"drastycznie" - angielskie tłumaczenie

PL

"drastycznie" po angielsku

volume_up
drastyczny {przym. m.}

PL drastycznie
volume_up
{przysłówek}

drastycznie (też: znacząco, radykalnie, znacznie, teatralnie)
volume_up
dramatically {przysł.}
W związku z tym unijny import brazylijskiej wołowiny drastycznie się zmniejszył.
As a consequence, EU imports of Brazilian beef have dropped dramatically.
Musimy drastycznie ograniczyć emisję dwutlenku węgla i stać się gospodarką niskoemisyjną.
We must reduce our CO2 emissions dramatically. We must become a low-carbon economy.
Stopa bezrobocia drastycznie wzrosła w całej Unii, i to wśród młodych ludzi, którzy cierpią najbardziej.
Unemployment rates have increased dramatically all over the Union, and it is young people that are suffering the most.
drastycznie
volume_up
drastically {przysł.}
Należy drastycznie podnieść kary, szczególnie w przypadku powtarzających się przestępstw.
Fines here need to be drastically increased, especially for repeat offences.
Problem globalnego ocieplenia należy niezwłocznie i drastycznie rozwiązać.
Global warming must be addressed immediately and drastically.
Można to uczynić, obniżając drastycznie wysoki, 10 % próg wyborczy.
This can be done by drastically reducing the 10% electoral threshold.

Przykłady użycia - "drastycznie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOdkryłam, że im dłuższy czas pieczenia, tym ilość kancerogenów drastycznie rośnie.
And I found that if you increase the time cooked, the amount of carcinogens rapidly increases.
PolishCzyniąc taką propozycję, drastycznie zmniejsza pan szanse powodzenia szczytu w Kopenhadze.
In so doing, you are severely hampering Copenhagen's chances of success.
PolishJak tutaj widzicie, zadłużenie konsumenckie drastycznie wzrosło.
It was above the GDP for three years in a row just before the crisis.
PolishA teraz punkt, w którym analogia z Gorączką Złota zaczyna się oddalać, i to jak sądzę dość drastycznie.
Now, here's where our analogy with the Gold Rush starts to diverge, and I think rather severely.
PolishW wielu państwach drastycznie rośnie liczba mieszkańców stale niedożywionych, głodujących.
The populations of many countries are growing exponentially, and they are permanently malnourished and hungry.
PolishLecz jak mamy tego dokonać, skoro budżety są drastycznie obcinane?
But how do we do this when budgets are being slashed?
PolishObniżyć drastycznie, bo 10 procent nie wystarczy.
I say far less, because 10 percent isn't going to cut it.
PolishA wtedy sytuacja zmienia się drastycznie.
PolishDrastycznie cierpią na tym mieszkańcy wielu krajów, którzy w środku zimy marzną, mają ograniczenia w dostawach energii.
Now many citizens in many countries are suffering considerably as a result, and their energy supplies have been cut in the middle of a bitter winter.
PolishBezkarność sprawców przynosi wręcz przeciwny skutek, zapewniając warunki sprzyjające rozpowszechnianiu praktyk, które są drastycznie sprzeczne z wyznawanymi przez nas wartościami.
On the contrary, impunity provides conditions conducive to the spread of this practice which is diametrically opposed to our values.
PolishZaufanie naszych podmiotów gospodarczych także drastycznie spadło i pomimo optymizmu komisarza Joaquina Almuni, wzrost gospodarczy nie jest ani powszechny ani gwarantowany.
The confidence of economic operators has also fallen substantially and, despite the optimism of Commissioner Almunia, economic growth is neither generalised nor guaranteed.
PolishByłby to rodzaj trójwymiarowego bąbla, bardzo ciekawego płaszcza, który zapewniałby naturalną wentylację, oddychałby i drastycznie obniżał zapotrzebowanie na energię.
And that would be to create a kind of three-dimensional bubble -- a really interesting overcoat that would naturally ventilate, would breathe and would seriously reduce the energy loads.