"dostrzec" - angielskie tłumaczenie

PL

"dostrzec" po angielsku

volume_up
dostrzec {czas. dk}

PL dostrzec
volume_up
{czasownik}

Powinniśmy to także dostrzec w europejskiej polityce migracyjnej.
We should be able to see it in a European immigration policy.
Każdy może też z łatwością dostrzec brak równości między stronami takiej umowy.
Everyone can also clearly see the lack of equality between the partners in this contract.
Naszym celem jest dostrzec opłaty, które mają jasne i weryfikowalne korzyści dla klientów.
Our aim is to see fees which have clear and verifiable benefits to consumers.
Większość pszczół nie dostrzega czerwieni.
Most bees don't perceive red.
To żeński archetyp: ta, która dostrzega wołania cierpiących na świecie.
It's a female archetype: she who perceives the cries of suffering in the world.
Ubolewam głęboko, że większość posłów do Parlamentu Europejskiego nie dostrzega problemów stojących przed europejskim i polskim rolnictwem, w którym potrzebne jest wprowadzenie zmian.
I greatly deplore the fact that most MEPs do not perceive the problems facing European and Polish agriculture, which does require changes.
volume_up
to recognise {czas.} [Bryt.]
Myślę, że trzeba go dostrzec i wykorzystać dla naszego wspólnego dobra.
I think that we need to recognise it and use it for our common good.
Myślę, że błędem byłoby niedostrzeżenie, że Afryka zasadniczo się zmieniła.
I think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.
Godzi się dostrzec ogromny postęp w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla dokonany w tych krajach w ostatnich latach.
It would be appropriate to recognise the huge progress in reducing carbon emissions recently achieved by those countries.
dostrzec (też: wyśledzić, spostrzec)
volume_up
to espy {czas.} [arch.]
Zdołaliśmy wprawdzie dostrzec przeszkodę - finansowe grzęzawisko - na drodze przed nami, jednak nie mamy możliwości jej wyminąć.
Late enough to still espy the obstacle - the financial morass - on the road ahead of us, but no longer able to avoid it.
Po drugie musimy zdobyć się na odwagę i dostrzec co się nam tak naprawdę przytrafia.
Secondly, we need to dare to tell the truth about what is happening to us.
Naukowcy na lądzie używają tej techniki od lat, my tylko użyliśmy koloru, którego zwierzęta nie widzą, a następnie kamery, która go dostrzeże.
Thing is, in science, you basically have to tell the funding agencies what you're going to discover before they'll give you the money.
W Niemczech, wprowadzono pewną małą zmianę bez konsultacji ze mną -- wcale nie musieli, ponieważ zajęły się tym agencje reklamowe -- ale spójrzcie czy możecie dostrzec różnicę.
In Germany, they made one small change without checking with me -- nor did they have to, because it was done through agencies -- but see if you can tell the difference.
volume_up
to make out {czas.} (sth)
To, jak patrzymy w głąb ciemnego zaułka czy na leśną ścieżkę, usiłując dostrzec czyjąś twarz lub jakąś żywą istotę.
You know, we look down a dark alley or a jungle path, trying to make out a face or a creature.
Nie mogę jednak nie dostrzec pewnego absurdu.
I cannot but notice, however, a certain absurdity.
Ostatnio mogliśmy dostrzec w gospodarce delikatne oznaki odbudowy.
Recently, we have noticed cautious indications of a recovery in the economy.
W całym Google Mailu dostrzeżesz pewne zmiany układu i kolorów.
Throughout Google Mail, you’ll notice some changes in layout and color.

Przykłady użycia - "dostrzec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishGdy traktat lizboński wchodził w życie, dawało się dostrzec dwa promyki nadziei.
There were two glimmers of light when the Treaty of Lisbon entered into force.
PolishKiedy patrzymy na tą kulistą sieć, możemy właściwie dostrzec wiele rodzajów włókien.
When you look at this orb web, you're actually seeing many types of silk fibers.
PolishPrzeciwnie, w dalszej perspektywie dostrzec można synergię między tymi celami.
On the contrary, in the long term there is a synergy between these objectives.
PolishJednak powinniśmy dostrzec, że dla wielu ludzi na świecie, to spory problem.
But we should recognize that for many people in the world, they are a big deal.
PolishMożna to dostrzec w ich podejściu do rozwiązywania problemów polityki zagranicznej.
This can be seen in their approach to solving foreign policy problems.
PolishNie da się jej dostrzec nawet w tej sali - proszę tylko się rozejrzeć.
The spark is not even passing into the Chamber here - just look around you.
PolishZ zatroskaniem należy dostrzec wzrost liczby osób cierpiących na choroby psychiczne.
There is a worrying increase in the number of mentally ill persons.
PolishOstatnio mogliśmy dostrzec w gospodarce delikatne oznaki odbudowy.
Recently, we have noticed cautious indications of a recovery in the economy.
PolishCzy można dostrzec paralele między wydarzeniami w Tunezji i Unii Europejskiej?
Are there any parallels to be drawn between what is happening in Tunisia and the European Union?
PolishI być może dzięki wrażliwości Portugalii zdołaliśmy dostrzec, że to był błąd.
And perhaps Portugal's sensitivity made it better placed to appreciate that this was a mistake.
PolishJest to skrajna niemoralność i nie możemy tego nie dostrzec w tej debacie.
That is immorality taken to the extreme and that should not be underestimated in this debate.
PolishOd razu możemy dostrzec, jakie dziedziny są najpopularniejsze w Wikipedii.
Right away, we get a sense of what are the topical domains that are most popular on Wikipedia.
PolishMusimy więc sięgnąć wzrokiem poza perspektywę państw członkowskich i dostrzec narody Europy.
So we must look beyond the Member State level to the peoples of Europe.
PolishO ile ten krytycyzm jest częściowo uzasadniony, powinniśmy również dostrzec pozytywne aspekty.
Whilst this criticism is partly justified, we should also acknowledge the positive aspects.
PolishNazwałem część pierwszą (to dla Brytyjczyków) "Zbyt Oczywiste, Żeby Je Dostrzec".
I call this first chapter -- for the Brits in the room -- the "Blinding Glimpse of the Bleeding Obvious."
PolishZgadza się, ale wciąż są to przemiany i te przemiany należy dostrzec, a także wesprzeć.
Yes, they are but they are changes and these changes must be acknowledged and they must be encouraged.
PolishW piątek można było dostrzec, że sytuacja staje się poważna.
On Friday, it became apparent that a serious situation was setting in.
PolishPlan naprawy jest niewystarczający, a ponadto trudno dostrzec w nim jakiś cel.
The recovery plan is insufficient and has no focus.
PolishTrzeba jednak dostrzec aspekty moralne. Zwraca na to uwagę wielu ekonomistów.
At the same time, its moral aspects need also to be noted, and this has been pointed out by many economists.
PolishMyślę zatem, że powinniśmy wpierw "dostrzec belkę we własnym oku”.
I think that we should first look for the beam in our own eye.