"ilustracja" - angielskie tłumaczenie

PL

"ilustracja" po angielsku

PL ilustracja
volume_up
{żeński}

ilustracja (też: rysunek)
Sytuacja, o której mówimy dzisiaj jest smutną tego ilustracją.
The situation we are discussing today is an unfortunate illustration of this.
Była to ilustracja najlepszych cech europejskiego ducha i jego kultury kompromisu.
It was an illustration of the European spirit and of its culture of compromise at its finest.
Aby uzmysłowić wam skalę, ponownie posłużę się ilustracją.
So an illustration again, gives you a feeling for scale.

Synonimy (polski) dla "ilustracja":

ilustracja

Przykłady użycia - "ilustracja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZasadniczo uważam jednak, że sprawozdanie to jest ilustracją utraconych szans.
Basically, however, I believe this report above all represents a missed opportunity.
PolishIlustracja na górze jest schematem wykorzystywania ropy naftowej w gospodarce USA.
What you see in this top drawing is a schematic of how petroleum gets used in the U.S. economy.
PolishTo ilustracja - znowu w broszurze - RMS Tyrannic - największą rzecz na całym świecie.
This was a piece I did -- a brochure again -- "RMS Tyrannic: The Biggest Thing in All the World."
PolishTa ilustracja przedstawia zanikanie życia w oceanach w latach 1900-2000.
This chart shows the decline in ocean wildlife from 1900 to 2000.
PolishFakty te są ilustracją tragedii bardzo szczególnego rodzaju, związanej z byciem kobietą.
What is illustrated here is a very particular kind of tragedy intrinsically associated with being female.
PolishMoim zdaniem to o wiele lepsza ilustracja.
They proceed to tell me a story which comes down to basically the following.
PolishTo wyraźna ilustracja pilnej potrzeby koordynacji.
This is a clear example of the urgent need for coordination.
PolishPochodzi z niej ilustracja Teda Josepha.
This book became, naturally, an enormous best-seller.
PolishSprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdań finansowych za rok 2008 nie jest ilustracją znaczących zmian na lepsze.
The Court of Auditors' annual report on the 2008 accounts shows no significant improvement.
PolishJest to ilustracja bardzo trudna, nawet zakładając, że gospodarka będzie miała się dobrze -- prawdopodobnie lepiej niż w rzeczywistości.
It is an increasingly difficult picture, even assuming the economy does quite well -- probably better than it will do.
PolishTo ważne prawo Parlamentu, czego ilustracją jest na przykład jego wpływ na rezygnację Komisji Santera w roku 1999.
This is an important prerogative of Parliament, as illustrated for example by its influence on the resignation of the Santer Commission in 1999.
PolishTa cała kwestia wydaje się być dobrą ilustracją słów Bertolda Brechta, który powiedział: założenie banku jest o wiele większą zbrodnią, niż jego okradzenie.
This whole issue seems to illustrate the words of Bertolt Brecht when he said: founding a bank is a much worse crime than robbing one.
PolishIlustracją tego mogą być odwiedziny cmentarzy na Krecie - wyspie, z której pochodzi mój ojciec.
This is illustrated by a visit to graveyards in Crete, the island my father hails from: seeing the age people live to there really brings this home to you.
Polish. - (FR) Sprawozdanie pani Oomen-Ruijten jest ilustracją autystycznych cech przywódców brukselskiej Europy w odrzucaniu bezspornych dowodów: Turcja jest krajem azjatyckim.
in writing. - (FR) Mrs Oomen-Ruijten's report illustrates the autistic side of the leaders of Brussels' Europe in their denials of the evidence: Turkey is an Asian country.