"groźba" - angielskie tłumaczenie

PL

"groźba" po angielsku

PL groźba
volume_up
{żeński}

To tylko groźba, jedyny wpływ, z którym rafa musiała sobie poradzić.
It's the only threat, the only influence that the reef had to deal with.
Czy w ogóle trzeba przejmować się groźbą pandemii?
So the first question is, why do we need to even worry about a pandemic threat?
Nad tą dyskusją oczywiście unosi się groźba Europy dwóch prędkości.
Hanging over this discussion, of course, is the threat of a two-speed Europe.
groźba (też: nieuchronność)
groźba (też: nieuchronność)
volume_up
menace {rzecz.}

Synonimy (polski) dla "groźba":

groźba

Przykłady użycia - "groźba" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJednakże piractwo pozostaje wyraźną i aktualną groźbą na morzach wokół Rogu Afryki.
But piracy remains a clear and present danger in the seas around the Horn of Africa.
Polish    Surowość kar nie może być nieproporcjonalna w stosunku do czynu zabronionego pod groźbą kary.
The severity of penalties must not be disproportionate to the criminal offence.
PolishTo Partia Pracy boryka się aktualnie z groźbą unicestwienia w Wielkiej Brytanii.
It is the Labour Party that is facing annihilation in Britain.
PolishStoimy przed groźbą wyłączenia i stania się dobudówką do Unii.
We are in danger of being left behind as a semi-detached part of the Union.
PolishIstnieje groźba, że wszystko to stanie się pożywką dla napięć i zamieszek, które niełatwo będzie opanować.
All this threatens to fuel tensions and riots that are not easy to control.
PolishPrzedmiot: Groźba recesji w Europie Południowo-Wschodniej i implikacje dla gospodarki europejskiej
Subject: Impending recession in south-eastern Europe and implications for the European economy
PolishZakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary
Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offence
PolishZakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary
Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offence
Polishprzyczyną silnego zwężenia naczyń (“ zatrucia sporyszem ”) z ewentualną groźbą wystąpienia martwicy kończyn.
r alkaloid derivatives could lead to severe vasoconstriction (“ ergotism”) with possibly necrosis of the
PolishA Saul jeszcze dychając groźbą i morderstwem przeciwko uczniom Pańskim, przyszedł do najwyższego kapłana.
But Saul, yet breathing threatening and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest,
PolishNa przykład w Chinach, wprowadzono wspaniałe prawa, mówiące, że policja, pod groźbą kary, nie może torturować ludzi.
So in China, for instance, great laws came out where it says police cannot torture people or they will be punished.
PolishIstnieje groźba, że Zgromadzenie Narodowe nie będzie mogło nadal funkcjonować jako forum swobodnej wymiany opinii.
There is a danger that the National Assembly will no longer be able to function as a forum for the free exchange of views.
PolishDeforestacja, ubóstwo, groźba wyginięcia flory i fauny, tanie drewno, wszystko to powoduje szkody na skalę globalną.
Deforestation, poverty, the threatened extinction of fauna and flora and cheap timber all cause damage on a global scale.
PolishObowiązkiem przestrzegania tych przepisów, pod groźbą kary, objęto producentów i ogólnie przemysł europejski.
European producers and the European industry in general have to comply with these rules, because if they do not they could be penalised.
PolishIstnieje groźba faktycznego utrzymywania się niespełniającego norm przetwarzania znacznych ilości WEEE w UE lub w krajach trzecich.
Sub-standard treatment of WEEE - in the EU or in third countries - risks remaining a reality for significant amounts.
PolishNie wymierza się również kary surowszej od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zabroniony pod groźbą kary został popełniony.
Nor shall a heavier penalty be imposed than that which was applicable at the time the criminal offence was committed.
PolishU pacjentów z zaawansowaną chorobą wywołaną przez HIV istnieje groźba podwyższenia stężenia triglicerydów i zapalenia trzustki (patrz punkt 4. 4).
Patients with advanced HIV disease may be at risk of elevated triglycerides and pancreatitis (see section 4.4).
PolishBorykamy się z kryzysem o niespotykanej skali, który trwa już od dość dawna i istnieje groźba, że będzie się utrzymywał jeszcze dłużej.
We are living through a crisis on an extraordinary scale, which has been with us for a long time and threatens to stay even longer.
PolishTeraz istnieje groźba, że sam ich sukces obróci się przeciw nim, ponieważ zbliżają się one już do granic dozwolonego areału upraw komercyjnych.
Yet their very success now threatens to count against them as they approach the limit of permissible commercial cultivation.
PolishOczywiście, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem czy wspólnym doświadczeniem, należy zapytać: jak może rozwijać się jedność w strachu, pod groźbą karabinów?
Obviously it is a matter of common sense, of common experience: how can unity and harmony develop under fear, under guns?