"forma" - angielskie tłumaczenie

PL

"forma" po angielsku

PL forma
volume_up
{żeński}

1. ogólne

forma (też: kształt, formularz, figura, druczek)
volume_up
form {rzecz.}
Są pewną formą rozrywki, formą sztuki, dumą posiadania.
They're a form of entertainment, they're a form of art, a pride of ownership.
Niestety obecna forma sprawozdania nie odzwierciedla naszej prośby.
Unfortunately, our request is not reflected into the current form of the report.
Jak już powiedzieliśmy, handel ludźmi jest bodaj najgorszą formą przestępczości.
As we have said already, human trafficking is perhaps the very worst form of crime.
volume_up
shape {rzecz.}
Mamy inny problem z formą nadzoru rynkowego i także państwa członkowskie mają tu pewne zadania.
There is another problem in the shape of market supervision, and the Member States, too, have a responsibility here.
Byłam w formie, ale pływanie to coś innego.
And I had kept in good shape, but swimming's a whole different animal.
Komisja jest zadowolona z ostatecznej formy opracowanego mechanizmu.
The Commission is satisfied with the final shape of the mechanism.
forma (też: warunek, kondycja, przesłanka, stan)
volume_up
condition {rzecz.}
Kiedy osoby skazane na śmierć latami w fatalnych warunkach czekają na egzekucję, to kara śmierci staje się również formą tortur.
When people who have been sentenced to death are waiting for years in wretched conditions, the death penalty is also a form of torture.
Prawie wszystkie założenia są jednakże wyrażane w formie żądań i warunków, a nie propozycji.
However, almost everything is expressed in terms of demands and conditions rather than proposals.
Po pierwsze, słyszałem m.in. od strony słowackiej, że warunki postawione Chorwacji nie zostały postawione w takiej formie Słowacji.
Firstly, I hear, for example, from the Slovakian side that conditions are being set for Croatia which were not set, in this form, for Slovakia.
forma (też: pozór, przykrywka, postać, maska)
volume_up
guise {rzecz.}
Jeszcze inną formą populizmu jest tworzenie wniosków pod przykrywką europeizmu, gdy doskonale wiemy, że nie ma najmniejszej szansy na ich zaakceptowanie.
Another form of populism involves making proposals under the guise of Europeanism when we know that they have no chance at all of being approved.
Romowie, migranci i wszyscy ci, którzy są "inni” są nadal ofiarami dyskryminacji w wielu formach w kontekście zatrudnienia, edukacji i gospodarki mieszkaniowej.
Roma, migrants and all those who are 'different' still face discrimination in many guises in employment, education and housing.
forma (też: szlaczek, wzór, deseń, wzorzec)
volume_up
pattern {rzecz.}
Wziął wzór mojej formy sokoła, wykonał woskowy model i odlał go dla mnie z brązu.
He took my master Falcon pattern, he actually did lost wax casting in bronze for me, and this is the bronze I got back.
Odkryłam, że ich delikatna powierzchnia ukazuje każdy podmuch wiatru, tworząc wciąż zmieniające się formy.
I discovered their soft surfaces revealed every ripple of wind in constantly changing patterns.
forma
forma (też: figura, facet, dziwak, ciało)
volume_up
bod {rzecz.} [pot.]
forma (też: odlew, foremka, próchnica, szablon)
volume_up
mold {rzecz.} [Amer.]
Zapowiadało się nieźle, wlałem go do drewnianej formy.
I poured it into the mold, which you can see there, which I've made from a tree trunk.
A potem wyciągamy te kolumny z wydmy i możemy stworzyć niemal dowolne kształty wewnątrz wydmy, gdyż piasek działa jak forma, gdy posuwamy się ku górze.
We then pull the piles up through the dune and we're able to create almost any conceivable shape inside of the sand with the sand acting as a mold as we go up.
Dyrektor powiedział, że kilka kobiet zaczęło produkować moje wzory z formy i sprzedawać je w Ameryce.
The director there said there were several women casting and producing my designs now in molds, and this was sold also to America.
forma (też: odlew, foremka, próchnica, szablon)
volume_up
mould {rzecz.} [Bryt.]
Formy używane do kształtowania plastiku i wykorzystywane w maszynach produkujących zabawki są własnością Chin.
The moulds used to form the plastic and put in the machinery to push out all those toys are owned by China.
Europa składa się z pewnej liczby państw, które zostały ukształtowane w takiej samej formie; należy to uwzględniać w analizie stosunków pomiędzy UE i Rosją.
Europe includes a number of states that have come from the same mould and this should be taken into consideration when examining relations between the EU and Russia.
forma
volume_up
stretcher {rzecz.} (for hat)
forma
volume_up
trim {rzecz.} (to be in (good) trim)

