"formułować" - angielskie tłumaczenie

PL

"formułować" po angielsku

PL formułować
volume_up
[formułuję|formułowałbym] {czasownik niedokonany}

formułować (też: opracowywać)
Tak właśnie powinniśmy formułować naszą europejską politykę budżetową w ciągu następnych lat.
That is how we should formulate our European budgetary policy over the next few years.
Zadaniem polityków jest posiadanie wizji na przyszłość i odpowiednie formułowanie celów.
It is the task of politicians to have a vision for the future and to formulate objectives accordingly.
Odrzucając jednak czasochłonne działania, formułujemy oczekiwania, jak to robili już poprzedni sprawozdawcy.
However, while discarding time-wasting measures, we do formulate expectations, as it has already been done by previous rapporteurs.
formułować (też: sformułować)
volume_up
to couch [couched|couched] {czas.} [form.]
Oczywiście należy je formułować zgodnie z europejskimi zasadami spójności społecznej.
Of course, they must be couched in line with European social cohesion principles.
Pierwszy aspekt poddany został w wątpliwość w trakcie przesłuchań kandydatów, którzy swoje odpowiedzi, często wcześniej uzgodnione, formułowali na zasadzie nieprzyzwoitej ogólności.
The first aspect was cast into doubt during the hearings. The candidates' answers were often agreed in advance, and were couched in indecently general terms.
formułować (też: wyrazić, wyrażać, sformułować, układać)
volume_up
to phrase [phrased|phrased] {czas. przech.}

Synonimy (polski) dla "formułować":

formułować

Przykłady użycia - "formułować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOczywiście należy je formułować zgodnie z europejskimi zasadami spójności społecznej.
Of course, they must be couched in line with European social cohesion principles.
PolishSądzę, że musimy szczególnie wyraźnie formułować umowy o wolnym handlu.
I believe we must be particularly clear about these free trade agreements.
PolishJa nie uzgadniam moich opinii z panią Svensson, wolę formułować własne.
I do not check my opinions with Mrs Svensson, I prefer to form my own.
PolishTaka jest rzeczywistość, w oparciu o którą powinniśmy formułować swoje stanowiska.
That is the reality that we all have to base our positions on.
PolishUważamy, że wykorzystywane przez nas próby losowe są odpowiednie do tego, aby formułować wnioski.
We consider our samples to be appropriate for drawing our conclusions.
PolishMy tutaj, na szczeblu europejskim, możemy jedynie formułować zalecenia.
We at European level may only make recommendations.
PolishBędąc prawodawcami, to my musimy formułować prawo w tym obszarze.
We as lawmakers must make the law in this area.
PolishRozumiem jednak, że nie zamierza pan formułować dzisiaj z marszu polityki.
Nonetheless, Commissioner, I realise that you are not necessarily in a position tonight to make policy on the hoof either.
PolishNie wiem, nie ośmielam się formułować tak odważnych twierdzeń.
PolishPierwsze, co powinniśmy uczynić, to wdrożyć obowiązujące prawodawstwo, a potem możemy formułować nowe przepisy.
The first thing we should be doing is to implement the existing legislation before creating any new rules.
PolishJest zbyt wcześnie, aby formułować jakiekolwiek zapowiedzi.
PolishMyślę jednak, że trzeba być bardzo ostrożnym, żeby formułować jakieś takie jednoznaczne, kategoryczne i ostateczne sądy.
I think, however, that we should be very careful about forming unequivocal, categorical and final judgments.
PolishPolitycy zawsze usiłują formułować szybkie, proste odpowiedzi, które wszystkich satysfakcjonują, lecz w tym wypadku nie jest to możliwe.
Politicians always try to give a quick, simple answer that satisfies everybody, but that is just not possible.
PolishPrzez lata usiłowaliśmy formułować i wdrażać kompleksowe strategie, lecz struktury oraz ustroje to utrudniały.
For years, we have been trying to frame and implement comprehensive strategies but the structures and the systems we had made this difficult.
PolishMożna się zastanawiać, czy rzeczywiście taki jest prawdziwy powód, lecz wniosków w tej kwestii nie należy formułować w sposób arbitralny.
You could wonder, though, if that actually is the real reason. Such pronouncements should not be made arbitrarily.
PolishNie można jednak powiedzieć, że szybkie działanie i skuteczność cechują Radę, gdy przychodzi jej formułować wspólne stanowisko.
It cannot be said, however, that promptness and efficiency characterise the Council when it comes to formulating a common stand.
PolishPotrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania.
Can introduce him/herself and others as well as ask others about themselves – e.g.
Polish    Parlament Europejski może kierować do Rady i ministra spraw zagranicznych Unii pytania lub formułować pod ich adresem zalecenia.
The European Parliament may ask questions of the Council and of the Union Minister for Foreign Affairs or make recommendations to them.
PolishMówiliśmy zatem o nieruchomych twarzach i ocenianiu nieruchomych twarzy, ale właściwie, wygodniej jest nam formułować sądy na podstawie żywych twarzy.
So we've talked about the static face and judging the static face, but actually, we're more comfortable with judging the moving face.
PolishMusimy formułować politykę, która będzie przyjazna środowisku, pobudzając jednocześnie gospodarkę i zmniejszając alarmujący poziom bezrobocia.
We need to establish policies that are environmentally friendly while also boosting the economy and reducing the alarming levels of unemployment.