"istniejący" - angielskie tłumaczenie

PL

"istniejący" po angielsku

volume_up
istnieć {czas. ndk}

PL istniejący
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

istniejący (też: zastany)
volume_up
existing {przym.}
Przyjęte środki skutecznie dopełnią istniejący mechanizm.
The adopted measures effectively complement the existing mechanism.
Aby powielić istniejący slajd, wybierz jedną z następujących opcji:.
To duplicate an existing slide, choose from one of the following options:
Czy istniejący plan faktycznie ułatwił handel tym krajom, które z niego korzystają?
Has the existing system really facilitated trade for the States that benefit from it?
istniejący
volume_up
existent {przym.} [form.]
Istniejące ramy instytucjonalne, a w tym wymóg jednogłośnego podejmowania określonych decyzji, ciążą nam.
The existent institutional framework, with the requirement of unanimity for certain decisions, is a heavy one.
Funkcjonowanie jednolitego rynku sprzyja także harmonizacji systemów społecznych istniejących w państwach członkowskich.
The functioning of the single market also favours the harmonization of the social systems existent in the Member States.
Pacjenci z uprzednio istniejącym schorzeniem wątroby i pacjenci poddani niekonwencjonalnej terapii PAH (np. iloprost) byli wykluczeni z badania.
Patients with pre-existent hepatic disease and patients using non- conventional PAH treatments (eg, iloprost) were excluded.
istniejący (też: pozostały, ocalały)
volume_up
extant {przym.}
istniejący
volume_up
going {przym.}
Więc każde istniejące siły bojowników, każdy trwający konflikt będzie wyglądał jak to.
So every insurgent force that is ongoing, every conflict that is ongoing, it's going to look something like this.
Czy tworzenie jeszcze jednego szczebla nadzoru o nazwie ESMA przyniesie poprawę w stosunku do istniejących organów nadzoru?
Is creating another level of supervision called ESMA going to represent an improvement compared with existing supervisory authorities?
Porozumienie dotyczy egzekwowania istniejącego prawa, dlatego wielokrotnie powtarzałem, że nie zmienimy acquis communautaire.
This agreement is about the enforcement of existing law, and that is why I have repeatedly stipulated that we are not going to change the acquis communautaire.
istniejący (też: trwający, toczący się)
volume_up
ongoing {przym.}
Ci ludzie zapłacili najwyższą z możliwych cenę za ten wciąż istniejący problem, który jest nam znany.
They have paid the highest possible price for this ongoing problem that is familiar to us all.
Więc każde istniejące siły bojowników, każdy trwający konflikt będzie wyglądał jak to.
So every insurgent force that is ongoing, every conflict that is ongoing, it's going to look something like this.
Czy Unia Europejska zdaje sobie sprawę, że kanibalizm jest istniejącym problemem?
Is the European Union aware that cannibalism is an ongoing problem?
istniejący
It's the toughest narcotic in existence.
Wyższy priorytet ma wdrożenie środków już istniejących.
The major priority is the implementation of measures already in existence.
Było to stanowisko, które poparłem z szacunku dla różnych systemów ratyfikacji istniejących w różnych państwach członkowskich.
That was a position which I supported out of respect for the various ratification systems in existence in the various Member States.

Przykłady użycia - "istniejący" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzy istniejący plan faktycznie ułatwił handel tym krajom, które z niego korzystają?
Has the existing system really facilitated trade for the States that benefit from it?
PolishAby dodać do konta nowy adres wysyłki lub zmodyfikować istniejący adres:.
To add a new shipping address to your account or edit an existing shipping address:
PolishMusimy uwolnić potencjał istniejący w Europie w tym względzie od wielu lat.
We have to unlock the potential that has existed in Europe in this field for many years.
PolishIstniejący plan GSP wygasa 31 grudnia 2011 r.
Member of the Commission. - Mr President, the current GSP scheme expires on 31 December 2011.
PolishMożna i należy wykorzystać istniejący impet do przekucia kryzysu w szansę.
There is some momentum which can, and should, be used to turn the crisis into opportunity.
PolishBardziej przypomina to tradycyjny system kastowy istniejący w Indiach.
It is more akin to the caste system that traditionally existed in India.
PolishAby powielić istniejący slajd, wybierz jedną z następujących opcji:.
To duplicate an existing slide, choose from one of the following options:
PolishIstniejący obecnie nowoczesny terminal rozpoczął działaność dopiero w 1974 roku.
The present, modern terminal was put into operation in 1974.
PolishMożesz zrobić wiele, by zmienić istniejący stan rzeczy i sprawić, by twoje opinie przebiły się.
There is a lot you can do to change things, and many ways to get your opinions across.
PolishAby dodać nowy profil lub edytować istniejący profil, należy kliknąć przycisk Profiles (Profile).
To add new profiles, or edit existing profiles, click the Profiles button.
PolishIstniejący program Marco Polo wspiera transport kombinowany.
There is Marco Polo, which encourages the use of combined transport.
PolishKażdy organ, istniejący przez ponad pół wieku, wprowadza zmiany, aby stawić czoła nowym wyzwaniom.
Any body which as been around for fifty years makes changes in order to address new challenges.
PolishBusilvex niszczy istniejący szpik kostny przed przeszczepem.
Busilvex destroys the original bone marrow before the transplant.
PolishTym niemniej nie oznacza to, że istniejący system jest idealny.
However, this does not mean that the existing system is ideal.
PolishPrzyjęte środki skutecznie dopełnią istniejący mechanizm.
The adopted measures effectively complement the existing mechanism.
PolishObecnie jest to trudne, a istniejący system obarczony jest wadami.
Today that is difficult and there are flaws in the system.
PolishRezolucja wzywa do przestrzegania prawa międzynarodowego, które rozwiązałoby istniejący konflikt.
The resolution calls for observance of international law, which would resolve the existing conflict.
PolishWszystko, co muszą zrobić, to zadeklarować, że wzmocnią istniejący przepis w dorobku Schengen.
All they need to do is to state that they will strengthen the existing provision in the Schengen acquis.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia produktem Bonviva do wstrzykiwań należy koniecznie wyrównać istniejący niedobór wapnia.
Existing hypocalcaemia must be corrected before starting Bonviva injection therapy.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia produktem Bondenza do wstrzykiwań należy koniecznie wyrównać istniejący niedobór wapnia.
Existing hypocalcaemia must be corrected before starting Bondenza injection therapy.