"dużo czasu" - angielskie tłumaczenie

PL

"dużo czasu" po angielsku

volume_up
dużo czasu [przykład]

PL dużo czasu
volume_up
[przykład]

dużo czasu (też: dłuższy czas, dość długo)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "dużo czasu"

dużo przysłówek
czas rzeczownik

Przykłady użycia - "dużo czasu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeśli stwierdzę, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na debatę, nie udzielę głosu.
If I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.
PolishJest zatem naprawdę ważne, abyśmy teraz poświęcili temu wystarczająco dużo czasu.
It is really important, therefore, that we invest enough time in this now.
PolishPrzemysł samochodowy miał bardzo dużo czasu na redukcję poziomu emisji CO2.
The car industry has had plenty of time to reduce the level of CO2 emissions.
PolishDaje to wystarczająco dużo czasu na decyzję w sprawie październikowej sesji miesięcznej.
That allows enough time for a decision on the October part-session to be taken.
PolishBada dlaczego ludzie inwestują tak dużo czasu, energii i pieniędzy w światy online.
He looks at why people are investing so much time and energy and money in online worlds.
PolishPoświęcamy dużo czasu na dyskutowanie o tym, jak ludzkie korzystają z technologii.
Well, we spend a lot of time talking about how people use technology.
PolishUzyskanie dostępu do takiego instrumentu zajęło obywatelom dużo czasu.
There had long been a case for citizens to have access to such an instrument.
PolishPropozycje, które koordynowaliśmy w Radzie, zajęły bardzo dużo czasu.
The positions that we coordinated in the Council took up a great deal of time.
PolishBędą mieć zatem wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych unormowań.
That will give them enough time to conform to these new provisions.
PolishPo pierwsze mamy wątpliwości, czy przewidziano wystarczająco dużo czasu.
First of all, it seems rather questionable as to whether the timeframe was sufficient.
PolishJednak kwestie organizacyjne oraz koordynacja operacji zabierają zbyt dużo cennego czasu.
But organising and coordinating the operation cost too much valuable time.
PolishSpędzając dużo czasu w szpitalu widzi się wiele irracjonalnych zachowań.
And if you spend a lot of time in hospital, you'll see a lot of types of irrationalities.
PolishBędziemy mieli wtedy wystarczająco dużo czasu na dyskusję, więcej nie mielibyśmy dzisiaj.
There will be sufficient speaking time then, something which would not be the case today.
PolishDużo czasu i pieniędzy zabiera przeszkolenie operatora skomplikowanego ramienia.
It takes really a lot of time and it's expensive to train the operator to operate this complex arm.
PolishZawsze jej mówię, że spędzam dużo czasu, grając w brydża na komputerze.
And I always tell her that I find myself with a lot of time on the computer bridge program.
PolishTematem, któremu dotychczas nie poświęciliśmy wystarczająco dużo czasu w dyskusjach, jest zdrowie.
A subject to which we have not so far devoted sufficient discussion is health.
PolishJak wiadomo między złożeniem pytań, a uzyskaniem odpowiedzi mija dużo czasu.
She will understand that there is a long delay between putting questions down and getting answers.
PolishNie znamy jeszcze odpowiedzi i poświęcamy dużo czasu, żeby to rozwikłać.
And we don't have the answer to that yet, and we spend a lot of time trying to figure that out.
Polish. ~~~ Trzeba dużo czasu, by to zrozumieć.
He cared in a very different manner, but it takes a lot of time to understand that.
PolishTej jesieni spędziłem z panem Josém Manuelem bardzo dużo czasu.
I have probably spent more than a healthy amount of time with José Manuel this autumn.