"fałszywy" - angielskie tłumaczenie

PL

"fałszywy" po angielsku

volume_up
fałszywy {przym. m.}

PL fałszywy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

fałszywy (też: sztuczny, podrobiony, sfałszowany, lewy)
volume_up
fake {przym.}
Czy umiesz odróżnić banknot fałszywy od prawdziwego?
Can you spot the difference between a fake banknote and a real one?
Bardziej przypomina ona fałszywy los na loterii.
It is more reminiscent of a fake lottery ticket.
Przeciwieństwiem jest fałszywy fałsz.
The opposite, of course, is -- fake fake.
Sprawozdanie daje fałszywy obraz rzeczywistości, dlatego wstrzymuję się od głosu.
The report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.
Ponadto ten fałszywy optymizm prowadzi także do błędnych rozwiązań.
Furthermore, this false optimism is also leading to the wrong solutions.
Świadek prawdziwy nie kłamie; ale świadek fałszywy mówi kłamstwo.
A faithful witness will not lie; But a false witness uttereth lies.
fałszywy (też: zmyślony, fikcyjny, udawany, nieprawdziwy)
volume_up
bogus {przym.}
Europejskie prawodawstwo dotyczące praw człowieka oznacza, że nie możemy już chronić się przez obcymi przestępcami, nielegalnymi imigrantami i osobami fałszywie ubiegającymi się o azyl.
EU human rights legislation means that we can no longer effectively protect ourselves from foreign criminals, illegal immigrants and bogus asylum seekers.
Omawiane praktyki są formą przestępczości zorganizowanej w Europie, w której fałszywe firmy wyłudzają przez Internet pieniądze od ludzi i od małych i średnich przedsiębiorstw.
This is a part of organised crime in Europe which involves bogus companies taking money from people and from small and medium-sized businesses over the Internet.
Nowy fałszywy przewodniczący, pan Herman van Rompuy, który został wybrany gdzieś w kuluarach, pogratulował przewodniczącemu Barroso oraz Komisji z powodu pomocy finansowej dla Grecji.
The new bogus President Herman Van Rompuy, who was appointed in back rooms, has congratulated President Barroso and the Commission on the financial rescue of Greece.
fałszywy (też: podrobiony, sfałszowany)
Z pana wpływami ustanowi tu swoje fałszywe królestwo, czerpiąc władzę wprost od szatana.
With your power, he will establish his counterfeit kingdom here, receiving his power directly from Satan.
W pierwszej połowie 2011 r. wycofano z obiegu łącznie 295 553 fałszywe banknoty euro.
In the first half of 2011 a total of 295,553 counterfeit euro banknotes were withdrawn from circulation.
Dlatego popieram stanowisko sprawozdawcy, że ochrona przed fałszywymi lekami powinna być nadrzędnym i niezakłóconym celem dyrektywy.
This is why I support the rapporteur's position that protection against counterfeit drugs should be the overriding aim of the directive, from which we must not be diverted.
Niektórzy spamerzy wysyłają fałszywe wiadomości zbiorcze mające na celu uzyskanie informacji osobistych, określane mianem podszywania się lub wyłudzania (phishingu) haseł.
Some spammers send fraudulent mass-messages designed to collect personal information, called 'spoofing' or 'password phishing.'
fałszywy
volume_up
hoax {przym.} (claim, warning)
fałszywy
volume_up
hokey {przym.} [Amer.] [pot.]
fałszywy
volume_up
phoney {przym.}
fałszywy
volume_up
phony {przym.}
Odnosimy wrażenie, że jesteśmy fałszywi.
Then you have that perception that you are phony.
To wtedy jest się postrzeganym jako fałszywa, lewa firma, reklamująca coś, czym nie jest.
That's when you're perceived as fake, as a phony company -- advertizing things that you're not.
fałszywy
volume_up
spurious {przym.}
Patrząc ku dołowi wykresu, widzimy po tej stronie rzekomo fałszywie negatywne wyniki, a po tej stronie rzekomo fałszywie pozytywne.
Then as you go further down at the bottom, what you can see is, over on this side, the spurious false negatives, and over on this side, the spurious false positives.
fałszywy (też: podstawiony)
volume_up
supposititious {przym.} [form.]
fałszywy (też: niemelodyjny)
volume_up
tuneless {przym.}
fałszywy (też: udawany)
volume_up
cod {przym.} [Bryt.] [pot.]

2. Muzyka

fałszywy
volume_up
duff {przym.} [Bryt.] [pot.]

Przykłady użycia - "fałszywy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishŚwiadek prawdziwy wyzwala duszę; ale fałszywy kłamstwo mówi.
A true witness delivereth souls; But he that uttereth lies [causeth] deceit.
PolishZ wyjątkiem gdy władze włamią się do obcego organu i wyemitują fałszywy certyfikat. ~~~ Właśnie tak zdarzyło się z DigiNotar.
Except they can if they hack into a foreign C.A. and issue rogue certificates.
PolishMoże więc dawać fałszywy obraz sytuacji.
PolishJak wiecie, jest to temat trudny, który powinniśmy rozważać z rozwagą, gdyż nie możemy sobie pozwolić na żaden fałszywy ruch.
As you know it is a difficult subject, which I think we need to tackle very carefully, as we cannot afford to get it wrong.
PolishA tymczasem jest kilka problemów, o których wielcy przywódcy Unii Europejskiej mówią jednym głosem i wydaje się, że jest to głos fałszywy.
There are, however, a number of problems about which the great leaders of the European Union speak as one but seem to be mistaken.
Polishpodnieść fałszywy alarm
Polishpodnosić fałszywy alarm
PolishWysyłalibyśmy zupełnie fałszywy sygnał krajom kandydującym, gdybyśmy w podobny sposób nie wspomnieli o zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych krajów.
We would be giving completely the wrong message to the candidate countries, in the same way as if we had failed to mention the absorption capacity of the European Union.
PolishPonadto może on dawać fałszywy obraz, gdyż działania naprawcze w następstwie określonych zdarzeń, takich jak wypadki czy klęski żywiołowe, są traktowane jako korzyści, a nie koszty.
Furthermore, it can be misleading in the sense that remedial measures following certain incidents such as accidents and natural disasters are treated as a benefit instead of a cost.