieka?'
And when I look at the second, I ask, what kind of person was he? What kind of man is this?"
Od operatorów zależy, jaki rodzaj systemu rozliczeń chcą przyjąć.
It is up to the operators what kind of billing system they want to adopt.
Jaki rodzaj technologii bezprzewodowej chcemy wykorzystać?
And what kind of wireless technology are we going to use?
jaki (też: jakiż)
A kiedy patrzę na drugie, pytam, co to za osoba, jaki to rodzaj człowieka?'
And when I look at the second, I ask, what kind of person was he? What kind of man is this?"
Od operatorów zależy, jaki rodzaj systemu rozliczeń chcą przyjąć.
It is up to the operators what kind of billing system they want to adopt.
Jaki rodzaj technologii bezprzewodowej chcemy wykorzystać?
And what kind of wireless technology are we going to use?
jaki
Jaki to rodzaj przesłania w kontekście europejskich gestów politycznych?
What sort of a message is this in the context of European gesture politics?
Tymczasem jaki model społeczeństwa przewidziano w programie?
However, what sort of society does this programme envisage?
Oczywiście musimy teraz przekonać się, jaki rodzaj etykietowania zaproponuje Komisja Europejska.
Of course, we now need to see what sort of labelling the Commission will propose.

Synonimy (polski) dla "jaki":

jaki

Przykłady użycia - "jaki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
How should I, if I come from a third country, provide services in another country?
PolishJednak pozytywny zryw, jaki miał miejsce bezpośrednio po referendum zakończył się.
But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
PolishO to właśnie chodzi w tej debacie i tego dotyczy mandat, jaki ma pan dzisiaj.
That is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.
PolishNie wiadomo jaki jest wpływ pokarmu na wchłanianie raltegrawiru (patrz punkt 5. 2).
The effect of food on absorption of raltegravir is uncertain (see section 5.2).
PolishNie zgadzamy się ze sposobem, w jaki ta Izba manipuluje kwestią praw człowieka.
We do not agree with the way that this House manipulates the issue of human rights.
PolishWięc ludzie patrzeli na nie i dyskutowali o tym, w jaki sposób się one różnią.
So people were looking at these and they were talking about how different they are.
PolishPostępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia produktu oraz nasilenia objawów.
Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
PolishKiedy i jaki znajdziemy sposób na skuteczne radzenie sobie z przenoszeniem firm?
When and how will we have a way of effectively tackling the relocation of businesses?
PolishCzęściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.
In part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.
PolishW badaniu oceniano czas, jaki upłynął do nawrotu nowotworu w jednej z części ciała.
The study measured the time until the cancer re-appeared anywhere in the body.
PolishSekretem biologii jest, że wbudowuje obliczenia w sposób w jaki tworzy rzeczy.
The secret to biology is, it builds computation into the way it makes things.
PolishPowiedział, że iluzjoniści celowo wykorzystują sposób, w jaki rozumuje widownia.
He said that magicians deliberately exploit the way their audiences think.
PolishNa koniec, projekt dotyczy zarówno transportu międzynarodowego, jaki krajowego.
Finally, the proposal relates to both international and national transport.
PolishPostępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia preparatu oraz nasilenia objawów.
Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
PolishPostępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od przyjęcia preparatu i nasilenia objawów.
Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
PolishW jaki sposób Unia Europejska ma zamiar się zorganizować, aby dojść do porozumienia?
How is the European Union going to organise itself in order to reach an agreement?
PolishUważam, że mamy pewne wolne moce w sposobie, w jaki organizujemy naszą pracę.
I believe we have some direct spare capacity in the way we organise our work.
PolishA teraz wyślemy impuls do RTPJ i zobaczymy, w jaki sposób osądy się zmieniają.
And then we can apply TMS to the RTPJ and ask how people's judgments change.
PolishChcemy oprzeć się na najcenniejszym zasobie, jaki oferuje Afryka - ludziach.
We're looking at building on some of the most precious resources of Africa: people.
PolishAle zauważyliśmy, że sposób, w jaki przedstawiamy nasze pomysły, robi dużą różnicę.
But we've found that the way we present our ideas it makes a big difference.