2. "do ciasta"

forma

Przykłady użycia - "forma" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishInna rzecz godna uwagi to, że jak sądzę, jest to najwyższa forma posiadania samochodu.
And the other remarkable thing is it's, I think, the highest status of car ownership.
Polish. ~~~ To forma życia, ale niezgodna z naszymi oczekiwaniami.
So it's actually life, but it's actually not as we thought life would be.
PolishTe małe krople oleju, były w zasadzie najbardziej prymitywną formą komórek.
And those were the most primitive forms of cells in a sense, those little drops of oil.
PolishOczywiście zdaję sobie sprawę, że każdy rodzaj kontroli jest pewną formą inwazji.
Of course, I realise that every kind of check is personally invasive.
PolishJest to zatem łagodniejsza forma solidarności niż w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.
It is therefore a milder type of solidarity than when there is a threat of terrorism.
PolishBrak ram prawnych zachęca do fałszerstwa, które jest formą przestępczości zorganizowanej.
The absence of a framework law encourages falsification, which is an organised crime.
PolishGry wideo są obecnie ulubioną formą wypoczynku młodych ludzi w Europie i poza nią.
Video games are now the favourite recreational activity of young people in Europe and beyond.
PolishForma agencji nie jest jednak odpowiednia dla Europolu i nie przyniesie żadnych korzyści.
However, an agency format is not suitable for Europol and will not bring any benefits.
PolishPierwsza forma to przekazywanie know how w obszarze bardzo specjalistycznym.
The first is the transfer of know-how in a highly specialised area.
PolishWydaje mi się, że to niesamowity dar, że chcą się tym dzielić, to forma budowania pomostów.
And I think it's such an amazing gift that they would share this as a way of bridging.
PolishNie możemy pozwolić państwom członkowskim na wprowadzanie podatków będących formą kary.
We cannot allow Member States to introduce a kind of punitive tax.
PolishJako antropolog cyborgów zauważyłam, że powstała nowa forma homo sapiens.
I, as a cyborg anthropologist, have suddenly said, "Oh, wow.
PolishPierwszy zwolennik to tak naprawdę niedoceniona forma przywództwa.
So, now it's not about the leader anymore; it's about them, plural.
PolishI wreszcie, została ulepszona forma prezentacji i czytelność danych zakodowanych w rejestrze.
Finally, the presentation and readability of data encoded in the register has also been improved.
PolishProponuję, by w punktach i), ii) oraz iii) czas przyszły zastąpić formą dokonaną czasu przeszłego.
I propose that the future tense be replaced by the perfect tense for points i), ii) and iii).
PolishForma Raport musi zawierać następujące tabele z danymi łącznymi przy użyciu ustalonych wzorów:
Format The report shall include the following Tables of aggregate data using the agreed templates:
PolishAsIII jest aktywną farmakologicznie formą trójtlenku arsenu.
AsIII is the pharmacologically active species of arsenic trioxide.
PolishTa forma migracji wahadłowej może też zapobiegać trwałemu drenażowi mózgów z krajów pochodzenia.
This kind of circular migration can also prevent a permanent brain drain from countries of origin.
PolishAle jest to cieplny punkt śmierci – ustaje tam każda forma życia.
But it's the thermal death point -- all life ceases there.
PolishMoga to być ruiny, może to być muzyka, może to być obraz, czy rysunek, czy forma pisemna - cokolwiek.
It can be ruins, or it can be music, or it can be painting or drawing or writing, whatever it is.