"informować" - angielskie tłumaczenie

PL

"informować" po angielsku

PL informować
volume_up
[informuję|informowałbym] {czasownik niedokonany}

Dlatego należy informować lekarza o każdej zmianie dotyczącej stanu zdrowia.
For this reason, it is important that you inform your doctor of any change in your health.
Rada i Komisja muszą informować Parlament Europejski wyczerpująco i bezpośrednio.
The Council and the Commission must inform the European Parliament comprehensively and directly.
Musimy informować i przekonywać, a nie zalecać i zakazywać.
We must inform and we must convince, rather than prescribe and prohibit.
To bardzo prosty pomysł polegający na tym, że rządy powinny informować swoich obywateli o tym, jaki mają dochód.
That is the very simple idea that governments should report to their citizens what revenues they have.
Z przyjemnością informuję, że Komisja zareagowała na to sprawozdanie niezwłocznie i pozytywnie.
I am pleased to report that the Commission reacted promptly and positively to that report.
Informował o zamieszkach społecznych w rejonie Gafsy oraz reperkusjach będących ich konsekwencją.
To report on the social unrest in the Gafsa Basin and on the repression that followed it.
informować
volume_up
to sing [sang|sung] {czas.} [pot.]

Przykłady użycia - "informować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie muszę państwa informować, że nie zawsze otrzymujemy odpowiedź na nasze pytanie.
I do not have to tell you that sometimes you do not get the answer to the question.
PolishNależy lepiej informować o prawach dzieci i kwestiach związanych z kształceniem.
Better information must be produced on children's rights and schooling.
PolishJak państwo prosili, Komisja będzie państwa stosownie informować o rozwoju sytuacji.
The Commission will keep you duly informed about the process, as requested.
PolishPacjentów należy informować o zwiększonym ryzyku wystąpienia wtórnej choroby nowotworowej.
The increased risk of a second malignancy should be explained to the patient.
PolishBędziemy informować Parlament na temat dalszego wdrażania naszej strategii.
We will keep you informed on the further implementation of our strategy.
PolishMamy obowiązek chronić konsumentów i informować ich w przejrzysty sposób.
We have a duty to protect consumers and to keep them informed in a transparent manner.
PolishMusimy szeroko informować wszystkich o przysługujących im prawach podstawowych.
We must proclaim the fundamental rights of each and every one of us.
PolishZawsze starałem się informować Parlament o rozwoju sytuacji w tym zakresie.
I have always tried to keep Parliament informed of these developments.
PolishPonadto nie wolno informować ani dyskutować o nadużyciach wobec konkretnych osób.
Moreover, abuses directed against certain individuals may neither be publicised nor discussed.
PolishPrasa jest od tego, żeby informować ludzi i to jest istotnie fundament demokracji.
The press is there to provide people with information, which is a real cornerstone of democracy.
PolishNależy ponadto informować deponentów o dostępnych środkach ochronnych.
Depositors must also be made aware of the protection available to them.
PolishNie wolno informować o źródłach pochodzenia, jeśli nie ma pewności.
We must not release information about sources of origin if the information is not reliable.
PolishNależy informować lekarza o każdej zmianie dotyczącej stanu zdrowia.
Tell your doctor if you notice anything unusual about your health.
PolishBędziemy informować Parlament o dalszym przebiegu wydarzeń.
We will continue to keep Parliament informed about any further development.
PolishOznacza to, że można ją stosować, ale nie informować o tym na etykiecie.
This means that it may be used but not indicated on the label.
PolishMusimy jasno i z przekonaniem informować elektorat o takim modelu Europy opartym na rezultatach.
We have to speak clearly and with conviction to the electorate about this Europe of results.
PolishJak zawsze zobowiązuję się informować Państwa o postępach na wszystkich etapach negocjacji.
I am committed as always to keeping you informed about the progress in all the negotiation stages.
PolishJeżeli coś zostało zatwierdzono, to po co informować sąsiadów?
If something is approved, why should the neighbours also be informed?
PolishMożna też użyć metatagu noindex, aby informować wyszukiwarki, że mają nie indeksować określonej strony.
You can also use a noindex meta tag to tell search engines not to index a certain page.
PolishChciałbym również powtórzyć nasze zobowiązanie, zgodnie z którym będziemy Parlament o wszystkim informować.
I would also like to repeat our pledge that we will keep Parliament fully informed.