"in blanco" - angielskie tłumaczenie

PL

"in blanco" po angielsku

PL in blanco
volume_up
{przymiotnik}

1. Ekonomia

in blanco
volume_up
inchoate {przym.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "in blanco"

blanka rzeczownik

Przykłady użycia - "in blanco" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie możemy podpisać czeku in blanco na wyciągnięcie krajów Europy Wschodniej z kłopotów.
We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
PolishZ tego względu popieram kandydaturę pana Barroso, ale poparcie to nie jest czekiem in blanco.
For this reason I support Mr Barroso's candidacy, but this support is not a blank cheque.
PolishNasze poparcie nie jest zatem czekiem in blanco, ale inwestycją.
Our support is not, therefore, a blank cheque, but an investment.
PolishJednak wystawienie czeku in blanco nie jest oczywiście rozwiązaniem.
Yet writing a blank cheque is, of course, no solution.
PolishFundusze publiczne i czeki in blanco nie powinny być przeznaczane, jak ma to miejsce teraz, na przemysł samochodowy.
There should be no public funds or blank cheques for the car industry, as it now is.
PolishWszyscy bowiem bardzo się obawiamy wręczać Komisji czek in blanco.
Because the great concern we all have is that we may well be handing over a blank cheque to the Commission.
PolishDlatego nie będziemy mieli do czynienia z żadnym "czekiem in blanco”.
So there will be no 'blank cheque': I abstained.
PolishNie jest to czek in blanco na użytek posiadaczy praw autorskich.
It is not a blank cheque for copyright holders.
PolishDziś wystawiamy czek in blanco i wymagamy niezbędnej przejrzystości procesu wydawania tych pieniędzy.
We are issuing a blank cheque today and we require the necessary transparency in how this money is being spent.
PolishOznacza to, że co miesiąc każdy z posłów otrzymuje czek in blanco, który zaskoczyłby nawet Świętego Mikołaja.
This means that, every month, each MEP is receiving a blank cheque that would surprise even Santa Claus.
PolishŻądanie czeku in blanco na przyszłość, jak domaga się tego sprawozdawca, naprawdę nie może być traktowane poważnie.
The blank cheque for the future currently being demanded in the report really cannot be taken seriously.
PolishNie jest to jednak nic innego, jak czek in blanco.
PolishTo nie jest czek in blanco dla turystyki medycznej; to ustanowienie obecnych praw Wielkiej Brytanii na rzecz jego obywateli.
This is not a blank cheque for health tourism; it is the establishment of current UK rights for its citizens.
PolishJeśli chcą podpisać umowę, powinniśmy ostrzec Europejczyków, iż faktycznie podpisują czek in blanco.
If they want to achieve a major agreement, we should alert Europeans to the fact that they should be ready to hand over a blank cheque.
PolishWasz czek nie jest czekiem in blanco.
PolishNie ma zatem mowy o czeku in blanco.
PolishW pełni rozumiem - wspomniała o tym pani Estrela i inni - że głosy tych, którzy zechcą udzielić mi swojego poparcia, nie są czekiem in blanco.
I fully understand, as Mrs Estrela and others have said, that the support of those who will be willing to back me is not a blank cheque.
PolishDlatego też uważam - pan poseł Schulz ma rację - że musimy przestrzegać praw należnych nam jako uczestnikom tego procesu i nie możemy pozwolić sobie na wystawianie czeków in blanco.
I therefore believe - Mr Schulz is right - that we must observe our participatory rights and cannot issue any blank cheques.
PolishCo się tyczy pana, panie Barroso, jeżeli - zgodnie z moimi oczekiwaniami - jutro uzyska pan poparcie większości posłów do Parlamentu Europejskiego, wybór ten nie będzie czekiem in blanco.
As for you, Mr Barroso, if, as I hope, a majority of MEPs give you their support tomorrow, this will not be a blank cheque.
PolishMimo to większość w tej Izbie dała Komisji prawdziwy czek in blanco, ustanawiając niejasne ograniczenia, takie jak "proporcjonalność” czy "wzajemność”.
Nevertheless, the majority of this House has given the Commission a truly blank cheque by setting ambiguous limitations such as 'proportionality' or 'reciprocity'.