"EKG" - angielskie tłumaczenie

PL

"EKG" po angielsku

volume_up
EKG [skrót]
EN
EN

"EKG" po polsku

volume_up
EKG [skrót]
PL

PL EKG
volume_up
[skrót]

1. Medycyna

EKG
volume_up
ECG [Bryt.] [skr.]
Jeżeli wyniki leczenia są niewystarczające, można kontynuować leczenie, monitorując EKG.
If the effects are inadequate, the treatment can be continued, with ECG monitoring.
nieprawidłowości w badaniu EKG, zwane zespołem wydłużonego odstępu QT
abnormality of electrocardiogram (ECG), called prolongation of QT interval
W trakcie wykonywania echokardiografii z podaniem produktu OPTISON należy monitorować zapis EKG.
OPTISON contrast echocardiography should be accompanied by ECG monitoring.
EKG
volume_up
EKG [Amer.] [skr.]

Synonimy (angielski) dla "EKG":

EKG

Przykłady użycia - "EKG" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeśli występują zaburzenia w zapisie EKG określane jako wydłużony odstęp QT,
If you have an abnormality of your heart trace known as Prolonged QT interval
Polishnieregularna praca serca (arytmia komorowa), nieprawidłowości w zapisie EKG, zagrażające
irregular heart beat (ventricular arrhythmia), abnormal electrocardiogram heart tracing, life-
PolishNieprawidłowości w rytmie serca (EKG), które wskazują na występowanie zespołu wydłużonego odstępu QTc
If you have ever been told that you have any of the following conditions:
Polish(lub) z zaawansowanym stadium nowotworu wykonywać badanie EKG przed rozpoczęciem oraz w czasie leczenia.
ed electrocardiograms taken prior to and during the course of treatment.
Polishinne problemy z sercem (przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie leczenia zlecane może być wykonanie badania EKG).
advisable to have electrocardiograms before and during the course of treatment).
Polishostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG
acute myocardial infarction, myocardial infarction, angina pectoris, prolonged electrocardiogram QT
PolishWydłużenie odstępu QT w EKG, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi
Electrocardiogram QT corrected interval prolonged, blood urea increased, blood cholesterol increased
PolishZatwierdzenie pierwszej i drugiej poprawki do Konwencji EKG ONZ z Espoo (głosowanie)
PolishAle problem, jak ja to widzę, z regulacją nr 51 EKG ONZ, jest taki, że dotyczy się ona jedynie nowych samochodów.
But the problem as I see it, in relation to UNECE Regulation No 51, is that it applies only to new cars.
PolishKomisja zaproponuje wtedy dostosowanie do właściwych regulacji EKG ONZ za pomocą uaktualnionych wartości granicznych.
The Commission will then propose to adhere to the relevant UNECE regulation with revised limit values.
PolishKolejne badania toksyczności u psów po podawaniu doustnym przez 9 miesięcy nie wykazały w EKG zmian związanych z lekiem.
Subsequent 9-month oral toxicity studies in dogs showed no drug-related electrocardiographic changes.
Polishbez EKG czy rentgenu klatki, by obejrzeć serce.
PolishCieszę się z faktu, że istnieją dwie regulacje, jak pan wspomniał, panie komisarzu: regulacja nr 51 EKG ONZ i dyrektywa 70/157/EWG.
I welcome the fact that there are two regulations, as you mentioned, Commissioner: UNECE Regulation No 51 and Directive 70/157/EEC.
PolishWydłużenie odstępu QT w EKG
PolishZaleca się, aby u pacjentów z chorobą serca i (lub) z zaawansowanym stadium nowotworu wykonywać badanie EKG przed rozpoczęciem oraz w op
Cardiac arrhythmias (primarily supraventricular) usually respond to conventional therapy but may require discontinuation of Viraferon
PolishProtokół dotyczący strategicznej oceny środowiska do Konwencji EKG ONZ z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (
Protocol on Strategic Environmental Assessment to the 1991 UN/ECE Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (
PolishNależy niezwłocznie rozpocząć obserwację układu sercowo- naczyniowego z uwzględnieniem stałego monitoringu EKG w celu wykrycia potencjalnych zaburzeń rytmu.
Cardiovascular monitoring should commence immediately and should include continuous electrocardiographic monitoring for possible arrhythmias.
Polishstabilny, potwierdzony brakiem bólu w klatce piersiowej lub zapisem EKG, w ciągu dwóch kolejnych dni poprzedzających badanie.
Care should be taken in patients with ischaemic cardiac disease because in these patients allergy-like and/ or vasodilatory reactions may lead to life-threatening conditions.
Polishostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG, bradykardia zatokowa, częstoskurcz, palpitacje
acute myocardial infarction, myocardial infarction, angina pectoris, prolonged electrocardiogram QT, sinus bradycardia, tachycardia, palpitations
PolishRównież startuje dodatkowy program szkoleń z technik opieki medycznej, gdzie szkolimy ludzi z zakresu EKG, USG serca itp. ~~~ Takie wyszkolenie daje ludziom motywację.
We're also starting ancillary health-care technology training programs -- training people in echocardiography, cardiac ultrasound, those kinds of things.