"dowiedzieć się" - angielskie tłumaczenie

PL

"dowiedzieć się" po angielsku

PL dowiedzieć się
volume_up
{czasownik zwrotny}

Nie potrzebowaliśmy tego konfliktu, aby dowiedzieć się, że na tym obszarze występowały już konflikty.
We did not need this crisis to find out that there were conflicts in the area.
My musimy się temu przyjrzeć, by dowiedzieć się dlaczego.
We therefore need to look into this in order to find out why.
Aby dowiedzieć się, czy jest to wymagane, skontaktuj się z właściwymi organami w kraju przyjmującym.
To find out if this is required, check with the national authorities in the host country.
dowiedzieć się (też: oberwać, dostać, przyjąć, przyjechać)
volume_up
to get {czas.}
dowiedzieć się (też: odsłuchać, odsłuchiwać, słuchać, usłyszeć)
volume_up
to hear {czas.}
Byłoby interesujące dowiedzieć się, jak tak naprawdę stawiamy czoła imigracji.
It would have been interesting to hear how we are really tackling immigration.
Pragną oni dowiedzieć się o modelach najlepszych praktyk, które popieramy.
They are willing to hear the best practice models that we can encourage for them.
Musimy teraz dowiedzieć się, jak przebiegają działania w Radzie Praw Człowieka ONZ.
We need to hear how the operations in the UN Human Rights Council are proceeding.
dowiedzieć się (też: poznać, poznawać, zauważyć, doświadczyć)
Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych raportach, klikaj poniższe linki:
Click the links below to learn more about each report:
Aby dowiedzieć się więcej na temat wyszukiwarki społecznościowej, kliknij jeden z poniższych linków.
To learn more about the details of Social Search, click one of the links below.
Muszą wyciągnąć z tego wnioski i dowiedzieć się, co zrobili źle.
They must draw conclusions from that and first learn what they did wrong.

Synonimy (polski) dla "dowiedzieć się":

dowiedzieć się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "dowiedzieć się"

dowiedzieć się czasownik
dowieść czasownik
się zaimek

Przykłady użycia - "dowiedzieć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDzięki informacjom zapisanym i upublicznionym w tym rejestrze można dowiedzieć się:
The information recorded and made public in this register will help you to know:
PolishW przeciwnym wypadku nigdy nie będziemy mogli się dowiedzieć czy płacimy uczciwą cenę.
Otherwise we will never have a chance to ask whether we are paying a fair price.
PolishPłacimy za to, by dowiedzieć się wszystkiego o Arturze Krieg, w ciągu 24 godzin.
With what you're paying Howard, we'll know everything about Otto Krieg within 24 hours.
PolishChciałabym się dowiedzieć, jakie jest w rzeczywistości stanowisko socjalistów.
I would be interested to know what the Socialists' position actually is.
PolishMożemy się tego dowiedzieć, tylko jeśli odsuniemy się i obejmiemy wzrokiem je wszystkie.
It's only possible to see that insight when you step back and look at all of them.
PolishWięc przez około pięć lat starałem się dowiedzieć jakie przedmioty ludzie noszą ze sobą.
So I've probably done about five years' research looking at what people carry.
PolishChciałbym się dowiedzieć, jakie jest stanowisko Komisji w tej sprawie.
I would be interested to know what the Commission's feeling is in this respect.
PolishChciałbym dowiedzieć się, jakie poczyniono postępy, jeśli chodzi o sprawę Rosji.
I would like to know what progress has been made with Russia on this.
PolishStaram się dowiedzieć, w jaki sposób powstał i ukształtował się wszechświat?
So one of the things I look at is, how did the universe begin and shape?
PolishNasuwa się pytanie o to, czego możemy się właściwie dowiedzieć z tych danych.
The question arises as to what we can actually discover from this data.
PolishNiełatwo się dowiedzieć, na jakiej podstawie można dokonywać zmian, a na jakiej nie.
It is not easy to know on what basis you can or cannot make amendments.
PolishJeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konkretnym błędzie, kliknij wybrany URL.
To see more information about a specific error, click the listed URL.
PolishMrówki ich nie mają i chcemy dowiedzieć się czemu, żeby go poprawić.
But the ants do, and we'll figure out why, so that ultimately we'll make this move.
PolishMożna się również dowiedzieć, jak wyglądają własne wyniki na tle grupy wiekowej.
So, it also then tells you how you do compared to your age group.
PolishCzy ktoś chce dowiedzieć się więcej o wpływie modlitwy na chorobę?
Anyone want to run a comparative effectiveness study on prayer against something?
PolishChcemy dowiedzieć się, czy Pani zdaniem zachodzi zgodność z art. 11.
We would like further answers on whether you believe Article 11 has been fulfilled.
PolishPrzecież chcemy się dowiedzieć, co jak dotąd uczyniono w dziedzinie walce z terroryzmem.
After all, we wish to know what has been achieved to date in the fight against terrorism.
PolishChciałbym dowiedzieć się, czy ktoś może udzielić mi odpowiedzi.
Mr President, I would like to know if anybody can give me an answer.
PolishZ tego względu chciałbym się dowiedzieć, co to był za okręt i jakimi informacjami dysponujemy?
I would therefore like to know: what boat was it and what information is available?
PolishChciałbym się dowiedzieć, co obecnie ma Pani zamiar uczynić z tymi projektami.
I would like to know what you now plan to do with these projects.