"działać" - angielskie tłumaczenie

PL

"działać" po angielsku

PL

działać [działam|działałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
Musi działać i to działać inteligentnie, wspierając te przekształcenia.
We must act and act intelligently to support this transformation.
Musimy działać, i to działać teraz, zanim zostaną tylko takie.
We need to act, and act now, before these ones are the only ones left.
Musimy działać i musimy działać w obszarach, w których zdołamy dostrzec konkretne wyniki.
We need to act, and we need to act where we can see concrete results.
działać (też: funkcjonować)
Indywidualna identyfikacja nie może działać poprawnie bez identyfikacji elektronicznej.
Individual identification cannot function properly without electronic identification.
Te dwie grupy nie wykluczają się wzajemnie: żadna grupa nie może działać bez pomocy drugiej.
The two are not mutually exclusive: neither group can function without the help of the other.
Ten system powinien działać nieomal w czasie rzeczywistym.
This system should function almost in real time.
Nie ma wątpliwości, że ta instytucja będzie działać z absolutną otwartością.
There is no doubt that the institution will operate with absolute clarity.
Istnieją więc demokratyczne mechanizmy i bank musi działać w tych ramach.
So there are democratic mechanisms and the Bank must operate within this framework.
Dlatego konieczne jest, aby unijne instytucje zaczęły działać przy otwartych drzwiach.
Therefore, it is necessary that our EU institutions operate as if from behind a pane of glass.
Europa nie powinna działać w taki sposób.
This is not the way to run Europe.
Pozwól, aby system działał przez kilka godzin, a wyświetlanie reklam powinno się rozpocząć.
Let the system run for a couple of hours and ads should start showing up.
Minie wiele lat zanim infrastruktura energetyczna zacznie w pełni działać.
It takes many years to get energy facilities up and running.
Musimy działać lokalnie, ale musimy również działać na skalę oceanu.
We need to work locally, but we also need to work ocean-basin-wide.
Administracje celne 27 państw członkowskich muszą działać jak jedna administracja.
The customs administrations in 27 Member States have to work as a single administration.
Mogą się nie powtórzyć, ale tylko pod warunkiem, że będziemy działać razem.
They need not be repeated, but only on the condition that we work together.
Europejski portal e-sprawiedliwości zacznie zatem działać do końca grudnia 2009 roku.
This European e-justice portal is therefore to come into operation by the end of December 2009, without fail.
Pojawiły się liczne problemy i opóźnienia, co oznacza, że nowy system jeszcze nie zaczął działać.
There have been numerous problems and delays, meaning that the new system has still not begun operation.
To jest bardzo niewygodne, i przeszkadza w działaniu rynku wewnętrznego.
This is extremely inconvenient, and inhibits the operation of the internal market.

Przykłady użycia - "działać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChcemy jednak podkreślić, że nie możemy działać w podobny sposób w przyszłości.
However, we would like to emphasise that we cannot carry on like this in the future.
PolishJest jasne, że SIS II nie będzie działać, dopóki problemy te nie zostaną rozwiązane.
The SIS II clearly cannot start operating until these issues have been solved.
PolishPowinniśmy byli osiągnąć znacznie więcej i działać z większą determinacją.
We ought to have achieved a great deal more and acted with greater determination.
PolishPowinniśmy wszyscy działać razem, a Komisja powinna tutaj odegrać wiodącą rolę.
We should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
PolishWahania występują, kiedy lek przestaje działać i ponownie występują objawy.
Fluctuations are when the effects of the medicines wear off and symptoms re-emerge.
PolishZgadzam się z panem komisarzem: musimy zaprzestać retoryki i zacząć działać.
I agree with the Commissioner: we need to stop the rhetoric and take action.
PolishMiejmy nadzieję, że Komisja będzie działać tak szybko, jak mówił pan komisarz.
Let us hope that the Commission acts as quickly as the Commissioner spoke.
PolishW związku z tym musimy działać ambitniej i dążyć do harmonizacji rozmiarów.
We must therefore be much more ambitious and seek the harmonisation of sizes.
PolishNa koniec chciałbym ponownie podkreślić, że musimy działać w sposób solidarny.
I will end by mentioning again that we need to see solidarity in action.
PolishJeśli chodzi o system wjazdu/wyjazdu, to uważam, że musimy działać ostrożniej.
As for the entry/exit system, I believe that we should be more cautious.
PolishOświadczenie i sprawozdanie szefów misji UE pokazuje, jak należy działać w praktyce.
The Heads of Mission statement and report show practical ways of doing so.
PolishCzy Europa kiedykolwiek przestanie wyłącznie reagować i zdecyduje się działać?
Is Europe ever going to stop reacting and decide to take action instead?
PolishDziałać musimy natychmiast, robiąc to, co leży w najlepszym interesie Unii Europejskiej.
We need to take action immediately and do what is best for the European Union.
PolishUnikać jednoczesnego podawania leków, które mogą działać nefrotoksycznie.
Concurrent administration of potentially nephrotoxic drugs should be avoided.
PolishSystem IONSYS przestaje działać pod 24 godzinach lub po zastosowaniu 80 dawek.
The IONSYS system will stop working after 24 hours or after 80 doses have been delivered.
PolishKomisarz Kallas już wspomniał, jak zamierzamy działać w ciągu nadchodzących miesięcy.
Commissioner Kallas has already mentioned how we want to proceed in the coming months.
PolishDlatego chcę prosić państwa, proszę, żebyśmy pokazali, że jesteśmy w stanie działać.
Therefore, I would ask, please, that we show ourselves capable of acting.
PolishDokonanie tego jest niezwykle ważne i musimy działać najszybciej jak tylko możliwe.
It is important that we do so, and it is important that we do so as quickly as possible.
PolishStaramy się zebrać wszystkie pozwolenia aby być gotowym, by zacząć działać.
We're trying to get all of the permissions to get everything all set, to get it going.
PolishMusimy w dalszym ciągu działać dla dobra naszych społeczeństw i przybliżyć im ten Traktat.
We must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.