"jak" - angielskie tłumaczenie

PL

"jak" po angielsku

EN
volume_up
jak {przysł.}
volume_up
jak {spójn.}
volume_up
jak {przyim.}
EN
volume_up
jak {zaim.}
volume_up
jak? {wykrz.}
EN

PL jak
volume_up
{męski}

1. Zoologia

jak
volume_up
yak {rzecz.}
Szłam więc i podróżowałam konno, na jaku, ciężarówką i autostopem przez irańską granicę, aż na skraj Korytarza Wachańskiego.
So I have been walking and traveling, by horses, by yak, by truck, by hitchhiking, from Iran's border to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.

Przykłady użycia - "jak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.
As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.
PolishJest jednak prawdą, że, jak państwo podkreślili, trzeba także uspokoić obywateli.
However, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.
PolishJak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
PolishWidzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
PolishTak jak hawajka, która mnie wychowała, przewidziała - - świat jest w tarapatach.
Just as the women in Hawaii that raised me predicted, the world is in trouble.
PolishOczywiście system prawa karnego traktuje ich jak zwykłych staromodnych rabusiów.
Of course, the criminal justice system treats them as common old garden criminals.
PolishJak przed chwilą usłyszeliśmy Komisja oczekuje negatywnych skutków dla wzrostu.
The Commission - we have just heard - is expecting a negative impact on growth.
PolishGlimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.
Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.
PolishZmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.
The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.
PolishJak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.
The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.
PolishZarówno Grecja, jak i Irlandia musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej.
Both Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
PolishUsłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.
We have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
PolishJak słyszeliśmy wcześniej, ruch jest bardzo ważny w tego rodzaju żywych systemach.
As we heard earlier, movement is very important in these kinds of living systems.
PolishDecyzje są przyjmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.4.
Decisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.4.
PolishJak wielokrotnie stwierdzono, klęski żywiołowe zdarzają się nie tylko w Grecji.
As has been said on many occasions, natural disasters are not exclusive to Greece.
Polish(PT) Jak wiadomo, odnosimy się bardzo krytycznie do tej reformy sektora cukru.
(PT) As is well known, we are very critical of this reform of the sugar sector.
PolishJak wcześniej usłyszeliśmy, co roku w wyniku palenia tytoniu umiera 650 000 osób.
As we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.
PolishKomisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.
The Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.
PolishOd wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
We have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
PolishFarmakokinetyka efawirenzu u dzieci i młodzieży jest podobna jak u dorosłych.
The pharmacokinetics of efavirenz in paediatric patients were similar to adults.