PL

hamować [hamuję|hamowałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
Cele nie hamują zdolności Europy do konkurowania.
The objectives do not hinder Europe's ability to compete.
Nawołujemy do znalezienia równowagi w odniesieniu do wspomnianych problemów, aby nie hamować zrównoważonego rozwoju sektora.
We call to strike a balance in these mentioned issues so as not to hinder the business and leave it sustainable.
Naszą odpowiedzią na trudne czasy nie może być proponowanie uregulowań prawnych, które bardziej hamują niż pomagają.
Proposing regulations that hinder rather than help must not be our response in difficult times.
Advagraf jest zwykle stosowany jednocześnie z innymi lekami, które również hamują układ immunologiczny.
Advagraf is often used in combination with other medicines that also suppress the immune system.
jeśli pacjent stosuje lek o nazwie cyklosporyna (stosowany w celu hamowania aktywności układu
if you are taking another medication called ciclosporin (a medicine used to suppress the immune
Hamuje to (blokuje) wytwarzanie hormonu folikulotropowego (FSH) i hormonu luteinizującego (LH).
This suppresses (blocks) the production of follicle stimulating hormone (FSH) and luteinising hormone (LH).
hamować (też: zahamować)
volume_up
to bog sth down {czas.} (negotiations)
hamować
A co, jeśli mimo naszych wysiłków duże spółki nadal będą hamować te zmiany?
What if, despite all our efforts, the big companies keep applying the brakes?
Powiedziano nam, że sceptycyzm jednego kraju nie może hamować rozwoju.
We are told that one country's scepticism cannot put the brakes on development.
Who is sitting in the engine, and who is sitting in the brake van?
Wiele już osiągnięto, ale na przykład bariery celne nadal hamują handel w Europie.
Much has been achieved but, for example, tax barriers still hamper business in Europe.
Co by nie mówić, dzieci nie hamuje lista powodów, żeby czegoś nie zrobić.
For better or worse, we kids aren't hampered as much when it comes to thinking about reasons why not to do things.
Jednakże swobodny przepływ hamowany jest przez obawy co do możliwości odzyskania kosztu opieki medycznej zagranicą.
However, free movement is significantly hampered by concerns about the possibility of recouping the cost of medical treatment abroad.
hamować (też: zatrzymywać, kontrolować)
Hamowanie europejskiej branży nuklearnej ma jeszcze jeden aspekt - przyczynia się do utrzymania naszej zależności od importu paliw kopalnych z krajów trzecich.
There is another aspect to the reining in of the European nuclear sector, namely that it helps maintains our dependency on imports of fossil fuels from third countries.
hamować (też: zahamować, powstrzymywać)
volume_up
to stanch {czas.} [Amer.] [przen.]
2. Ekonomia
hamować (też: zahamować)

Przykłady użycia - "hamować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishA co, jeśli mimo naszych wysiłków duże spółki nadal będą hamować te zmiany?
What if, despite all our efforts, the big companies keep applying the brakes?
PolishPowiedziano nam, że sceptycyzm jednego kraju nie może hamować rozwoju.
We are told that one country's scepticism cannot put the brakes on development.
PolishPoza tym worykonazol może także hamować metabolizm leków z grupy NNRTI.
Voriconazole may also inhibit the metabolism of NNRTIs besides efavirenz.
PolishPomyślałam, że jeśli pobudzają wzrost, to może mogą również hamować obumieranie komórek.
And so I thought, "Maybe if it can promote cell growth, it can inhibit cell death, too."
PolishRopinirol nie powinien być stosowany u matek karmiących piersią, ponieważ może hamować laktację.
Ropinirole should not be used in nursing mothers as it may inhibit lactation.
PolishRopinirol nie powinien być stosowany u matek karmiących piersią, ponieważ może hamować laktację.
25/ 94 Ropinirole should not be used in nursing mothers as it may inhibit lactation.
Polish45/ 85 Ropinirol nie powinien być stosowany u matek karmiących piersią, ponieważ może hamować laktację.
Ropinirole should not be used in nursing mothers as it may inhibit lactation.
PolishRytonawir wykazuje również duże powinowactwo do glikoproteiny P i może hamować to białko transportujące.
Ritonavir also has a high affinity for P-glycoprotein and may inhibit this transporter.
PolishZatem, pleuromutyliny wydają się hamować syntezę białek bakteryjnych za pomocą wielu mechanizmów.
Therefore the pleuromutilins appear to inhibit bacterial protein synthesis by multiple mechanisms.
PolishInterferon alfa może również hamować namnażanie się wirusów.
Alpha interferons may also block the multiplication of viruses.
PolishTiazydy pojawiają się w mleku ludzkim i mogą hamować laktację.
Thiazides appear in human milk and may inhibit lactation.
PolishTiazydy przenikają do mleka kobiecego i mogą hamować laktację.
Thiazides pass into human milk and may inhibit lactation.
PolishDane doświadczalne wykazały, że rasagilina hamuje wydzielanie prolaktyny i może wobec tego hamować laktację.
Experimental data indicated that rasagiline inhibits prolactin secretion and, thus, may inhibit lactation.
PolishNależy unikać równoczesnego stosowania substancji mogących silnie hamować cytochrom CYP3A4.
Concomitant treatment of TORISEL with agents that have strong CYP3A4 inhibition potential should be avoided (see section 4.4).
PolishTiazydy przenikają do mleka matki i mogą hamować laktację.
Effects on ability to drive and use machines
PolishWorykonazol może także hamować metabolizm innych inhibitorów pompy protonowej, które są substratami CYP2C19.
The metabolism of other proton pump inhibitors which are CYP2C19 substrates may also be inhibited by voriconazole.
PolishWorykonazol może także hamować metabolizm innych inhibitorów pompy protonowej, które są substratami CYPC219.
The metabolism of other proton pump inhibitors which are CYP2C19 substrates may also be inhibited by voriconazole.
PolishW związku z powyższym należy unikać równoczesnego stosowania z substancjami mogącymi silnie hamować cytochrom CYP3A4.
Therefore, concomitant treatment with agents that have strong CYP3A4 inhibition potential should be avoided.
PolishDlatego też przewiduje się, że kliniczne dawki będą w niskim stopniu hamować COX- 1 i w wysokim stopniu COX- 2.
Therefore, clinical doses are predicted to produce low level inhibition of COX-1 and high level inhibition of COX-2.
PolishZostał specjalnie zaprojektowany tak, by hamować podobną do chymotrypsyny czynność 26S proteasomu w komórkach ssaków.
It is specifically designed to inhibit the chymotrypsin-like activity of the 26S proteasome in mammalian cells.